REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 15 poz. 108

ZARZĄDZENIE NR 1016 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 12 września 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 366 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 31 i Nr 20, poz. 125 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 11 i Nr 9, poz. 47) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) organizacja Policji, w tym uzgadnianie regulaminów jednostek organizacyjnych Policji,”;

2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;

3) w załączniku nr 5 do zarządzenia w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podejmowanie i dokumentowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych przewidzianych w ustawie o Policji, a także innych czynności, w tym:

a) analizowanie akt postępowań karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych,

b) analizowanie materiałów będących w posiadaniu służb: kryminalnej i śledczej Policji,

c) analizowanie materiałów z kontroli finansowych oraz kontroli inspektoratów komend wojewódzkich Policji,

d) analizowanie skarg, listów, doniesień, artykułów prasowych, informacji telefonicznych itp.,

e) analizowanie dokumentów zawartych w aktach osobowych policjantów i pracowników Policji,

f) nawiązywanie współpracy z właściwymi organami administracji publicznej, a w szczególności ze Strażą Graniczną, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, urzędami celnymi i skarbowymi, Wojskowymi Służbami Informacyjnymi, Żandarmerią Wojskową,

g) współdziałanie z policjantami i pracownikami Policji, a w szczególności z pełniącymi służbę (pracującymi) w komórkach właściwych w sprawach: ochrony informacji niejawnych i inspekcji, do walki z korupcją i innych komórkach służby kryminalnej oraz w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji i inspektoratach komend wojewódzkich Policji,

h) sporządzanie analiz kryminalnych”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

W porozumieniu:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ryszard Kalisz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742 i z 2005 r. Nr 10, poz. 70.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWE ZADANIA BIURA STRATEGII POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI]

Załącznik do zarządzenia nr 1016 Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 września 2005 r.

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA BIURA STRATEGII POLICJI
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

1. Planowanie strategiczne rozwoju Policji:

1) opracowywanie strategii rozwoju Policji,

2) monitoring zmian ekonomicznych i społecznych w kraju i na świecie w zakresie rozpoznania zjawisk i trendów oraz możliwości ich wpływu na przestępczość w celu wypracowywania przedsięwzięć strategicznych,

3) okresowa ocena realizacji strategii rozwoju Policji oraz przedsięwzięć komendantów wojewódzkich Policji, Komendanta Wyższej Szkoły Policji, komendantów szkół policyjnych i dyrektorów biur Komendy, realizowanych w ramach strategii,

4) opiniowanie projektów strategii komendantów wojewódzkich Policji,

5) opiniowanie projektów programów operacyjnych komórek organizacyjnych Komendy, Wyższej Szkoły Policji i szkół policyjnych, a także propozycji programów operacyjnych realizowanych w ramach strategii komendantów wojewódzkich Policji,

6) uczestniczenie w realizacji czynności w ramach kontroli strategicznej,

7) identyfikowanie partnerów do długofalowej współpracy przy wytyczaniu kierunków rozwoju Policji,

8) inicjowanie i udział w wizytach studyjnych, konferencjach, sympozjach, seminariach i innych formach spotkań krajowych i zagranicznych związanych z wymianą doświadczeń w zakresie tworzenia i realizacji oraz oceny strategii Policji,

9) współpraca z Radą Konsultacyjną Komendanta Głównego Policji i przedstawicielami nauki w celu wypracowania kierunków dalszego rozwoju Policji oraz doskonalenia sfery organizacji i zarządzenia.

2. Studia i analizy systemowe dotyczące funkcjonowania Policji:

1) okresowe diagnozowanie funkcjonowania Policji oraz ocena szans i zagrożeń,

2) prowadzenie analiz, badań i studiów w sprawach wymagających podejścia strategicznego oraz koordynacja i konsultowanie analiz strategicznych prowadzonych przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki organizacyjne Policji,

3) upowszechnianie nowych metod wykorzystania i selekcji informacji w Policji w kontekście zwalczania przestępczości, a także adaptacja metod stosowanych w otoczeniu zewnętrznym w zakresie zarządzania informacją,

4) prowadzenie centralnej bazy materiałów, analiz i opracowań dotyczących strategicznych aspektów funkcjonowania Policji w formie Banku Informacji Analitycznych (BIA),

5) gromadzenie i przetwarzanie materiałów, analiz i opracowań dotyczących strategicznych aspektów otoczenia zewnętrznego Policji na potrzeby prognozowania stanu zagrożeń globalnych i wypracowywania kierunków neutralizacji ich wpływu na funkcjonowanie Policji,

6) przetwarzanie informacji zawartych w raportach organizacji krajowych i międzynarodowych,

7) prowadzenie analiz otoczenia ekonomicznego, demograficznego, społeczno-kulturalnego oraz uwarunkowań prawnych mających wpływ na funkcjonowanie Policji,

8) analizy zorganizowania jednostek Policji, wypracowanie mierników i wskaźników oceny efektywności organizacyjnej i wdrażanie standardów zorganizowania,

9) inicjowanie badań opinii publicznej dotyczących oceny pracy, wizerunku i zaufania do Policji, w tym prowadzonych wewnątrz Policji,

10) inicjowanie badań społecznych dotyczących funkcjonowania Policji oraz monitorowanie wykorzystania wyników tych badań,

11) koordynowanie, konsultowanie, a także inicjowanie projektów badawczych realizowanych na potrzeby Policji.

3. Organizacja wdrażania rozwiązań programowych:

1) badanie efektywności procesów strategicznych realizowanych w biurach Komendy, modelowanie tych procesów oraz kreowanie rozwiązań zapewniających ich efektywność,

2) inicjowanie i patronat nad nowatorskimi projektami pilotażowymi realizowanymi przez jednostki organizacyjne Policji.

4. Zarządzanie systemowe – mierniki/nakłady/efekty:

1) inicjowanie i wprowadzanie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania do praktyki policyjnej (controlling, benchmarking, zarządzanie przez cele),

2) prowadzenie auditów systemów zarządzania w biurach Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji,

3) upowszechnianie w Policji podejścia systemowego oraz zarządzania przez jakość,

4) ocena i wdrażanie systemów zarządzania jakością zgodnych z normami serii ISO 9000,

5) udział w realizacji międzynarodowych projektów związanych z doskonaleniem metod zarządzania w polskiej Policji oraz w policjach innych państw,

6) koordynowanie przedsięwzięć związanych z udziałem jednostek organizacyjnych Policji w krajowych i międzynarodowych konkursach jakości,

7) badanie efektywności działania jednostek szkoleniowych Policji,

8) opracowywanie mechanizmów i zasad naliczeń etatowych,

9) kreowanie wśród kadry zarządzającej postaw przywódczych opartych na misji, wizji, wartościach i motywowaniu,

10) projektowanie systemu oceny efektywności działania jednostek organizacyjnych Policji i narzędzi pomiarowych (CAF, EFQM/INK),

11) realizacja procedury uzgodnień regulaminu Komendy oraz regulaminów jednostek organizacyjnych Policji, wydawanych w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji, w tym koordynowanie procesu ich opiniowania,

12) opracowywanie zasad organizacji i zakresów działania jednostek organizacyjnych Policji,

13) opiniowanie zmian organizacyjnych w Policji wymagających zgody Komendanta Głównego Policji lub podejmowanych z jego inicjatywy.

5. Mechanizmy i instrumenty zarządzania jednostkami Policji:

1) monitoring zmian w systemie prawa dotyczących strategicznych aspektów funkcjonowania Policji,

2) opracowywanie i wdrażanie zmian w organizacji i metodach zarządzania jednostkami Policji, z zastosowaniem podejścia procesowego,

3) implementacja nowych metod zarządzania w jednostkach Policji,

4) prognozowanie procesów kadrowych w jednostkach Policji,

5) prognozowanie potrzeb kadrowych i dydaktycznych w Policji,

6) monitorowanie efektywności doboru na stanowiska służbowe w Policji,

7) doskonalenie zasad rozwoju zawodowego policjantów i pracowników Policji, zasad polityki awansowej i wyróżniania oraz doboru na stanowiska służbowe,

8) udział w wizytach studyjnych, seminariach, konferencjach i innych formach spotkań dotyczących organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi, ocena przydatności rozwiązań oraz podejmowanie działań mających na celu implementację nowych rozwiązań do praktyki w Policji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-10-03
  • Data wejścia w życie: 2005-09-12
  • Data obowiązywania: 2005-09-12
  • Dokument traci ważność: 2006-02-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA