REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 14 poz. 87

ZARZĄDZENIE NR 770 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 lipca 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu pracownikom Komendy Głównej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.1)), postanawia się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 1283 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu pracownikom Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 173) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Do administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Komendzie Głównej Policji upoważniam Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Policji i jego zastępców.”;

2) w załączniku do zarządzenia:

a) w § 6, § 9 ust. 1, § 11 ust. 1, § 12 ust. 1 i 10, § 13 ust. 3 oraz § 14 ust. 2 użyte w różnym przypadku wyrazy „Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Dyrektor Biura Finansów KGP”,

b) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pożyczkę na cele mieszkaniowe przyznaje się wyłącznie pracownikowi, a w pierwszej kolejności ubiegającemu się o nią po raz pierwszy.”,

c) w § 12 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Odsetki oblicza się według wzoru:

O = P x S x (M + 1) : 2400

gdzie litera:

– „O” – oznacza odsetki,

– „P” – oznacza kwotę pożyczki,

– „S” – oznacza stopę procentową,

– „M” – oznacza liczbę rat do spłaty.

4. Spłatę pożyczki ustala się na okres nie dłuższy niż pięć lat i nieprzekraczający okresu obowiązywania umowy o pracę.”,

d) w § 14:

– ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc bezzwrotną, o której mowa w § 2 ust. 3, przyznaje się:

1) wyłącznie pracownikowi, a w pierwszej kolejności ubiegającemu się o nią po raz pierwszy;

2) do wysokości udokumentowanych poniesionych strat, jednak nie więcej niż trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia.”,

– ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podstawą przyznania pomocy bezzwrotnej na cele mieszkaniowe jest umowa zawarta pomiędzy pracownikiem, a KGP reprezentowaną przez Dyrektora Biura Finansów KGP.”,

e) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Komisję powołuje na okres 4 lat Dyrektor Biura Finansów KGP określając w decyzji o jej powołaniu skład osobowy, zadania oraz tryb działania Komisji.

2. W skład Komisji wchodzą: po dwóch przedstawicieli związków zawodowych pracowników działających w KGP oraz przedstawiciel Biura Finansów KGP.

3. Komisja opracowuje plan podziału środków Funduszu na poszczególne świadczenia socjalne w danym roku kalendarzowym oraz kryteria i zasady naliczeń świadczeń. Opracowane dokumenty Komisja przedkłada Dyrektorowi Biura Finansów KGP w terminie do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.

4. Komisja po raz pierwszy przedkłada Dyrektorowi Biura Finansów KGP dokumenty, o których mowa w ust. 3, w terminie miesiąca od daty jej powołania.

5. Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu w składzie przynajmniej po jednym przedstawicielu związków zawodowych pracowników działających w KGP oraz przedstawiciela Biura Finansów KGP.

6. Przewodniczący Komisji, poza posiedzeniem Komisji może rozpatrywać wnioski dotyczące zapomóg, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz świadczeń socjalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4. Dokument z propozycją załatwienia sprawy, po złożeniu parafy przez jednego z członków Komisji, Przewodniczący Komisji przedkłada do akceptacji Dyrektorowi Biura Finansów KGP.

7. Jeżeli na podstawie złożonego wniosku i załączonych dokumentów dokonanie oceny zasadności przyznania świadczenia socjalnego lub określenia wysokości tego świadczenia jest niemożliwe, Komisja lub pracownik socjalny może zażądać uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty.

8. Odrzucenie wniosku o przyznanie świadczenia nie wymaga uzasadnienia.

9. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który Przewodniczący Komisji przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi Biura Finansów KGP.

10. Sporządzone na podstawie zatwierdzonego protokołu wykazy dodatkowych należności, Przewodniczący Komisji przekazuje do komórki organizacyjnej Biura Finansów KGP właściwej do spraw obsługi finansowej w celu realizacji przyznanych świadczeń.

11. Na wniosek Komisji Biuro Finansów KGP udziela informacji o stanie konta Funduszu.”,

f) w § 16:

– ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoby ubiegające się o świadczenia socjalne składają wnioski, o których mowa w § 9, 11 i 14, w Kancelarii Biura Finansów KGP.”,

– uchyla się ust. 3,

g) po § 16 dodaje się § 17 w brzmieniu:

„§ 17. Określone w regulaminie kompetencje Dyrektora Biura Finansów KGP przysługują również jego zastępcom.”,

h) załączniki nr 1–3 do regulaminu otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Komisja powołana na podstawie dotychczasowych przepisów realizuje zadania do czasu upływu swojej kadencji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Andrzej Matejuk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2007 r. Nr 69, poz. 467 i Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 113, poz. 717.

Załącznik 1. [Wniosek o przyznanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych]

Załączniki do zarządzenia nr 770 Komendanta
Głównego Policji z dnia 29 lipca 2008 r.

Załącznik nr 1

Wniosek o przyznanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [Wniosek o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych]

Załącznik nr 2

Wniosek o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [Wniosek o przyznanie pomocy bezzwrotnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych]

Załącznik nr 3

Wniosek o przyznanie pomocy bezzwrotnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-08-13
  • Data wejścia w życie: 2008-07-29
  • Data obowiązywania: 2008-07-29
  • Dokument traci ważność: 2020-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA