| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 528 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie podziału zadań pomiędzy zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

Na podstawie art. 133 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1) oraz § 5 ust. 1–3 w związku z § 9 zarządzenia nr 366 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 31 z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Na Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji wyznaczam nadinsp. Eugeniusza Szczerbaka, który nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Centralne Biuro Śledcze;

2) Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji;

3) Biuro Spraw Wewnętrznych;

4) Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych;

5) Zarząd Wywiadu Kryminalnego;

6) Biuro Finansów – w zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym.

2. Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Henryk Tokarski nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Biuro Taktyki Zwalczania Przestępczości;

2) Centralne Laboratorium Kryminalistyczne;

3) Główny Sztab Policji.

3. Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Dariusz Nagański nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Biuro Finansów;

2) Biuro Logistyki Policji;

3) Biuro Łączności i informatyki.

4. Osobiście nadzoruję następujące komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji:

1) Biuro Gabinet Komendanta Głównego Policji;

2) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji;

3) Biuro Prawne;

4) Biuro Strategii Policji;

5) Zespół Audytu Wewnętrznego.

§ 2

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji i zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorują komendantów wojewódzkich Policji według następującego podziału:

1) nadinsp. Eugeniusz Szczerbak nadzoruje Komendanta Stołecznego Policji i komendantów wojewódzkich Policji w: Gdańsku, Kielcach, Opolu i Szczecinie oraz we Wrocławiu;

2) nadinsp. Henryk Tokarski nadzoruje komendantów wojewódzkich Policji w: Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Olsztynie, Radomiu i Rzeszowie;

3) insp. Dariusz Nagański nadzoruje komendantów wojewódzkich Policji w: Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Poznaniu.

§ 3

Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważniam do:

1) wydawania w moim imieniu decyzji i poleceń w sprawach związanych z funkcjonowaniem nadzorowanych przez nich służb oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, z wyłączeniem wydawania aktów normatywnych w formie zarządzeń;

2) reprezentowania mnie w kontaktach z innymi organami, osobami prawnymi i fizycznymi oraz podmiotami niemającymi osobowości prawnej w sprawach określonych w pkt 1.

§ 4

1. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważniam, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, do załatwiania w moim imieniu spraw dyscyplinarnych policjantów, pełniących służbę w nadzorowanych komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji.

2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje podejmowania decyzji dotyczących:

1) wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy;

2) wyznaczania i odwoływania rzeczników dyscyplinarnych;

3) orzekania o wymierzaniu kar dyscyplinarnych obniżenia stopnia lub wydalenia ze służby oraz podejmowanych w celu wykonania tych kar.

3. Sprawy dyscyplinarne policjantów pełniących służbę w Biurze Gabinet Komendanta Głównego Policji, Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji, Biurze Prawnym, Biurze Strategii Policji oraz w Zespole Audytu Wewnętrznego – zatwierdzam osobiście.

§ 5

1. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji upoważniam do podejmowania w moim imieniu decyzji:

1) w ramach określonych w ustawie o Policji kompetencji wyższego przełożonego dyscyplinarnego w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, komendanta szkoły policyjnej i dowódcy kontyngentu policyjnego;

2) związanych ze stosowaniem art. 19, art. 19a i art. 19b ustawy o Policji;

3) w sprawach szkolenia w Policji dotyczących:

a) określania terminów przyjęć do służby i programów szkoleń zawodowych policjantów,

b) oceny realizacji programów szkoleń zawodowych oraz przestrzegania zasad oceniania postępów policjantów w szkoleniu.

2. Zastępców Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Henryka Tokarskiego oraz insp. Dariusza Nagańskiego upoważniam do podejmowania w moim imieniu decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadkach pilnych, jeżeli ze względu na okoliczności nie jest możliwe niezwłoczne rozpatrzenie sprawy przeze mnie lub przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji.

§ 6

1. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji zastępuje mnie w czasie mojej nieobecności.

2. Zastępcy Komendanta Głównego Policji zastępują mnie w czasie mojej nieobecności i jednoczesnej nieobecności Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji, na mocy odrębnych decyzji.

§ 7

Traci moc decyzja nr 176 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 49), zmieniona decyzją nr 387 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 września 2004 r. oraz decyzją nr 415 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 września 2004 r.

§ 8

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2004 r.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca

Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Eugeniusz Szczerbak

 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130 poz. 1188 oraz 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842 i Nr 210, poz. 2135.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »