REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 8 poz. 35

POROZUMIENIE

o współdziałaniu Policji i International Police Association
(Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji) – Sekcja Polska

z dnia 29 czerwca 2010 r.

Tekst pierwotny

zawarte między:

Komendantem Głównym Policji – gen. insp. Andrzejem Matejukiem,

a

International Police Association (Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji) – Sekcja Polska, zwanym dalej „Stowarzyszeniem IPA”, reprezentowanym przez:

Prezydenta IPA – Sekcja Polska – Arkadiusza Skrzypczaka,

Wiceprezydenta IPA – Sekcja Polska – Romana Herezo,

łącznie zwanych dalej „Stronami”.

§ 1

Policja oraz Stowarzyszenie IPA, w ramach swoich kompetencji, współdziałają w zakresie wzajemnej wymiany doświadczeń i informacji związanych z działalnością zawodową policjantów, organizowania i prowadzenia wspólnych szkoleń oraz kształtowania pozytywnego wizerunku Policji.

§ 2

Współdziałanie, o którym mowa w § 1, obejmuje w szczególności:

1) prowadzenie działalności o charakterze dydaktyczno-szkoleniowym i doskonalenie umiejętności zawodowych, w szczególności w ramach organizowanych kursów, seminariów, konferencji i staży zawodowych;

2) podejmowanie przedsięwzięć na rzecz poszanowania prawa i porządku publicznego;

3) promowanie znaczenia Policji w społeczeństwie;

4) pogłębianie stanu wiedzy ogólnej i zawodowej policjantów;

5) organizowanie okresowych spotkań w celu omówienia prowadzonej współpracy.

§ 3

Współdziałanie, o którym mowa w § 1, realizują:

– ze strony Policji:

a) Komendant Główny Policji,

b) komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, przy pomocy kierowników podległych jednostek organizacyjnych Policji,

c) komendanci szkół policyjnych;

– ze strony Stowarzyszenia IPA:

a) Prezydent,

b) prezesi grup wojewódzkich i przewodniczący regionów.

§ 4

W miarę posiadanych możliwości, mogą być użyczane na działalność statutową Stowarzyszenia IPA pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji. Zawarcie stosownej umowy może nastąpić po przedłożeniu zezwolenia, o którym mowa w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) i odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651).

§ 5

1. Stowarzyszenie IPA ponosi wszelkie koszty eksploatacyjne i inne opłaty związane z korzystaniem z użyczonych pomieszczeń.

2. Szczegółowe warunki oraz koszty eksploatacyjne i rodzaj opłat związanych z użyczeniem pomieszczeń określają podmioty wymienione w § 3 w umowie, o której mowa w § 4.

§ 6

Koszty związane z realizacją porozumienia ponosi każda ze Stron we własnym zakresie.

§ 7

Stowarzyszenie IPA zobowiązuje się do naprawienia szkód powstałych z użyczonym mieniu.

§ 8

1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony i może być rozwiązane z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Naruszenie postanowień porozumienia stanowi podstawę do jego rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym.

§ 9

Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 11

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen insp. Andrzej Matejuk

International Police Association
(Międzynarodowe
Stowarzyszenie Policji) –
Sekcja Polska
Prezydent IPA – Sekcja
Polska
Arkadiusz Skrzypczak

Wiceprezydent IPA
– Sekcja Polska
Roman Herezo

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-28
  • Data wejścia w życie: 2010-06-29
  • Data obowiązywania: 2010-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA