REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 17 poz. 100

DECYZJA NR 670 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 listopada 2006 r.

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 7 pkt 3 zarządzenia nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 2, poz. 4 z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 34 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 17 z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik nr 15 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku dostosuje strukturę organizacyjną Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku do wymogów określonych w niniejszej decyzji w terminie do dnia 2 grudnia 2006 r.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

 

1) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP Nr 22, poz. 127, z 2004 r. Nr 10, poz. 44, z 2005 r. Nr 4, poz. 9 i Nr 11, poz. 69 oraz z 2006 r. Nr 15, poz. 90.

2) Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 54, Nr 19, poz. 104, z 2004 r. Nr 2, poz. 6, z 2005 r. Nr 13, poz. 86, Nr 14, poz. 97 i nr 16, poz. 115 oraz z 2006 r. Nr 10, poz. 60 i Nr 14, poz. 88.

Załącznik 1. [STANY ETATOWE ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI]

Załączniki do decyzji nr 670 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 listopada 2006 r.

Załącznik nr 1

STANY ETATOWE ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI
I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI

Lp.

WOJEWÓDZTWO

ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI, SAMODZIELNY PODODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI W:

RAZEM

DO-
WÓDCA ZA-
STĘPCA D-CY

ZESPÓŁ ORGA-
NIZACJI SŁUŻBY

POD-
OD-
DZIAŁ PRE-
WENCJI

KADRA DO-
WÓD-
CZA POD-
OD-
DZIAŁU SŁUŻBY KANDY0
DACKIEJ

POD-
OD-
DZIAŁ WZMOC-
NIENIA i SPE-
CJALI-
STY-
CZNY

ZESPÓŁ SZKO-
LENIA

ZESPÓŁ ŁĄ-
CZNO-
ŚCI

ZESPÓŁ MEDY-
CZNY

ZESPÓŁ TRANSPORTU, ZAOPATRZE-
NIA, KADR, WYCHO-
WAWCZY, PSYCHOLO-
GÓW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

MAZOWIECKIE

WARSZAWIE

1163

4

23

1018

-

59

15

11

9

24

2.

MAZOWIECKIE

RADOMIU
PŁOCKU

157

120

2

2

9

9

125

88

-

-

18

18

-

-

-

-

3

3

-

-

3.

ŚLĄSKIE

BIELSKO-BIAŁEJ CZĘSTOCHOWIE KATOWICACH

125

125

679

2

2

3

9

9

13

88

88

576

9

9

14

14

14

33

-

-

6

-

-

5

3

3

6

-

-

23

4.

POMORSKIE

GDAŃSKU

349

3

10

277

30

18

3

-

3

5

5.

MAŁOPOLSKIE

KRAKOWIE

349

3

11

276

24

19

4

-

3

9

6.

PODLASKIE

BIAŁYMSTOKU

349

3

11

300

-

19

4

-

3

9

7.

WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE

OLSZTYNIE

349

3

11

300

-

19

4

-

3

9

8.

ŁÓDZKIE

ŁODZI

349

3

11

270

30

19

4

-

3

9

9.

WIELKOPOLSKIE

POZNANIU

349

3

10

267

19

39

3

-

3

5

10.

PODKARPACKIE

RZESZOWIE

339

3

11

290

-

19

4

-

3

9

11.

ZACHODNIO-
-POMORSKIE

SZCZECINIE

349

3

11

300

-

19

4

-

3

9

12.

DOLNOŚLĄSKIE

LEGNICY WROCŁAWIU

120

349

2

3

9

10

80

288

12

19

14

17

-

4

-

-

3

3

-

5

13.

KUJAWSKO-
-POMORSKIE

BYDGOSZCZY

240

3

6

192

12

18

2

-

3

4

14.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

KIELCACH

162

3

10

132

-

14

-

-

3

 

15.

LUBELSKIE

LUBLINIE

170

2

10

132

-

23

-

-

3

-

16.

OPOLSKIE

OPOLU

120

2

9

88

-

18

-

-

3

-

17.

LUBUSKIE

ZIELONEJ GÓRZE

120

2

9

88

-

18

-

-

3

-

OGÓŁEM

6432

56

221

5263

178

449

57

16

72

120

 

Załącznik 2. [TYMCZASOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W GDAŃSKU]

Załącznik nr 2

TYMCZASOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY
ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W GDAŃSKU

Lp.

Nazwa
Komórki / stanowiska

Liczba

Komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

2

– Dowódca oddziału

 

1

– Zastępca dowódcy oddziału

 

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

2

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Asystent

 

7

– Referent

 

1

 

10

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

1

– Pomocnik dowódcy oddziału

– Asystent

 

3

– Referent

 

1

 

5

5

Zespół Szkolenia:

1

3

– Specjalista

 

3

6

Zespół Medyczny:

1

1

– Lekarz

– Policjant

 

1

– Pielęgniarka

 

1

 

3

7

Kompania Prewencji:

3

3

– Dowódca kompanii

– Zastępca dowódcy kompanii

 

3

– Asystent

 

3

– Referent

 

3

 

12

Pluton:

12

12

– Dowódca plutonu

– Dowódca drużyny

 

36

– Referent

 

70

– Policjant

 

69

– Aplikant

 

66

 

253

Drużyna AWGŁ:

3

3

– Dowódca drużyny

– Referent

 

6

– Policjant

 

3

 

12

 

277

8

Kadra dowódcza kompanii służby kandydackiej:

2

2

– Dowódca kompanii

 

 

 

 

– Zastępca dowódcy kompanii

 

2

– Asystent

 

2

– Dowódca plutonu

 

8

– Dowódca drużyny

 

16

 

30

9

Pluton Wzmocnienia:

1

1

– Dowódca plutonu

 

Drużyna Miotaczy Wody:

2

2

– Dowódca drużyny

 

– Referent

 

4

– Policjant

 

5

 

11

Drużyna Transportera Opancerzonego:

1

1

– Dowódca drużyny

– Referent

 

2

– Policjant

 

1

Załoga Reflektora Olśniewającego:

 

1

– Referent

– Policjant

 

1

 

6

 

 

18

OGÓŁEM

10

349

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-29
  • Data wejścia w życie: 2006-11-27
  • Data obowiązywania: 2006-11-27
  • Dokument traci ważność: 2007-11-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA