REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 12 poz. 76

DECYZJA NR 382 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 czerwca 2008 r.

w sprawie podziału zadań między zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 133 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.1)) i § 5 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 372 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 47) postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Biura Operacji Antyterrorystycznych;

2) Biura Prewencji;

3) Biura Ruchu Drogowego;

4) Głównego Sztabu Policji.

2. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Biura Kryminalnego;

2) Biura Wywiadu Kryminalnego;

3) Centralnego Biura Śledczego;

4) Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego.

3. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Henryk Tusiński nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Biura Finansów;

2) Biura Logistyki Policji;

3) Biura Łączności i Informatyki.

4. Osobiście nadzoruję realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Gabinetu Komendanta Głównego Policji;

2) Biura Kadr i Szkolenia;

3) Biura Kontroli;

4) Biura Międzynarodowej Współpracy Policji;

5) Biura Ochrony Informacji Niejawnych;

6) Biura Prawnego;

7) Biura Spraw Wewnętrznych;

8) Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

9) Zespołu Audytu Wewnętrznego.

§ 2

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Henryk Tusiński nadzorują komendantów wojewódzkich Policji według następującego podziału:

1) nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk nadzoruje komendantów wojewódzkich Policji w: Białymstoku, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie i w Szczecinie;

2) nadinsp. Kazimierz Szwajcowski nadzoruje Komendanta Stołecznego Policji i komendantów wojewódzkich Policji w: Gdańsku, Kielcach, Opolu, Radomiu i we Wrocławiu;

3) nadinsp. Henryk Tusiński nadzoruje komendantów wojewódzkich Policji w: Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach i w Łodzi.

§ 3

Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważniam do:

1) wydawania w moim imieniu decyzji i poleceń w sprawach związanych z funkcjonowaniem nadzorowanych przez nich służb oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, z wyłączeniem wydawania aktów normatywnych w formie zarządzeń;

2) reprezentowania mnie w kontaktach z innymi organami, osobami prawnymi i fizycznymi oraz przedmiotami niemającymi osobowości prawnej w sprawach określonych w pkt 1;

3) dekretowania korespondencji niejawnej w czasie mojej nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie.

§ 4

1. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważniam do załatwiania w moim imieniu spraw dyscyplinarnych policjantów pełniących służbę w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji nadzorowanych przez tych komendantów.

2. Sprawy dyscyplinarne policjantów pełniących służbę w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 4, rozpatruję osobiście.

3. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje podejmowania decyzji dotyczących:

1) wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy;

2) wyznaczenia i odwołania rzeczników dyscyplinarnych;

3) orzekania o wymierzaniu kar dyscyplinarnych obniżenia stopnia lub wydalenia ze służby oraz podejmowanych w celu wykonania tych kar.

§ 5

1. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusza Pawełczyka upoważniam do:

1) podejmowania decyzji w sprawie określania terminów przyjęć do służby w Policji;

2) wydawania w moim imieniu decyzji w sprawach szkolenia zawodowego oraz doskonalenia zawodowego w Policji, w tym do określania programów tego szkolenia i doskonalenia oraz powoływania zespołów do opracowywania projektów tych programów;

3) oceny realizacji programów szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego oraz przestrzegania zasad oceniania policjantów w tych szkoleniach i doskonaleniu zawodowym.

2. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusza Pawełczyka i Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego oraz Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Henryka Tusińskiego upoważniam do podejmowania w moim imieniu decyzji związanych ze stosowaniem art. 19, art. 19a i art. 19b ustawy o Policji w sprawach należących do zadań Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, w przypadkach pilnych, w których ze względu na okoliczności nie jest możliwe niezwłoczne rozpatrzenie sprawy przeze mnie.

3. Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego upoważniam do podejmowania w moim imieniu decyzji związanych ze stosowaniem art. 19, art. 19a i art. 19b ustawy o Policji w sprawach należących do zadań Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.

4. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusza Pawełczyka upoważniam do podejmowania w moim imieniu decyzji, o których mowa w ust. 3, w przypadkach pilnych, w których ze względu na okoliczności nie jest możliwe niezwłoczne rozpatrzenie sprawy przeze mnie lub przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego.

§ 6

1. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji zastępuje mnie w czasie mojej nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie.

2. Wskazany przeze mnie lub Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji zastępca Komendanta Głównego Policji zastępuje mnie w czasie mojej nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie i jednoczesnej nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

§ 7

Traci moc decyzja nr 173 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie podziału zadań między zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 45).

§ 8

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Andrzej Matejuk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-06-30
  • Data wejścia w życie: 2008-06-16
  • Data obowiązywania: 2008-06-19
  • Dokument traci ważność: 2008-09-11

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA