REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 8 poz. 34

POROZUMIENIE

w sprawie uruchomienia telefonu bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych

zawarte w dniu 25 maja 2010 r. w Warszawie, pomiędzy:

Tekst pierwotny

Ministrem Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie (kod 00-921), ul. Senatorska 14 NIP 526-28-73-602, REGON 140217142, reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu Katarzynę Sobierajską na podstawie upoważnienia Nr 3/2010 z dnia 22 lutego 2010 roku,

Komendantem Głównym Policji gen. insp. Andrzejem Matejukiem, z siedzibą w Warszawie (kod 02-514), ul. Puławska 148/150, NIP 521-31-72-762, REGON 012137497,

Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafałem Rogalą, z siedzibą w Warszawie (kod 00-564), ul. Koszykowa 16, NIP 526-25-48-316, REGON 017315012-00010,

oraz

Polską Organizacją Turystyczną, z siedzibą w Warszawie (kod 00-613), ul. Chałubińskiego 8, NIP 525-21-50-196, REGON 016213775, reprezentowaną przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Rafała Szmytke,

zwanymi dalej „Stronami”.

§ 1

1. Mając na celu poprawę bezpieczeństwa turystów zagranicznych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poprawę wizerunku Polski za granicą, Strony postanawiają uruchomić telefon bezpieczeństwa.

2. Uruchomienie telefonu bezpieczeństwa będzie polegało na udostępnieniu dwóch linii telefonicznych służących dokonywaniu zgłoszeń problemów, z jakimi spotykają się turyści zagraniczni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) linia bezpłatna o numerze 0 800 200 300 przeznaczona będzie do obsługi połączeń z sieci stacjonarnych;

2) linia o numerze 0 608 599 999, płatna zgodnie z taryfą operatora, przeznaczona będzie do obsługi połączeń z sieci komórkowych.

3. Dokonywanie zgłoszeń będzie możliwe codziennie, w godzinach 10:00-22:00, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września 2010 r.

§ 2

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania telefonu bezpieczeństwa Strony ustalają następujący podział obowiązków:

1) Ministerstwo Sportu i Turystyki zapewni druk ulotek informacyjnych dotyczących funkcjonowania telefonu bezpieczeństwa.

2) Komenda Główna Policji:

a) zapewni możliwość wykonywania połączeń wychodzących na terenie całego kraju na linii telefonicznej o numerze 17-111;

b) poniesie koszty abonamentu, opłaty specjalnej za numer oraz połączeń telefonicznych przychodzących na linię telefoniczną, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 – utrzymywaną przez Polską Organizację Turystyczną oraz połączeń wychodzących z linii telefonicznej o numerze 17-111;

c) zapewni funkcjonowanie i poniesie koszty obsługi wewnętrznego numeru telefonu z centrali telefonicznej Komendy Głównej Policji, służącego do bezpośredniej komunikacji pomiędzy osobami obsługującymi telefon bezpieczeństwa, a właściwymi służbami Komendy Głównej Policji;

d) upowszechni informację o funkcjonowaniu telefonu bezpieczeństwa pod numerami wymienionymi w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz informację o numerze, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a.

3) Urząd do Spraw Cudzoziemców:

a) zapewni osobom obsługującym telefon bezpieczeństwa pomieszczenie znajdujące się na terenie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie przy ul. Koszykowej 16, wraz z dostępem do Internetu;

b) upowszechni informację o funkcjonowaniu telefonu bezpieczeństwa pod numerami wymienionymi w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2.

4) Polska Organizacja Turystyczna:

a) zapewni obsługę dwóch linii telefonicznych, o których mowa w § 1 ust. 2, przez trzy osoby, zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, posługujące się biegle, co najmniej dwoma językami obcymi spośród następujących języków: angielski, niemiecki, rosyjski oraz poniesie koszty zatrudnienia tych osób;

b) zapewni osobom obsługującym telefon bezpieczeństwa sprzęt komputerowy;

c) poniesie koszty abonamentu oraz połączeń przychodzących i wychodzących związanych z funkcjonowaniem linii telefonicznej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2;

d) upowszechni informację o funkcjonowaniu telefonu bezpieczeństwa za granicą za pośrednictwem Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej, konsulatów i ambasad Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji międzynarodowych i branży turystycznej, a także za pomocą ulotek informacyjnych rozdawanych w punktach granicznych;

e) opracuje projekt ulotki informacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a.

§ 3

1. Rozwiązania systemowe funkcjonowania telefonu bezpieczeństwa zapewni Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

2. Zobowiązania finansowe Policji wynikające z umowy realizować będzie Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

§ 4

1. Minister Sportu i Turystyki oświadcza, że na realizację niniejszego porozumienia przeznacza środki finansowe w wysokości do 15.000,00 (piętnastu tysięcy złotych).

2. Komendant Główny Policji oświadcza, że na realizację niniejszego porozumienia przeznacza środki finansowe w wysokości do 15.000,00 (piętnastu tysięcy złotych).

3. Polska Organizacja Turystyczna oświadcza, że na realizację niniejszego porozumienia przeznacza środki finansowe w wysokości do 50.000,00 (pięćdziesięciu tysięcy złotych), z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku, gdy koszty związane z funkcjonowaniem telefonu bezpieczeństwa, które powinny zostać poniesione przez Komendanta Głównego Policji, przewyższą wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 2, zostaną one poniesione przez Polską Organizację Turystyczną.

§ 5

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 7

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Porozumienie obowiązuje w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września 2010 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-28
  • Data wejścia w życie: 2010-05-25
  • Data obowiązywania: 2010-05-25
  • Dokument traci ważność: 2010-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA