REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 17 poz. 118

ZARZĄDZENIE NR 1159 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 21 października 2005 r.

w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu oraz tabletek mogących zawierać pochodne amfetaminy i inne substancje psychotropowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarządzenie określa czynności, do których wykonania policjanci są obowiązani w przypadku ujawnienia i przejęcia amfetaminy, fenyloacetonu – zwanego dalej „BMK”, oraz mających formę tabletek produktów mogących zawierać pochodne amfetaminy i inne substancje psychotropowe – zwane dalej „tabletkami”.

2. Z przejętych partii amfetaminy, BMK oraz tabletek pobiera się próbki w celu niezwłocznego przekazania ich do badań, zwanych dalej „profilowaniem”.

3. Celem profilowania jest identyfikacja próbek, pochodzących z tej samej partii lub z tego samego źródła, prowadząca do określenia miejsca nielegalnej produkcji.

§ 2

1. Przepisy zarządzenia nie dotyczą tabletek, znajdujących się w oryginalnym opakowaniu producenta i ujawnionych w okolicznościach niezwiązanych z nielegalnym obrotem oraz zawierających w swoim składzie substancje zakwalifikowane do grupy IV-P w wykazie substancji psychotropowych, stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485).

2. W przypadku przejęcia amfetaminy, BMK lub tabletek w wyniku czynności dochodzeniowo-śledczych wykonywanych na podstawie art. 303, 308 lub 325b Kodeksu postępowania karnego, czynności przewidziane w niniejszym zarządzeniu należy wykonywać z uwzględnieniem:

1) trybu postępowania określonego w art. 193 i 194 Kodeksu postępowania karnego;

2) przepisów zarządzenia nr 2/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji postępowania z dowodami rzeczowymi stanowiącymi przedmiot badań w laboratoriach kryminalistycznych Policji oraz ich ekspedycji po przeprowadzeniu tych badań2).

3. Zakres badań laboratoryjnych zleconych w przypadku, o którym mowa w ust. 2, powinien obejmować, poza profilowaniem, inne ustalenia uznane za istotne w prowadzonym postępowaniu karnym.

§ 3

1. Obowiązek pobrania próbek i niezwłocznego przekazania do profilowania dotyczy przypadków przejęcia jednorazowo co najmniej: 5 g amfetaminy, 1 l BMK lub 100 całych tabletek.

2. W przypadkach uzasadnionych względami wykrywczymi można przekazać do profilowania próbkę z przejętych jednorazowo ilości amfetaminy, BMK lub tabletek, mniejszych niż określone w ust. 1.

3. Pojedyncza próbka przekazywana do profilowania powinna zawierać co najmniej 0,5 g amfetaminy lub 10 ml BMK albo 8 tabletek.

§ 4

1. Policjant, prowadzący czynności służbowe, w toku których ujawniono i przejęto amfetaminę, BMK lub tabletki, niezwłocznie pobiera próbkę określoną w § 3 ust. 3 i przesyła do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, zwanego dalej „CLK KGP”, wraz z następującą dokumentacją:

1) „Wnioskiem o dokonanie badań identyfikacyjnych i profilowania substancji”, zwanym dalej „wnioskiem” – w przypadku przejęcia w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;

2) postanowieniem o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, wydanym na podstawie art. 194 Kodeksu postępowania karnego – w przypadku przejęcia w wyniku czynności dochodzeniowo-śledczych.

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5

1. Policjant, o którym mowa w § 4 ust. 1, niezwłocznie sporządza i przesyła do Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, zwanego dalej „CBŚ KGP”, „Informację o przejęciu amfetaminy, fenyloacetonu, tabletek zawierających substancje psychotropowe, ujawnieniu nielegalnego laboratorium”, zwaną dalej „informacją o przejęciu”.

2. Informacje o przejęciu sporządzone w sposób niewłaściwy zwraca się, w celu uzupełnienia lub ponownego sporządzenia, do komórki organizacyjnej Policji, która je przesłała.

3. Wzór informacji o przejęciu określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6

1. Bezpośrednio do CLK KGP przesyła się wszystkie próbki przejęte przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji. W pozostałych przypadkach próbki przesyła się do właściwego miejscowo laboratorium kryminalistycznego komendy wojewódzkiej Policji, zwanego dalej „LK KWP”, w celu przeprowadzenia:

1) wstępnych badań identyfikacyjnych ograniczonych do ustalenia, czy przesłana próbka zawiera amfetaminę, BMK, pochodne amfetaminy lub inne substancje psychotropowe – w przypadkach próbek przejętych w ramach prowadzonych spraw operacyjnych;

2) badań określonych w postanowieniach o dopuszczeniu dowodu z opinii LK KWP – w przypadkach próbek przejętych w ramach prowadzonych postępowań karnych.

2. Właściwe miejscowo LK KWP:

1) w przypadku pozytywnego wyniku wstępnych badań identyfikacyjnych – przesyła do CLK KGP próbkę wraz z wnioskiem;

2) w przypadku negatywnego wyniku wstępnych badań identyfikacyjnych – sporządza „Informację o wynikach badań identyfikacyjnych i profilowania amfetaminy, fenyloacetonu, tabletek zawierających substancje psychotropowe”, zwaną dalej „informacją o badaniu”, oraz zwraca próbkę do komórki organizacyjnej Policji, wnioskującej o badania i profilowanie, a także przesyła kopię informacji o badaniu do CBŚ KGP.

3. Wzór informacji o badaniu określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 7

1. CLK KGP prowadzi zbiór PROFIL w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji dotyczących profilowanych substancji.

2. Zbiór PROFIL składa się z:

1) kartoteki, którą stanowi usystematyzowany zbiór wykresów profili chemicznych próbek oraz katalog fotograficzny tabletek objętych profilowaniem;

2) elektronicznej bazy danych, którą stanowi usystematyzowany zbiór danych chemicznych o profilowanych substancjach oraz zawartych we wnioskach informacji o próbkach, a w przypadku tabletek dodatkowo zbiór danych fizycznych o ich wyglądzie, a w szczególności o kształtach, rozmiarach i oznaczeniach nadanych przez wytwórców.

3. CLK KGP nadaje ten sam numer ewidencyjny PROFIL wnioskowi i związanemu z nim wykresowi profilu chemicznego oraz informacjom w elektronicznej bazie danych.

§ 8

1. CLK KGP po przeprowadzeniu profilowania:

1) przesyła opinię, zawierającą wyniki badań, do komórki organizacyjnej Policji, wnioskującej o profilowanie lub wydającej postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, a także zwraca badaną próbkę, jeżeli nie uległa zniszczeniu w trakcie badań;

2) sporządza i przesyła do CBŚ KGP informację o badaniu.

2. W opinii zawierającej wyniki badań zamieszcza się w każdym przypadku informację, czy i jakie stwierdzono podobieństwo tych wyników z wynikami wcześniejszych badań, znajdującymi się w zbiorze PROFIL. W przypadku stwierdzenia takiego podobieństwa o dodatkowe informacje w tym zakresie należy zwrócić się do CBŚ KGP.

§ 9

1. CBŚ KGP prowadzi zbiór KOKON w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji, dotyczących:

1) pochodzenia substancji, o których mowa w § 1 ust. 1;

2) osób, innych podmiotów oraz przedmiotów, związanych z ujawnieniem i przejęciem tych substancji.

2. Zbiór KOKON składa się z:

1) kartoteki, którą stanowi usystematyzowany zbiór danych zawartych w informacjach i wnioskach określonych w § 3 ust. 1;

2) elektronicznej bazy danych KOKON.

3. Elektroniczną bazę danych KOKON stanowi usystematyzowany zbiór danych:

1) chemicznych o substancji poddanej profilowaniu;

2) znajdujących się w informacjach, postanowieniach i wnioskach określonych w § 4 ust. 1, § 5 ust. 1, § 6 ust. 3 i § 8 ust. 1 pkt 3, dotyczących próbek, osób, innych podmiotów oraz przedmiotów, związanych z ujawnioną i przejętą substancją;

3) dotyczących próbek substancji, o których mowa w § 1 ust. 1, przekazanych przez służby policyjne innych państw stosownie do umów i porozumień zawartych w tym zakresie.

4. CBŚ KGP nadaje ten sam numer ewidencyjny KOKON związanym z profilowaną próbką informacjom w elektronicznej bazie danych, z zaznaczeniem odpowiedniego numeru ewidencyjnego PROFIL oraz numeru sprawy prowadzonej przez pobierającą próbkę komórkę organizacyjną Policji.

§ 10

1. Do wprowadzania i przetwarzania informacji w zbiorze KOKON uprawnione są osoby upoważnione przez dyrektora CBŚ KGP.

2. W upoważnieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się indywidualny zakres i indywidualne hasło dostępu do zbioru KOKON.

3. Do korzystania z informacji zgromadzonych w zbiorze KOKON uprawnione są wyłącznie komórki organizacyjne Policji, które ujawniły i przejęły substancje, o których mowa w § 1 ust. 1.

4. Dane zgromadzone w zbiorze KOKON udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku kierownika komórki organizacyjnej Policji z zastrzeżeniem, że w przypadku komisariatów Policji wniosek podpisuje komendant komisariatu.

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do dyrektora CLK KGP i do zbioru PROFIL.

§ 11

Zbiór KOKON jest wewnętrznym zbiorem danych CBŚ KGP, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie przetwarzania przez Policję danych osobowych w celach wykrywczych lub identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 34, poz. 313).

§ 12

Dyrektor CLK KGP jest obowiązany:

1) w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia uzupełnić zbiory PROFIL o katalog fotograficzny przechowywanego dotychczas zbioru próbek tabletek oraz o dane fizyczne o ich wyglądzie, a w szczególności o kształtach, rozmiarach i oznaczeniach nadanych przez wytwórców;

2) sukcesywnie dokonać likwidacji przechowywanego dotychczas zbioru próbek – poprzez:

a) udokumentowane protokolarnie komisyjne zniszczenie próbek, w odniesieniu do których zniszczenie nakazał sąd w prawomocnym orzeczeniu,

b) udokumentowany zwrot próbek innych, niż określone w lit. a), do jednostki organizacyjnej Policji, która próbki przekazała do badań.

§ 13

Traci moc zarządzenie nr 20 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu oraz tabletek mogących zawierać pochodne amfetaminy i inne substancje psychotropowe (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 110).

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Leszek Szreder

z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Eugeniusz Szczerbak

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.: Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130 poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1411.

2) Wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 840 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 71).

Załączniki do zarządzenia nr 1159
Komendanta Głównego Policji
z dnia 21 października 2005 r.

Załącznik 1. [Wzór "Wniosku o dokonanie badań identyfikacyjnych i profilowania substancji"]

Załącznik nr 1

Wzór „Wniosku o dokonanie badań identyfikacyjnych i profilowania substancji”

infoRgrafika

Załącznik 2. [Wzór "Informacji o przejęciu amfetaminy, fenyloacetonu, tabletek zawierających substancje psychotropowe, ujawnieniu nielegalnego laboratorium"]

Załącznik nr 2

Wzór „Informacji o przejęciu amfetaminy, fenyloacetonu, tabletek zawierających substancje psychotropowe, ujawnieniu nielegalnego laboratorium”

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [Wzór "Informacji o wynikach badań identyfikacyjnych i profilowaniu amfetaminy, fenyloacetonu, tabletek zawierających substancje psychotropowe"]

Załącznik nr 3

Wzór „Informacji o wynikach badań identyfikacyjnych i profilowaniu amfetaminy, fenyloacetonu, tabletek zawierających substancje psychotropowe”

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA