REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 10 poz. 76

ZARZĄDZENIE NR 1320 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 13 grudnia 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu oraz tabletek mogących zawierać pochodne amfetaminy i inne substancje psychotropowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 1159 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2005 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu oraz tabletek mogących zawierać pochodne amfetaminy i inne substancje psychotropowe (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 118 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obowiązek pobrania próbek i niezwłocznego przekazania do profilowania dotyczy przypadków:

a) przejęcia jednorazowo co najmniej: 30 g amfetaminy, 1 I BMK lub 100 całych tabletek,

b) ujawnienia podczas oględzin miejsc nielegalnej produkcji: amfetaminy, BMK lub tabletek – bez względu na ilość.”,

b) w ust. 2 wyrazy „ust. 1” zastępuje się wyrazami „ust. 1 lit. a”;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wstępnych badań identyfikacyjnych ograniczonych do ustalenia, czy przesłana próbka zawiera amfetaminę, w tym badania ilościowe, BMK, pochodne amfetaminy lub inne substancje psychotropowe – w przypadku próbki substancji przejętej w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;”;

3) w § 6 ust. 1 pkt 1 wyrazy „Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, zwanego dalej „CLK KGP” zastępuje się wyrazami „Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zwanego dalej „CLKP”;

4) użyte w § 7 ust. 1 i 3, § 8 ust. 1, § 10 ust. 5 i § 12 wyrazy „CLK KGP” zastępuje się odpowiednio wyrazem „CLKP”;

5) w § 9:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kartoteki, którą stanowi usystematyzowany zbiór danych zawartych w informacjach określonych w § 5 ust. 1;”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) znajdujących się w informacjach, postanowieniach i wnioskach określonych w § 4 ust. 2, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 pkt 2 i § 8 ust. 1 pkt 2, dotyczących próbek, osób, innych podmiotów oraz przedmiotów, związanych z ujawnioną i przejętą substancją;”;

6) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Andrzej Matejuk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 117, poz. 677 i Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1205, Nr 207, poz. 1229, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O DOKONANIE BADAŃ IDENTYFIKACYJNYCH I PROFILOWANIA SUBSTANCJI]

Załącznik do zarządzenia nr 1320 Komendanta
Głównego Policji z dnia 13 grudnia 2011 r.

WZÓR WNIOSEK O DOKONANIE BADAŃ IDENTYFIKACYJNYCH I PROFILOWANIA SUBSTANCJI

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA