| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1322 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 listopada 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 366 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 31 i Nr 20, poz. 125 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 11, Nr 9, poz. 47 i Nr 15, poz. 108) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w pkt 16 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„17) Biuro Komunikacji Społecznej.”;

2) w § 10 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) upowszechnianie kultury w środowisku policyjnym.”;

3) po § 24a dodaje się § 24b w brzmieniu:

„§ 24b. 1. Zadaniem Biura Komunikacji Społecznej jest koordynacja i standaryzacja procesu komunikacji społecznej w Policji oraz jej relacjach z otoczeniem, w tym:

1) realizacja polityki medialnej Komendanta Głównego Policji,

2) zapewnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, w tym prowadzenie wydawnictwa czasopisma Policja 997,

3) udział w koordynacji i standaryzacji procesu komunikacji społecznej realizowanej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

4) ocena działalności medialnej Policji,

2. Szczegółowe zadania Biura Komunikacji Społecznej określa załącznik nr 15 do zarządzenia.”;

4) w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a) w ust. 1 po pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji,

7) organizowanie pracy Zespołu Konsultacyjnego Komendanta Głównego Policji.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Upowszechnianie kultury w środowisku policyjnym:

1) inicjowanie, koordynacja i wykonywanie zadań w ramach promocji Policji,

2) nadzór nad procedurą nadawania sztandarów jednostkom organizacyjnym Policji,

3) koordynacja zadań związanych z funkcjonowaniem orkiestr policyjnych,

4) prowadzenie w Komendzie działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej oraz koordynacja działań w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji,

5) współpraca z policyjnym duszpasterstwem.”;

5) w załączniku nr 2 do zarządzenia w ust. 2 uchyla się pkt 9 – 11;

6) załącznik nr 15 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

Marek Bieńkowski

W porozumieniu:

Minister Spraw Wewnętrznych

i Administracji

Ludwik Dorn

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1411.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWE ZADANIA BIURA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ]

Załącznik
do zarządzenia nr 1322
Komendanta Głównego Policji
z dnia 30 listopada 2005 r.

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA BIURA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

1. Realizacja polityki medialnej Komendanta Głównego Policji:

1) obsługa medialna Komendanta Głównego Policji oraz organizacja i koordynacja zadań w sferze kontaktów z mediami;

2) realizacja polityki informacyjnej Komendanta Głównego Policji;

3) koordynacja działalności komórek organizacyjnych właściwych w sprawach prasowych w Policji, w tym określanie standardów ich działania;

4) bieżąca analiza informacji prezentowanych w mass mediach w celu uzyskiwania danych niezbędnych do kształtowania i realizacji polityki medialnej;

5) prowadzenie stron: internetowej i intranetowej Komendy Głównej Policji.

2. Rozwój komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej:

1) wydawanie czasopisma Policja 997;

2) promowanie Policji i jej działań w otoczeniu zewnętrznym;

3) tworzenie forum dyskusyjnego o problemach polskiej Policji, w tym płaszczyzny komunikacji wewnętrznej dla środowiska zawodowego;

4) prowadzenie konsultacji w sprawach istotnych dla Policji ze środowiskami:

a) policjantów, pracowników Policji, emerytów policyjnych,

b) opiniotwórczymi w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego;

5) współpraca ze środowiskiem dziennikarskim;

6) promocja profilaktyki społecznej;

7) udział w koordynacji i standaryzacji procesu komunikacji społecznej realizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;

8) wypracowanie i upowszechnianie zasad komunikacji wewnętrznej w Policji oraz jej doskonalenie;

9) współpraca z Zespołem Konsultacyjnym Komendanta Głównego Policji.

3. Ocena działalności medialnej Policji:

1) analizowanie opinii i potrzeb społecznych ujawnianych za pomocą mediów w zakresie możliwości usprawniania działań poszczególnych służb policyjnych;

2) identyfikowanie nowych źródeł informacji w celu uzyskania wiedzy na temat oceny społecznej podejmowanych przez Policję działań;

3) przygotowywanie analiz prasowych, dotyczących obszarów pracy Policji, będących w szczególnym zainteresowaniu opinii publicznej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »