| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 716
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 grudnia 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 39 oraz z 2001 r. Nr 9, poz. 97) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Kierownik jednostki użytkującej upoważnia do prowadzenia służbowego sprzętu transportowego policjantów i pracowników Policji posiadających prawo jazdy lub patent stermotorzysty bądź inne uprawnienia oraz, w formie zaświadczenia, potwierdza spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich i psychologicznych, jeżeli jest ono wymagane.

2. Kierownika jednostki użytkującej upoważnia oraz spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1, potwierdza:

1) Zastępca Komendanta Głównego Policji nadzorujący służbę wspomagającą działalność Policji – w odniesieniu do dyrektorów biur (równorzędnych) Komendy Głównej Policji, komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, komendantów: Wyższej Szkoły Policji i szkół policyjnych,

2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji – w odniesieniu do komendantów powiatowych (miejskich) Policji i odpowiednio komendantów rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy oraz kierowników podległych jednostek użytkujących,

3) komendant powiatowy (miejski) Policji oraz na obszarze m.st. Warszawy komendant rejonowy Policji – w odniesieniu do komendantów komisariatów Policji,

4) dyrektor biura Komendy Głównej Policji, które posiada wyodrębnione organizacyjnie wydziały terenowe – w odniesieniu do kierowników tych wydziałów.

3. Wzór upoważnienia i zaświadczenia stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia.

4. Policjanci i pracownicy Policji składają wniosek o wydanie upoważnienia lub zaświadczenia – według wzoru określonego w załączniku nr 10 do zarządzenia.”;

2) załączniki nr 9 i 10 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przepisów § 1 w zakresie dotyczącym zaświadczenia nie stosuje się do policjantów i pracowników Policji, jeżeli posiadają ważne świadectwa kwalifikacji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Leszek Szreder

 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 884, nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 oraz Nr 192, poz. 1873.

Załącznik 1. [WZÓR UPOWAŻNIENIA I ZAŚWIADCZENIA]

Załączniki
do zarządzenia nr 716
Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 grudnia 2003 r.

Załącznik nr 1

WZÓR UPOWAŻNIENIA I ZAŚWIADCZENIA

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR WNIOSKU O WYDANIE UPOWAŻNIENIA LUB ZAŚWIADCZENIA]

Załącznik nr 2

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE UPOWAŻNIENIA LUB ZAŚWIADCZENIA

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »