REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 19 poz. 128

ZARZĄDZENIE NR 1322 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 listopada 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 366 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 31 i Nr 20, poz. 125 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 11, Nr 9, poz. 47 i Nr 15, poz. 108) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w pkt 16 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„17) Biuro Komunikacji Społecznej.”;

2) w § 10 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) upowszechnianie kultury w środowisku policyjnym.”;

3) po § 24a dodaje się § 24b w brzmieniu:

„§ 24b. 1. Zadaniem Biura Komunikacji Społecznej jest koordynacja i standaryzacja procesu komunikacji społecznej w Policji oraz jej relacjach z otoczeniem, w tym:

1) realizacja polityki medialnej Komendanta Głównego Policji,

2) zapewnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, w tym prowadzenie wydawnictwa czasopisma Policja 997,

3) udział w koordynacji i standaryzacji procesu komunikacji społecznej realizowanej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

4) ocena działalności medialnej Policji,

2. Szczegółowe zadania Biura Komunikacji Społecznej określa załącznik nr 15 do zarządzenia.”;

4) w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a) w ust. 1 po pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji,

7) organizowanie pracy Zespołu Konsultacyjnego Komendanta Głównego Policji.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Upowszechnianie kultury w środowisku policyjnym:

1) inicjowanie, koordynacja i wykonywanie zadań w ramach promocji Policji,

2) nadzór nad procedurą nadawania sztandarów jednostkom organizacyjnym Policji,

3) koordynacja zadań związanych z funkcjonowaniem orkiestr policyjnych,

4) prowadzenie w Komendzie działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej oraz koordynacja działań w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji,

5) współpraca z policyjnym duszpasterstwem.”;

5) w załączniku nr 2 do zarządzenia w ust. 2 uchyla się pkt 9 – 11;

6) załącznik nr 15 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

Marek Bieńkowski

W porozumieniu:

Minister Spraw Wewnętrznych

i Administracji

Ludwik Dorn

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1411.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWE ZADANIA BIURA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ]

Załącznik
do zarządzenia nr 1322
Komendanta Głównego Policji
z dnia 30 listopada 2005 r.

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA BIURA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

1. Realizacja polityki medialnej Komendanta Głównego Policji:

1) obsługa medialna Komendanta Głównego Policji oraz organizacja i koordynacja zadań w sferze kontaktów z mediami;

2) realizacja polityki informacyjnej Komendanta Głównego Policji;

3) koordynacja działalności komórek organizacyjnych właściwych w sprawach prasowych w Policji, w tym określanie standardów ich działania;

4) bieżąca analiza informacji prezentowanych w mass mediach w celu uzyskiwania danych niezbędnych do kształtowania i realizacji polityki medialnej;

5) prowadzenie stron: internetowej i intranetowej Komendy Głównej Policji.

2. Rozwój komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej:

1) wydawanie czasopisma Policja 997;

2) promowanie Policji i jej działań w otoczeniu zewnętrznym;

3) tworzenie forum dyskusyjnego o problemach polskiej Policji, w tym płaszczyzny komunikacji wewnętrznej dla środowiska zawodowego;

4) prowadzenie konsultacji w sprawach istotnych dla Policji ze środowiskami:

a) policjantów, pracowników Policji, emerytów policyjnych,

b) opiniotwórczymi w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego;

5) współpraca ze środowiskiem dziennikarskim;

6) promocja profilaktyki społecznej;

7) udział w koordynacji i standaryzacji procesu komunikacji społecznej realizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;

8) wypracowanie i upowszechnianie zasad komunikacji wewnętrznej w Policji oraz jej doskonalenie;

9) współpraca z Zespołem Konsultacyjnym Komendanta Głównego Policji.

3. Ocena działalności medialnej Policji:

1) analizowanie opinii i potrzeb społecznych ujawnianych za pomocą mediów w zakresie możliwości usprawniania działań poszczególnych służb policyjnych;

2) identyfikowanie nowych źródeł informacji w celu uzyskania wiedzy na temat oceny społecznej podejmowanych przez Policję działań;

3) przygotowywanie analiz prasowych, dotyczących obszarów pracy Policji, będących w szczególnym zainteresowaniu opinii publicznej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-12-05
  • Data wejścia w życie: 2005-11-30
  • Data obowiązywania: 2005-11-30
  • Dokument traci ważność: 2006-02-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA