REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 17 poz. 123

DECYZJA NR 583 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 3 listopada 2005 r.

w sprawie podziału zadań pomiędzy zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 133 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1)) oraz § 5 ust. 1–3 w związku z § 9 zarządzenia nr 366 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 31 z późn. zm.2)) postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Na Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji wyznaczam nadinsp. Eugeniusza Szczerbaka, który nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Centralne Biuro Śledcze;

2) Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji;

3) Biuro Spraw Wewnętrznych;

4) Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych;

5) Biuro Wywiadu Kryminalnego;

6) Biuro Finansów – w zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym.

2. Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Marek Hebda nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Biuro Taktyki Zwalczania Przestępczości;

2) Centralne Laboratorium Kryminalistyczne;

3) Główny Sztab Policji.

3. Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariusz Nagański nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Biuro Finansów;

2) Biuro Logistyki Policji;

3) Biuro Łączności i Informatyki.

4. Osobiście nadzoruję następujące komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji:

1) Biuro Gabinet Komendanta Głównego Policji;

2) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji;

3) Biuro Prawne;

4) Biuro Strategii Policji;

5) Zespół Audytu Wewnętrznego.

§ 2

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji i zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorują komendantów wojewódzkich Policji według następującego podziału:

1) nadinsp. Eugeniusz Szczerbak nadzoruje Komendanta Stołecznego Policji i komendantów wojewódzkich Policji w: Gdańsku, Kielcach, Opolu i Szczecinie oraz we Wrocławiu;

2) nadinsp. Marek Hebda nadzoruje komendantów wojewódzkich Policji w: Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Olsztynie, Radomiu i Rzeszowie;

3) nadinsp. Dariusz Nagański nadzoruje komendantów wojewódzkich Policji w: Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Poznaniu.

§ 3

Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważniam do:

1) wydawania w moim imieniu decyzji i poleceń w sprawach związanych z funkcjonowaniem nadzorowanych przez nich służb oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, z wyłączeniem wydawania aktów normatywnych w formie zarządzeń;

2) reprezentowania mnie w kontaktach z innymi organami, osobami prawnymi i fizycznymi oraz podmiotami niemającymi osobowości prawnej w sprawach określonych w pkt 1.

§ 4

1. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważniam, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, do załatwiania w moim imieniu spraw dyscyplinarnych policjantów, pełniących służbę w nadzorowanych komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji.

2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje podejmowania decyzji dotyczących:

1) wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy;

2) wyznaczania i odwoływania rzeczników dyscyplinarnych;

3) orzekania o wymierzaniu kar dyscyplinarnych obniżenia stopnia lub wydalenia ze służby oraz podejmowanych w celu wykonania tych kar.

3. Sprawy dyscyplinarne policjantów pełniących służbę w Biurze Gabinet Komendanta Głównego Policji, Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji, Biurze Prawnym, Biurze Strategii Policji oraz w Zespole Audytu Wewnętrznego – zatwierdzam osobiście.

§ 5

1. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji upoważniam do podejmowania w moim imieniu decyzji:

1) w ramach określonych w ustawie o Policji kompetencji wyższego przełożonego dyscyplinarnego w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, Komendanta Wyższej Szkoły Policji, komendanta szkoły policyjnej i dowódcy kontyngentu policyjnego;

2) związanych ze stosowaniem art. 19, art. 19a i art. 19b ustawy o Policji przez Centralne Biuro Śledcze i Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji;

3) w sprawach szkolenia w Policji, dotyczących:

a) określania terminów przyjęć do służby i programów szkoleń zawodowych policjantów,

b) oceny realizacji programów szkoleń zawodowych oraz przestrzegania zasad oceniania postępów policjantów w szkoleniu.

2. Zastępcę Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Marka Hebdę upoważniam do podejmowania w moim imieniu decyzji związanych ze stosowaniem art. 19, art. 19a i art. 19b ustawy o Policji przez Biuro Taktyki Zwalczania Przestępczości.

3. Zastępców Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Marka Hebdę oraz nadinsp. Dariusza Nagańskiego upoważniam do podejmowania w moim imieniu decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadkach pilnych, jeżeli ze względu na okoliczności nie jest możliwe niezwłoczne rozpatrzenie sprawy przeze mnie lub przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji.

4. Zastępcę Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Dariusza Nagańskiego upoważniam do podejmowania w moim imieniu decyzji, o których mowa w ust. 2, w przypadkach pilnych, jeżeli ze względu na okoliczności nie jest możliwe niezwłoczne rozpatrzenie sprawy przeze mnie lub Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Hebdę.

§ 6

1. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji zastępuje mnie w czasie mojej nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie.

2. Wskazany przeze mnie lub Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji Zastępca Komendanta Głównego Policji zastępuje mnie w czasie mojej nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie i jednoczesnej nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

§ 7

Traci moc decyzja nr 402 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 87).

§ 8

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Policji

Marek Bieńkowski

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842 i Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277 poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10 poz. 70, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1411.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2004 r. Nr 20, poz. 125, z 2005 r. Nr 4, poz. 11, Nr 9, poz. 47 i Nr 15, poz. 108.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA