| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1351 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 18 sierpnia 2010 r.

w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Komendzie Wojewódzkiej Policji W Gdańsku nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 193 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 24 i Nr 16, poz. 87).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Andrzej Matejuk

 

 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835.

Załącznik 1. [STATUT KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU]

Załącznik do zarządzenia nr 1351
Komendanta Głównego Policji
z dnia 18 sierpnia 2010 r.

STATUT
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU

§ 1

1. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, zwana dalej „Komendą”, zapewnia obsługę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, zwanego dalej „Komendantem”.

2. Komenda działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)), innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

3. Komenda jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

§ 2

Nadzór nad działalnością Komendy sprawuje Komendant Główny Policji.

§ 3

Siedzibą Komendy jest Gdańsk.

§ 4

Obszarem działania Komendy jest obszar województwa pomorskiego.

§ 5

Na obszarze działania Komendy działają jednostki organizacyjne Policji, których kierownicy podlegają Komendantowi, a mianowicie:

1) Komenda Miejska Policji w Gdańsku;

2) Komenda Miejska Policji w Gdyni;

3) Komenda Miejska Policji w Słupsku;

4) Komenda Miejska Policji w Sopocie;

5) Komenda Powiatowa Policji w Bytowie;

6) Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach;

7) Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie;

8) Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach;

9) Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie;

10) Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie;

11) Komenda Powiatowa Policji w Lęborku;

12) Komenda Powiatowa Policji w Malborku;

13) Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim;

14) Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim;

15) Komenda Powiatowa Policji w Płocku;

16) Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim;

17) Komenda Powiatowa Policji w Sztumie;

18) Komenda Powiatowa Policji w Tczewie;

19) Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie;

20) Oddział Prewencji Policji w Gdańsku;

21) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Gdańsku.

§ 6

Komenda ma prawo używania pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: „Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku”.

§ 7

1. Przedmiotem działalności Komendy, w tym działalności podstawowej, jest realizacja zadań wynikających z zakresu działania Komendanta, jako organu administracji rządowej właściwego, w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze, o którym mowa w § 4.

2. Zakres działania Komendy określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

§ 8

1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy zastępców Komendanta, Głównego Księgowego-Naczelnika Wydziału Finansów Komendy oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy.

2. Podział zadań pomiędzy Komendantem a jego zastępcami określa Komendant.

3. Komendant może upoważnić podległych policjantów i pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach.

§ 9

Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa regulamin Komendy.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Klimkiewicz

Radca prawny, ekspert kancelarii Wieksze-Odszkodowanie.pl w zakresie odszkodowań, zadośćuczynień i rent z tytułu wypadków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »