REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 5 poz. 17

DECYZJA NR 34 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 12 lutego 2003 r.

w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 7 pkt 3 zarządzenia nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 2, poz. 4) postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się oddziały prewencji Policji w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Olsztynie, Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Szczecinie oraz samodzielne pododdziały prewencji Policji w Radomiu, Bielsku Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Kielcach, Legnicy, Lublinie, Opolu, Płocku, Toruniu i Zielonej Górze, zwane dalej „oddziałami prewencji Policji”.

2. Siedziby oddziałów prewencji Policji, ich struktury organizacyjne oraz stany etatowe określają załączniki nr 1–8 do decyzji.

3. Strukturę organizacyjną i stan etatowy kompanii w oddziale prewencji Policji określa załącznik nr 9 do decyzji.

4. Strukturę organizacyjną i stan etatowy plutonu w oddziale prewencji Policji określa załącznik nr 10 do decyzji,

§ 2

Komendant Główny Policji sprawuje nadzór nad oddziałami prewencji Policji.

§ 3

1. Oddziały prewencji Policji stanowią odwód Komendanta Głównego Policji przeznaczony do działań na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komendant Główny Policji podejmuje decyzje w sprawie zmiany miejsca stacjonowania oddziałów prewencji Policji.

§ 4

1. W przypadku prowadzenia operacji wymagających użycia oddziałów prewencji Policji z kilku województw ich koncentracja dokonywana jest na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji.

2. Komendant wojewódzki Policji (Komendant Stołeczny Policji) podejmuje decyzje w sprawie koncentracji nadzorowanych oddziałów prewencji Policji.

§ 5

1. Oddziałami prewencji Policji kierują dowódcy oddziałów podlegający komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji).

2. Komendant wojewódzki Policji (Komendant Stołeczny Policji) sprawuje nadzór nad przygotowaniem oddziałów prewencji Policji do wykonywania zadań wynikających z odrębnych przepisów, a w szczególności:

1) wykorzystania przyznanego limitu etatowego w stopniu nie mniejszym niż 90% etatu oddziału prewencji Policji;

2) zapewnienia wyszkolenia oraz wyposażenia oddziałów prewencji Policji w środki techniczne;

3) wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych zapewniających dyspozycyjność oddziałów prewencji Policji, a w przypadku wprowadzenia stanów wyższej gotowości, do zapewnienia obecności co najmniej 75% stanu osobowego.

3. Komendant wojewódzki Policji (Komendant Stołeczny Policji) funkcje nadzoru wykonuje przy pomocy komórek właściwych w sprawach sztabowych.

4. Komendant wojewódzki Policji (Komendant Stołeczny Policji) włącza oddziały prewencji Policji do działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na podległym terenie, o ile Komendant Główny Policji lub z jego upoważnienia kierownik komórki właściwej do spraw służby prewencyjnej Komendy Głównej Policji nie zarządzi inaczej.

§ 6

Komendant wojewódzki Policji (Komendant Stołeczny Policji) dostosuje struktury organizacyjne podległych oddziałów prewencji Policji do wymogów określonych w decyzji w terminie 30 dni od dnia wejścia jej w życie.

§ 7

Oddziały Prewencji Policji w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Olsztynie, Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Szczecinie oraz samodzielne pododdziały prewencji Policji w Radomiu, Bielsku Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Kielcach, Legnicy, Lublinie, Opolu, Płocku, Toruniu i Zielonej Górze utworzone decyzją nr 295 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP z 2001 r. Nr 2, poz. 21) stają się oddziałami prewencji Policji i samodzielnymi pododdziałami prewencji Policji w rozumieniu niniejszej decyzji.

§ 8

Traci moc:

1) decyzja nr 295 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP z 2001 r. Nr 2, poz. 21);

2) decyzja nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniająca decyzje, w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP z 2002 r. Nr 4, poz. 14).

§ 9

Decyzja wchodzi w życie w dniu 15 lutego 2003 r.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Antoni Kowalczyk

 

Załącznik 1. [Stany etatowe oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji]

Załącznik nr 1 do decyzji nr 34
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

Stany etatowe
oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

LP.

WOJEWÓDZTWO

ODDZIAŁ PREWENCJI
POLICJI,
SAMODZIELNY
PODODDZIAŁ
PREWENCJI
POLICJI W:

RAZEM

DOWÓD-CA
ZASTĘP-CA
DOWÓD-CY

ZESPÓŁ
ORGANI-ZACJI
SŁUŻBY

PODOD-DZIAŁ
PREWEN-CJI

PODOD-DZIAŁ
WZMOC-NIENIA

ZESPÓŁ
SZKOLE-NIA

ZESPÓŁ
ŁĄCZNO-ŚCI

ZESPÓŁ
MEDYCZ-NY

ZESPÓŁ
TRANS-PORTU
ZAOPAT- RZENIA, KADR,
WYCHO-WAWCZY

1

2

3

4

5

6

7

3

9

10

11

12

1.

Mazowieckie

Warszawie

1163

4

23

1000

59

13

11

9

44

2.

Mazowieckie

Radomiu

157

2

9

125

18

3

 

 

Płocku

120

2

9

88

18

3

3.

Śląskie

Bielsku-Białej

120

2

9

88

18

3

 

 

Częstochowie

120

2

9

88

18

3

 

 

Katowicach

689

3

13

600

33

6

5

6

23

4.

Pomorskie

Gdańsku

349

3

11

300

19

4

 

3

9

5.

Małopolskie

Krakowie

349

3

11

300

19

4

3

9

6.

Podlaskie

Białymstoku

349

3

11

300

19

4

3

9

7.

Warmińsko-mazurskie

Olsztynie

349

3

11

300

19

4

3

9

8.

Łódzkie

Łodzi

349

3

11

300

19

4

3

9

9.

Wielkopolskie

Poznaniu

349

3

11

300

19

4

3

9

10.

Podkarpackie

Rzeszowie

339

3

11

290

19

4

3

9

11.

Zachodnio-pomorskie

Szczecinie

349

3

11

300

19

4

3

9

12.

Dolnośląskie

Legnicy

120

2

9

88

18

3

 

 

Wrocławiu

349

3

11

300

19

4

3

9

13.

Kujawsko-pomorskie

Bydgoszczy

120

2

9

88

18

3

 

 

Toruniu

120

2

9

88

18

3

14.

Świętokrzyskie

Kielcach

162

3

10

132

14

3

15.

Lubelskie

Lublinie

120

2

9

88

18

3

16.

Opolskie

Opolu

120

2

9

88

18

3

17.

Lubuskie

Zielonej Górze

120

2

9

88

18

3

OGÓŁEM

6382

57

235

5339

457

65

16

75

148

 

Załącznik 2. [Struktura organizacyjna i stan etatowy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie]

Załącznik nr 2 do decyzji nr 34
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

Struktura organizacyjna
i stan etatowy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie

LP.

NAZWA
KOMÓRKI/STANOWISKA

LICZBA

KOMÓREK

STANOWISK POLICYJNYCH

1

2

3

4

1

Dowódca oddziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy oddziału

 

3

 

4

3

Zespół Organizacji Służby:

1

2

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

– Specjalista

 

3

 

– Asystent

 

9

 

– Referent

 

6

 

– Policjant

 

2

 

– Aplikant

 

1

 

 

23

4

Zespół Transportu:

1

1

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

– Asystent

 

4

 

– Referent

 

3

 

– Policjant

 

3

 

– Aplikant

 

5

 

16

5

Zespół Zaopatrzenia:

1

 

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

– Asystent

 

5

 

– Referent

 

4

 

– Policjant

 

5

 

– Aplikant

 

6

 

21

6

Zespól Łączności:

1

1

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

– Asystent

 

2

 

– Referent

 

5

 

– Policjant

 

3

 

11

7

Zespół Kadrowy:

1

1

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

– Asystent

 

2

 

– Policjant

 

1

 

 

4

8

Zespół Szkolenia:

1

1

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

– Specjalista

 

7

 

– Asystent

 

5

 

13

9

Zespól Wychowawczy:

1

2

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

– Specjalista

 

1

 

3

10

Zespół Medyczny:

3

3

– Lekarz

 

– Policjant

 

3

 

– Pielęgniarka

 

3

 

9

 

1

2

3

4

11

Kompania Prewencji:

15

15

 

– Dowódca kompanii

 

– Zastępca dowódcy kompanii

 

15

 

– Asystent

 

15

 

– Referent

 

15

 

 

60

 

Pluton Prewencji:

60

60

 

– Dowódca plutonu

 

 

– Dowódca drużyny

 

180

 

– Referent

 

240

 

– Policjant

 

240

 

– Aplikant

 

140

 

 

860

 

Drużyna AWGŁ:

10

10

 

– Dowódca drużyny

 

– Referent

 

40

 

– Policjant

 

30

 

 

80

12

Kompania Wzmocnienia:

1

1

– Dowódca kompanii

 

– Zastępca dowódcy kompanii

 

1

 

– Asystent

 

1

 

– Referent

 

1

 

 

 

4

Pluton Miotaczy Wody:

2

2

– Dowódca plutonu

 

– Dowódca drużyny

 

4

 

– Referent

 

20

 

– Policjant

 

16

 

42

Drużyna Transporterów Opancerzonych:

1

1

– Dowódca drużyny

 

 

– Referent

 

5

 

– Policjant

 

3

 

9

Załoga Reflektora Olśniewającego:

2

2

– Referent

 

– Policjant

 

2

 

4

OGÓŁEM

26

1163

 

Załącznik 3. [Struktura organizacyjna i stan etatowy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach]

Załącznik nr 3 do decyzji nr 34
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

Struktura organizacyjna
i stan etatowy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach

LP.

NAZWA
KOMÓRKI/STANOWISKA

LICZBA

KOMÓREK

STANOWISK POLICYJNYCH

1

2

3

4

1

– Dowódca oddziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy oddziału

 

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

3

 

– Specjalista

 

1

 

– Asystent

 

6

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

1

 

13

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

1

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

– Asystent

 

4

 

– Referent

 

7

 

– Policjant

 

11

 

23

5

Zespół Łączności:

1

1

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

 

– Asystent

 

2

 

– Referent

 

2

 

5

6

Zespół Szkolenia:

1

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

1

 

– Specjalista

 

5

 

6

7

Zespół Medyczny:

2

2

– Lekarz

 

– Policjant

 

2

 

– Pielęgniarka

 

2

 

6

8

Kompania Prewencji*

6

600

9

Pluton Wzmocnienia:

1

1

– Dowódca plutonu

 

1

Drużyna Miotaczy Wody:

2

2

– Dowódca drużyny

 

– Referent

 

10

 

– Policjant

 

12

 

24

Drużyna Transporterów Opancerzonych:

1

1

– Dowódca drużyny

 

– Referent

 

3

 

– Policjant

 

2

 

6

Załoga Reflektora Olśniewającego:

1

1

– Referent

 

– Policjant

 

1

 

2

OGÓŁEM

13

689

 

* Strukturę organizacyjną i stan etatowy kompanii prewencji określa załącznik nr 9

Załącznik 4. [Struktura organizacyjna i stan etatowy oddziałów prewencji Policji w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu]

Załącznik nr 4 do decyzji nr 34
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

Struktura organizacyjna i stan etatowy oddziałów prewencji Policji
w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu

LP.

NAZWA
KOMÓRKI/STANOWISKA

LICZBA

KOMÓREK

STANOWISK POLICYJNYCH

1

2

3

4

1

Dowódca oddziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy oddziału

 

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

2

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

– Asystent

 

7

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

1

 

11

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

1

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

– Asystent

 

3

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

3

 

9

5

Zespół Szkolenia:

1

4

– Specjalista

 

4

6

Zespół Medyczny:

1

1

– Lekarz

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka

 

1

 

3

7

Kompania Prewencji*

3

300

8

Pluton Wzmocnienia:

1

 

– Dowódca plutonu

1

Drużyna Miotaczy Wody:

2

2

– Dowódca drużyny

 

– Referent

 

4

 

– Policjant

 

6

 

 

12

Drużyna Transporterów Opancerzonych:

1

1

– Dowódca drużyny

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

1

Załoga Reflektora Olśniewającego:

 

1

– Referent

 

– Policjant

 

1

 

6

OGÓŁEM

11

349

 

* Strukturę organizacyjną i stan etatowy kompanii prewencji określa załącznik nr 9

Załącznik 5. [Struktura organizacyjna i stan etatowy Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie]

Załącznik nr 5 do decyzji nr 34
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

Struktura organizacyjna
i stan etatowy Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie

LP.

NAZWA
KOMÓRKI/STANOWISKA

LICZBA

KOMÓREK

STANOWISK POLICYJNYCH

1

2

3

4

1

Dowódca oddziału

 

1

2

Zastępca dowódcy oddziału

 

2

 

 

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

2

 

– Asystent

 

7

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

1

 

 

 

11

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

– Asystent

 

3

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

3

 

 

 

9

5

Zespół Szkolenia:

1

 

 

– Specjalista

 

4

 

 

 

4

6

Zespól Medyczny:

1

 

 

– Lekarz

 

1

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka

 

1

 

 

 

3

7

Kompania Prewencji:

3

 

 

– Dowódca kompanii

 

3

 

– Zastępca dowódcy kompanii

 

3

 

– Asystent

 

3

 

– Referent

 

3

 

 

 

12

 

Pluton Prewencji:

12

 

 

– Dowódca plutonu

 

12

 

– Dowódca drużyny

 

36

 

– Referent

 

68

 

– Policjant

 

68

 

– Aplikant

 

70

 

 

 

254

 

Drużyna AWGŁ:

3

 

 

– Dowódca drużyny

 

3

 

– Referent

 

12

 

– Policjant

 

9

 

 

 

24

 

 

 

290

8

Pluton Wzmocnienia:

1

 

 

– Dowódca plutonu

 

1

 

– Drużyna Miotaczy Wody:

2

 

 

– Dowódca drużyny

 

2

 

– Referent

 

4

 

– Policjant

 

6

 

 

 

12

 

1

2

3

4

 

Drużyna Transportera Opancerzonego:

1

 

 

– Dowódca drużyny

 

1

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

1

 

Załoga Reflektora Olśniewającego:

 

 

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

1

 

 

 

6

OGÓŁEM

11

339

 

Załącznik 6. [Struktura organizacyjna i stan etatowy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Kielcach]

Załącznik nr 6 do decyzji nr 34
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

Struktura organizacyjna i stan etatowy
Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Kielcach

LP.

NAZWA
KOMÓRKI/STANOWISKA

LICZBA

KOMÓREK

STANOWISK POLICYJNYCH

1

2

3

4

1

– Dowódca samodzielnego pododdziału

1

2

– Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

2

– Specjalista

 

– Asystent

 

7

 

– Aplikant

 

1

 

 

10

4

Zespół Medyczny;

1

1

– Lekarz

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka

 

1

 

3

5

Pluton Prewencji*

6

132

6

Pluton Wzmocnienia:

1

1

– Dowódca plutonu

Drużyna AWGŁ:

1

1

– Dowódca drużyny

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

1

Załoga Reflektora Olśniewającego:

 

1

– Referent

 

– Policjant

 

1

 

 

6

Drużyna Miotacza Wody:

1

1

– Dowódca drużyny

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

2

Załoga Transportera Opancerzonego:

2

– Referent

 

Policjant

 

1

 

7

OGÓŁEM

11

162

 

* Strukturę organizacyjną i stan etatowy plutonu prewencji określa załącznik nr 10

Załącznik 7. [Struktura organizacyjna i stan etatowy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu]

Załącznik nr 7 do decyzji nr 34
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

Struktura organizacyjna i stan etatowy
Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu

LP.

NAZWA
KOMÓRKI/STANOWISKA

LICZBA

KOMÓREK

STANOWISK POLICYJNYCH

1

2

3

4

1

Dowódca samodzielnego pododdziału

1

2

Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

1

2

3

Zespół Organizacji Służby:

1

7

– Asystent

 

– Referent

 

1

 

– Aplikant

 

1

 

9

4

Zespół Medyczny:

1

1

– Lekarz

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka

 

1

 

3

5

Pluton Prewencji:

5

5

– Dowódca plutonu

 

– Dowódca drużyny

 

18

 

– Referent

 

38

 

– Policjant

 

38

 

– Aplikant

 

26

 

125

6

Pluton Wzmocnienia;

1

1

– Dowódca plutonu

Drużyna AWGŁ:

1

 

 

– Dowódca drużyny

 

1

 

– Referent

 

4

 

– Policjant

 

3

 

 

8

Drużyna Miotacza Wody;

1

1

– Dowódca drużyny

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

2

Załoga Transportera Opancerzonego:

2

– Referent

 

– Policjant

 

1

Załoga Reflektora Olśniewającego:

1

– Referent

 

– Policjant

 

1

 

9

OGÓŁEM

10

157

 

Załącznik 8. [Struktura organizacyjna i stan etatowy samodzielnych pododdziałów prewencji Policji w: Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Legnicy, Lublinie, Opolu, Płocku, Toruniu i Zielonej Górze]

Załącznik nr 8 do decyzji nr 34
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

Struktura organizacyjna i stan etatowy
samodzielnych pododdziałów prewencji Policji w:
Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Legnicy, Lublinie, Opolu, Płocku, Toruniu i Zielonej Górze

LP.

NAZWA
KOMÓRKI/STANOWISKA

LICZBA

KOMÓREK

STANOWISK POLICYJNYCH

1

2

3

4

1

– Dowódca samodzielnego pododdziału

1

2

– Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

1

2

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

– Asystent

7

 

– Referent

 

1

 

– Aplikant

 

1

 

9

4

Zespół Medyczny:

1

1

– Lekarz

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka

 

1

 

3

5

Pluton Prewencji*

4

88

6

Pluton Wzmocnienia:

1

1

 

– Dowódca plutonu

 

 

Drużyna AWGŁ:

1

1

 

– Dowódca drużyny

 

 

– Referent

 

4

 

– Policjant

 

3

 

 

8

 

Drużyna Miotacza Wody:

1

1

 

– Dowódca drużyny

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

2

 

Załoga Transportera Opancerzonego:

2

 

– Referent

 

– Policjant

 

1

 

Załoga Reflektora Olśniewającego:

1

 

– Referent

 

– Policjant

 

1

 

 

 

9

OGÓŁEM

9

120

 

* Strukturę organizacyjną i stan etatowy plutonu prewencji określa załącznik nr 10

Załącznik 9. [Struktura organizacyjna i stan etatowy kompanii prewencji]

Załącznik nr 9 do decyzji nr 34
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

Struktura organizacyjna i stan etatowy kompanii prewencji*

LP.

NAZWA
KOMÓRKI/STANOWISKA

LICZBA ETATÓW

RAZEM

W TYM:

KADRA DOWÓDCZA

POZOSTAŁE STANOWISKA

1

2

3

4

5

1

Kompania Prewencji:

 

 

 

 

– Dowódca kompanii

1

1

 

– Zastępca dowódcy kompanii

1

1

 

– Asystent

1

1

 

– Referent

1

1

4

3

1

2

Plutony:

 

 

 

 

– Dowódca plutonu

4

4

_

 

– Dowódca drużyny

12

12

_

 

– Referent

24

24

 

– Policjant

24

24

 

– Aplikant

24

24

88

16

72

3

Drużyna AWGŁ:

 

 

 

 

– Dowódca drużyny

1

1

 

– Referent

4

4

 

– Policjant

3

3

8

1

7

OGÓŁEM

100

20

80

 

* Z wyjątkiem Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie i Warszawie

Załącznik 10. [Struktura organizacyjna i stan etatowy plutonu prewencji]

Załącznik nr 10 do decyzji nr 34
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2003 r.

Struktura organizacyjna i stan etatowy plutonu prewencji*

LP.

PLUTON

LICZBA ETATÓW

RAZEM

W TYM:

KADRA DOWÓDCZA

POZOSTAŁE STANOWISKA

1

2

3

4

5

1

Dowódca plutonu

1

1

2

Dowódca drużyny

3

3

3

Referent

6

6

4

Policjant

6

6

5

Aplikant

6

6

OGÓŁEM

22

4

18

 

* Z wyjątkiem oddziałów prewencji Policji w Rzeszowie i Warszawie oraz Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-03-13
  • Data wejścia w życie: 2003-02-15
  • Data obowiązywania: 2006-11-27
  • Dokument traci ważność: 2007-11-14
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA