| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1231
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 listopada 2004 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania w Policji służbowych telefonów komórkowych sieci publicznych

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1

Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają:

1) służbowy telefon komórkowy – telefon publicznej sieci komórkowej wydany w użytkowanie funkcjonariuszowi lub pracownikowi Policji do realizacji zadań służbowych;

2) użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze służbowego telefonu komórkowego, zatrudniona lub pełniąca służbę w komórkach (jednostkach) organizacyjnych Policji;

3) szkoła Policji – Wyższa Szkoła Policji lub szkoła policyjna;

4) komórka (jednostka) organizacyjna Policji – komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji oraz szkoły Policji, lub jednostka organizacyjna podległa komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji;

5) komórka organizacyjna łączności:

a) właściwy merytorycznie wydział Biura Łączności i Informatyki KGP,

b) właściwy merytorycznie wydział komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, szkoły Policji;

6) limit ilościowy – liczba służbowych telefonów komórkowych przydzielonych dla komórki (jednostki) organizacyjnej Policji;

7) limit finansowy – miesięczna kwota wydatków przydzielona dla użytkownika służbowego telefonu komórkowego, a opłacana z funduszy policyjnych, która obejmuje należność za dokonane połączenia, należność za roaming międzynarodowy i wszelkie opłaty za usługi dodatkowe – bez opłaty abonamentowej oraz podatku od towarów i usług.

§ 2

Służbowy telefon komórkowy przyznaje się:

1) Komendantowi Głównemu Policji i jego zastępcom;

2) komendantom wojewódzkim (Stołecznemu) Policji i ich zastępcom;

3) komendantom szkół Policji i ich zastępcom;

4) komendantom miejskim (powiatowym, rejonowym) Policji i ich zastępcom;

5) dyrektorom biur Komendy Głównej Policji i ich zastępcom;

6) Naczelnikowi Zarządu Wywiadu Kryminalnego KGP;

7) oficerom łącznikowym Policji;

8) dowódcom kontygentów policyjnych;

9) rzecznikom prasowym Komendanta Głównego Policji i komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji.

§ 3

1. W ramach limitu ilościowego służbowy telefon komórkowy może być przyznany policjantom i pracownikom Policji niebędącym osobami wymienionymi w § 2, jeżeli jest im niezbędny do wykonywania czynności służbowych.

2. Limit ilościowy służbowych telefonów komórkowych ustala decyzją:

1) Komendant Główny Policji – dla komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji;

2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji – dla komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji oraz podległych mu jednostek organizacyjnych Policji;

3) komendant szkoły Policji – dla komórek organizacyjnych szkoły Policji.

3. Służbowe telefony komórkowe przyznają w ramach limitu ilościowego:

1) Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP lub osoba upoważniona – dla użytkowników służbowych telefonów komórkowych w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji;

2) zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji właściwy w sprawach logistyki lub osoba upoważniona – dla użytkowników służbowych telefonów komórkowych w komórkach organizacyjnych komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji i podległych mu jednostkach organizacyjnych Policji;

3) zastępca komendanta szkoły Policji właściwy w sprawach logistyki lub osoba upoważniona – dla użytkowników służbowych telefonów komórkowych w komórkach organizacyjnych szkoły Policji.

§ 4

1. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych potrzebą służby, możliwe jest przydzielenie służbowego telefonu komórkowego ponad ustalony limit ilościowy.

2. Przydzielenie służbowego telefonu komórkowego ponad ustalony limit ilościowy następuje na uzasadniony wniosek kierownika komórki (jednostki) organizacyjnej Policji, skierowany odpowiednio do osób wymienionych w § 3 ust. 2 za pośrednictwem osób wymienionych w § 3 ust. 3.

3. Osoby wymienione w § 3 ust. 2 mogą upoważnić inne osoby właściwe w sprawach łączności do podejmowania decyzji w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

§ 5

1. Służbowy telefon komórkowy wydaje się w użytkowanie na czas pełnienia funkcji lub realizacji zadań służbowych uzasadniających jego wydanie.

2. Po ustaniu przyczyn, w związku z którymi wydano w użytkowanie służbowy telefon komórkowy, dotychczasowy użytkownik obowiązany jest niezwłocznie zwrócić go do komórki organizacyjnej łączności.

§ 6

1. Wprowadza się limit finansowy na realizację połączeń służbowych, przyznany osobom wymienionym w § 2 pkt 4–9 oraz osobom, którym przyznano telefon komórkowy na podstawie § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1.

2. Wysokość limitu finansowego ustala decyzją:

1) Komendant Główny Policji – dla użytkowników służbowych telefonów komórkowych w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji;

2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji – dla użytkowników służbowych telefonów komórkowych w komórkach organizacyjnych komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji i podległych mu jednostkach organizacyjnych Policji;

3) komendant szkoły Policji – dla użytkowników służbowych telefonów komórkowych w komórkach organizacyjnych szkoły Policji.

3. W uzasadnionych przypadkach osoby wymienione w ust. 2 mogą przydzielić limit finansowy w innej wysokości niż określony decyzją.

§ 7

1. W przypadku przekroczenia wysokości limitu finansowego użytkownik służbowego telefonu komórkowego refinansuje różnicę pomiędzy kwotą, na jaką został wystawiony rachunek za usługi a kwotą limitu – łącznie z podatkiem od towarów i usług od tej różnicy.

2. Refinansowanie kwoty przekroczenia wysokości limitu finansowego, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie noty obciążeniowej.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek użytkownika służbowego telefonu komórkowego, zaopiniowany przez jego bezpośredniego przełożonego, osoby wymienione w § 6 ust. 2 mogą wyrazić zgodę na sfinansowanie przez Policję kwoty przekroczenia wysokości limitu finansowego za połączenia o charakterze służbowym na podstawie przeprowadzonej analizy bilingu.

4. Osoby wymienione w § 6 ust. 2 mogą upoważnić inne osoby właściwe w sprawach łączności do podejmowania decyzji w zakresie, o którym mowa w ust. 3.

§ 8

Traci moc zarządzenie nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania w Policji służbowych telefonów komórkowych sieci publicznych (Dz. Urz. KGP nr 6, poz. 22).

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2004 r.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Eugeniusz Szczerbak

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130 poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 i Nr 179, poz. 1842.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »