Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 118 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 10 lutego 2006 r.

w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się normy wyposażenia w sprzęt transportowy jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów.

§ 2

1. Normy wyposażenia w sprzęt transportowy stanowią:

1) wskaźniki wyposażenia w sprzęt transportowy jednostek i komórek organizacyjnych Policji, oznaczające liczbę etatów policjantów i pracowników Policji pełniących służbę i zatrudnionych w jednostkach lub komórkach organizacyjnych Policji przypadających na jednostkę sprzętu transportowego;

2) należności sprzętu transportowego, oznaczające liczbę sprzętu transportowego przypadającego na jednostkę lub komórkę organizacyjną:

a) ustalone w niniejszym zarządzeniu dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji,

b) wyliczone według wskaźnika,

c) przyznane dodatkowo według potrzeb.

2. Normy wyposażenia w sprzęt transportowy dla komend wojewódzkich/Stołecznej, Wyższej Szkoły Policji i szkół policyjnych oraz policjantów określone zostały w tabelach załącznika nr 1 do zarządzenia.

3. Normy wyposażenia w sprzęt transportowy dla komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji określone zostały w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Normy wyposażenia, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, podlegają aktualizacji w razie zmian w organizacji lub zakresie działania jednostek i komórek organizacyjnych albo w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek:

1) kierownika właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej w Komendzie Głównej Policji – w odniesieniu do norm wyposażenia określonych w tabelach załącznika nr 1 i załączniku nr 2 do zarządzenia;

2) komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji – w odniesieniu do norm wyposażenia określonych w tabeli nr 1 załącznika nr 1 do zarządzenia;

3) komendanta Wyższej Szkoły Policji oraz szkoły policyjnej – w odniesieniu do norm wyposażenia określonych w tabeli nr 5 załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 4

1. Kierownik jednostki prowadzącej gospodarkę transportową decyduje o przyznaniu, w zależności od potrzeb, dodatkowych należności na sprzęt transportowy, którego rodzaj lub ilość:

1) nie została ujęta w tabelach załącznika nr 1 i załączniku nr 2 do zarządzenia, lub

2) została ujęta w tabelach załącznika nr 1 i załączniku nr 2, jeżeli uzasadniają to względy służbowe.

2. Liczba dodatkowych należności nie może przekroczyć 3% przysługujących należności.

§ 5

1. Kierownicy jednostek prowadzących gospodarkę transportową w Policji przedstawią dyrektorowi Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia:

1) należności sprzętu transportowego przypadającego na jednostkę lub komórkę organizacyjną Policji, wyliczone na podstawie wskaźników i należności ustalonych w tabeli nr 1 załącznika nr 1 i na podstawie wskaźników ustalonych w części 1 załącznika nr 2 do zarządzenia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia;

2) dodatkowe należności, przyznane jednostkom i komórkom organizacyjnym wymienionym w tabelach 1–5 załącznika nr 1 i załączniku nr 2 do zarządzenia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. W przypadku zmiany:

1) norm wyposażenia, przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio;

2) rodzaju lub ilości dodatkowych należności – kierownik jednostki prowadzącej gospodarkę transportową powiadamia dyrektora Biura Logistyki Policji, w formie określonej w ust. 1 pkt 2.

3. Zadania związane z realizacją przepisów ust. 1 i 2 wykonują komórki organizacyjne właściwe w sprawach obsługi transportowej Komendy Głównej Policji oraz komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkoły Policji i szkół policyjnych.

§ 6

Traci moc zarządzenie nr 22/02 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 16 i Nr 13, poz. 68, z 2004 r. Nr 5, poz. 22, Nr 22, poz. 136 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 10).

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

Marek Bieńkowski

 

1) Zmiany do tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411.

Załącznik 1. [TABELE NORM WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY KOMEND WOJEWÓDZKICH/STOŁECZNEJ, WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI I SZKÓŁ POLICYJNYCH ORAZ POLICJANTÓW]

Załączniki do zarządzenia nr 118 Komendanta Głównego Policji
z dnia 10 lutego 2006 r.

Załącznik nr 1

TABELE NORM WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY KOMEND WOJEWÓDZKICH/STOŁECZNEJ, WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI I SZKÓŁ POLICYJNYCH ORAZ POLICJANTÓW

Tabela nr 1

Normy wyposażenia w sprzęt transportowy komendy wojewódzkiej (Stołecznej), powiatowej (miejskiej), rejonowej, komisariatu, posterunku oraz ośrodka szkolenia Policji.

Tabela nr 2

Normy wyposażenia w sprzęt transportowy Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji.

Tabela nr 3

Normy wyposażenia w sprzęt transportowy Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji.

Tabela nr 4

Normy wyposażenia w sprzęt transportowy komórek minersko-pirotechnicznych Policji.

Tabela Nr 5

Normy wyposażenia w sprzęt transportowy Wyższej Szkoły Policji i szkół policyjnych.


Tabela 1

część 1

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY
komendy wojewódzkiej (Stołecznej), powiatowej (miejskiej), rejonowej, komisariatu, posterunku oraz ośrodka szkolenia Policji

infoRgrafika

Tabela nr 1

część 2

infoRgrafika

Tabela nr 1

część 3

infoRgrafika


O B J A Ś N I E N I A
do tabeli nr 1

OGÓLNE

Każdy następny pojazd może być przydzielony, gdy liczba dodatkowych etatów wynosi minimum 50% ich liczby przypadającej na jeden pojazd.

W zależności od potrzeb służby i lokalnych warunków komunikacyjnych dopuszcza się wybór pojazdu spośród: osobowych, osobowych terenowych, furgonów.

dot: JEDNOSTEK OGÓŁEM I SŁUŻBY WSPOMAGAJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ POLICJI

/tabela nr 1, część 1/

dot. jednostek ogółem

1. Na komisariat specjalistyczny /kolejowy, wodny, lotniczy/ przydziela się 1 pojazd samochodowy na 15 etatów policjantów. Na jednostkę Policji posiadającą na stanie łodzie patrolowe płaskodenne dodatkowo przysługuje od 1–3 samochodów osobowych terenowych do przewozu łodzi.

Na realizację zadań, w ramach tzw. „posterunków sezonowych” przydziela się – ze stanu jednostki Policji wystawiającej ten posterunek lub jednostki prowadzącej gospodarkę transportową na danym terenie – sprzęt transportowy adekwatnie do występujących potrzeb i posiadanych możliwości.

2. Pojazd przysługuje, gdy na terenie jednostki znajduje się zakład karny.

3. Przysługuje tylko komendom wojewódzkim Policji.

4. KPP/KMP/KRP przysługuje tylko 1 furgon /tab. nr 1 wiersz nr 8/. KPP/KMP/KRP o stanie etatowym powyżej 300 przysługuje dodatkowo 1 furgon oraz na każde kolejne rozpoczęte 300 etatów. Samochody osobowe szkoleniowe przysługują tylko KWP.

5. Określenie „etat ogółem” obejmuje w odniesieniu do:

1) KWP – sumę etatów policjantów i pracowników cywilnych łącznie w komendzie wojewódzkiej Policji, w komendach powiatowych, miejskich, rejonowych, komisariatach, posterunkach na terenie jej działania,

2) KPP/KMP/KRP – sumę etatów jak w pkt. 1, w odniesieniu do komendy powiatowej/miejskiej/rejonowej, komisariatów, posterunków na terenie jej działania.

6. Dla KPP/KMP/KRP przysługuje 1 samochód osobowy ogólnego przeznaczenia jeżeli liczba etatów naliczeniowych jest mniejsza od „50”.

7. Dla KPP/KMP/KRP utworzonych w byłych miastach wojewódzkich przysługuje 1 pojazd.

dot.: służby wspomagającej

8. Określenie: „etat ogółem” obejmuje w odniesieniu do:

1) KWP – sumę etatów policjantów i pracowników cywilnych w służbie wspomagającej łącznie w komendzie wojewódzkiej Policji, w komendach powiatowych, miejskich, rejonowych, komisariatach i posterunkach na terenie jej działania,

2) KPP/KMP/KRP – sumę etatów jak w pkt.1 w odniesieniu do komendy powiatowej/ miejskiej/ rejonowej, komisariatów i posterunków na terenie jej działania.

9. Pojazdy tworzą tzw. „kolumnę” w jednostce.

dot.: SŁUŻBY PREWENCYJNEJ POLICJI

/tabela nr 1, część 2/

dot.: ruchu drogowego

10. Przy wyliczaniu pojazdów łączną liczbę etatów kontrolerów RD zmniejszyć o zdwojoną liczbę foto/video rejestratorów wykroczeń w RD.

11. Dodatkowo przysługuje 1 samochód osobowy RD:

– gdy liczba etatów policjantów w etatowej komórce nadzoru RD wynosi od 4 do 9,

– ponad 9 etatów, o których mowa powyżej, na każde następne 3 etaty.

12. Ogniwu pogotowia wypadkowego RD przysługuje 50% samochodów ambulans pogotowia ruchu drogowego na bazie pojazdu furgon APRD i 50% samochodów ambulans pogotowia ruchu drogowego na bazie pojazdu osobowego combi APRD/.

13. Dodatkowo przysługuje 1 motocykl o poj. pow. 200 ccm gdy wyliczona należność motocykli na komórkę organizacyjną ruchu drogowego jest nieparzysta.

14. Pojazdy ETDiE przysługują tylko KPP i KMP. Dla Wydziału Ruchu Drogowego KSP przysługują 4 pojazdy.

dot.: prewencji

15. Nie przysługuje w komisariatach Policji o obsadzie etatowej do 5 dzielnicowych i policjantów ogniwa patrolowego.

16. Komórkom konwojowo-ochronnym oraz Policji sądowej przysługują następujące normy wyposażenia w pojazdy w ilości ujętej w poniższej tabeli, zależnej od liczby etatów tych komórek:

 

 

 

Symbol
w tab.
nr 2
część 2

Grupa
sprzętu

Nazwa
sprzętu

Komórka o stanie etatowym policjantów

powyżej
110

40–110

13–39

6–12

1

2

3

4

5

6

7

a

osobowy

OK

81–2)

22)

1

1

b

furgon

MW

8

6

4

2

c

specjalny

DW3)

6

2

1

1/ dla ogniwa konwojowo-ochronnego KSP dodatkowo 1 pojazd,

2/ w zależności od potrzeb dopuszcza się możliwość zamiany 50% należności samochodów osobowych OK na furgon MW, osobowy terenowy lub furgon OK.

3/ w zależności od potrzeb dopuszcza się możliwość zamiany za 1 DW 2 MW.

17. Dopuszcza się zamiennie furgon PIES na każde 8 etatów policjantów przewodników psów służbowych. W KPP/KMP/KRP o stanie etatowym do 3 przewodników psów służbowych przysługuje 1 samochód osobowy OK-PIES.

18. Normy wyposażenia w statki powietrzne /śmigłowce policyjne/ ustala Główny Sztab Policji KGP /liczba śmigłowców przekazanych na stan jednostki odpowiada przysługującej jednostce należności na ten sprzęt/.

19. W zależności od potrzeb służby dopuszcza się zamiennie pojazd samochodowy do przewozu dwóch koni.

20. Na Wydział Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP przysługują 2 autobusy, na referat – 6 samochodów „W” i 4 samochody osobowe oznakowane, dla zespołu organizacji służby oraz zespołu koordynacji i współdziałania łącznie – 5 samochodów osobowych, w tym 4 oznakowane i 1 nieoznakowany.

21. Kierownik jednostki prowadzącej gospodarkę transportową decyduje o przyznaniu należności, w zależności od potrzeb, na motocykle o pojemności skokowej silnika do 200 ccm oraz motorowerów i przydziela je policjantom /z wyłączeniem tych, którym przydzielono do stałego prowadzenia pojazd samochodowy/, w tym dla:

■ 50% stanu etatowego dzielnicowych,

■ 50% stanu etatowego służby prewencyjnej /bez ruchu drogowego/, z wyjątkiem policjantów patrolowo-interwencyjnych, pododdziałów i ogniw patrolowych oraz konwojowo-ochronnych, a także jednostek specjalistycznych i wywiadowców.

22. Normy wyposażenia w łodzie patrolowe:

1. łodzie w kategorii R-I:

a) 1 szt. na akwen powyżej 5 000 ha,

b) 1 szt. na 100 km wybrzeża morskiego,

c) 1 szt. na 50 000 ha morskich wód wewnętrznych,

2. łodzie w kategorii R-II:

a) 1 szt. na akwen od 1000–5000 ha,

b) 1 szt. na 100 km wód żeglownych,

3. łodzie w kategorii R-III:

a) 1 szt. na 10 akwenów o powierzchni powyżej 100 ha,

b) 1 szt. na 100 km wód żeglownych.

uwaga:

Wyliczoną należność na ten sprzęt można, w zależności od potrzeb, zwiększyć o dodatkową należność (dodatkowe należności).

dot.: SŁUŻBY KRYMINALNEJ POLICJI

/tabela, nr 1, część 3/

23. Dla laboratoriów kryminalistycznych KWP, ich sekcji zamiejscowych oraz sekcji techniki kryminalistycznej KPP (KMP, KRP) utworzonych w byłych miastach wojewódzkich, przysługuje ambulans (AK) na bazie pojazdu furgon. Dla pozostałych ogniw ambulans (AK) na bazie pojazdu osobowego. Dla laboratoriów (ogniw), którym należą się co najmniej dwa ambulanse można przydzielić jeden na bazie pojazdu furgon, pozostałe na bazie pojazdu osobowego. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi warunkami terenowymi na obszarze działania jednostki, można wprowadzić ambulans na bazie pojazdu osobowego terenowego w zamian ambulansu na bazie samochodu osobowego.

24. Dla służby dochodzeniowo-śledczej przysługuje:

– w komendach wojewódzkich 1 pojazd na 10 etatów policjantów,

– w komendach powiatowych /miejskich, rejonowych/ i komisariatach 1 pojazd na 6 etatów policjantów.

Tabela nr 2

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI
I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI

infoRgrafika

Tabela nr 3

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY PODODDZIAŁÓW
ANTYTERRORYSTYCZNYCH POLICJI

infoRgrafika

Tabela nr 4

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY KOMÓREK MINERSKO-PIROTECHNICZNYCH POLICJI

infoRgrafika

Tabela nr 5

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI I SZKÓŁ POLICYJNYCH

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

część 1

NORMY WYPOSAŻENIA W SAMOCHODY OSOBOWE NIEOZNAKOWANE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI – WSKAŹNIKI WYPOSAŻENIA

infoRgrafika


Załącznik nr 2

część 2

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI – NALEŻNOŚCI SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY]

Załącznik nr 3

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY

infoRgrafika


Legenda

I. Samochody osobowe (o liczbie miejsc siedzących nie większej niż 7 i rodzaju nadwozia typu sedan, hatchback, kombi i kombivan)

1) oznakowane

a) OK – operacyjno-konwojowy z wydzielonym przedziałem do przewozu osób zatrzymanych,

b) WD – wóz dowodzenia,

c) OK-Pies – operacyjno-konwojowy z wydzielonym przedziałem do przewozu osób zatrzymanych oraz dodatkowym przedziałem do przewozu psów służbowych,

d) RD, APRD – pojazd wykorzystywany przez służbę ruchu drogowego, w tym samochody Policji autostradowej i ambulanse pogotowia ruchu drogowego (pogotowie wypadkowe),

e) ETDiE – samochód dla Ekip Techniki Drogowej i Ekologii z przeznaczeniem dla służby ruchu drogowego,

f) Sanitarka,

2) oznakowane skrycie

g) OP – operacyjny posiadający ukrytą sygnalizację uprzywilejowania w ruchu oraz dodatkowo wyposażony w tablice magnetyczne z napisem POLICJA,

h) OP-Pies – operacyjny z przedziałem do przewozu psów służbowych,

i) RD-Video – operacyjny przeznaczony dla służby ruchu drogowego posiadający na wyposażeniu video rejestrator,

j) AK – operacyjny przeznaczony dla techników kryminalistyki,

3) nieoznakowane

k) Ogólnego przeznaczenia – pojazd cywilny, nie posiadający cech policyjnego oznakowania i wyposażenia,

l) Szkoleniowy – pojazd do nauki i doskonalenia jazdy.

II. Samochody osobowe terenowe

1) OK – operacyjno-konwojowy,

2) OP – operacyjny posiadający ukrytą sygnalizację uprzywilejowania w ruchu oraz dodatkowo wyposażony w tablice magnetyczne z napisem POLICJA,

3) OP-Pies – operacyjny przeznaczony do przewozu psów służbowych,

4) Opancerzony – operacyjny dyskretnie opancerzony,

5) Ogólnego przeznaczenia – pojazd cywilny, nie posiadający cech policyjnego oznakowania i wyposażenia,

III. Samochody furgon

1) OK – samochód osobowy operacyjno-konwojowy,

2) W – pojazd wypadowy przeznaczony do przewozu policjantów OPP,

3) RD – pojazd dla służby Ruchu Drogowego, wykorzystywany głównie przez pogotowie ruchu drogowego,

4) AK – pojazd oznakowany przeznaczony dla Laboratoriów Kryminalistycznych,

5) ETDiE – samochód dla Ekip Techniki Drogowej i Ekologii z przeznaczeniem dla służb Ruchu Drogowego,

6) WD – pojazd oznakowany /wóz dowodzenia/,

7) RSP – pojazd oznakowany Ruchome Stanowisko Propagandowe,

8) OP – samochód operacyjny posiadający ukrytą sygnalizację uprzywilejowania w ruchu oraz dodatkowo wyposażony w tablice magnetyczne z napisem POLICJA,

9) MW – pojazd mała więźniarka przeznaczony do przewozu osób konwojowanych,

10) FTO – samochód operacyjny dla techniki operacyjnej,

11) Mikrobus – pojazd nieoznakowany do przewozu od 6 do 9 osób,

12) Sanitarka.

IV. Pojazdy specjalne

1) AW – miotacz wody,

2) TO/LTO – transporter opancerzony/lekki transporter opancerzony,

3) DW – pojazd ciężarowy lub autobus duża więźniarka przeznaczony do przewozu powyżej 6 osób konwojowanych,

4) APS – furgon ambulans poczty specjalnej, oznakowany,

5) AWGŁ – pojazd osobowy terenowy, operacyjny przystosowany do przewozu automatycznej wyrzutni gazów łzawiących,

6) RO – pojazd osobowy terenowy, operacyjny przystosowany do przewozu reflektora olśniewającego.

V. Motocykle

1) do 200 cm3, motorowery,

2) lekkie – o pojemności skokowej silnika pow. 200 do 350 cm3 włącznie, oznakowany,

3) średnie – o pojemności skokowej silnika pow. 350 do 750 cm3 włącznie, nieoznakowany,

4) ciężkie – o pojemności skokowej silnika powyżej 750 cm3, oznakowany,

5) dla Policji autostradowej – przeznaczony dla służb Ruchu Drogowego, wykorzystywany do jazdy po autostradach, oznakowany.

VI. Łodzie

1) Kat. R-1 – łódź o długości całkowitej kadłuba powyżej 6.5 m,

2) Kat. R-2 – łódź o długości całkowitej kadłuba od 5.4 m do 6.5 m,

3) Kat. R-3 – łódź o długości całkowitej kadłuba od 3.9 m do 5.4 m.

VII. Autobusy

1) Minibus – pojazd nieoznakowany przeznaczony do przewozu od 10 do 18 osób,

2) Bus – pojazd nieoznakowany przeznaczony do przewozu powyżej 18 osób.

Dzienniki Urzędowe