REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 3 poz. 18

DECYZJA NR 82 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie Ewidencji Uczestników Kontyngentów Policyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1

Ewidencja Uczestników Kontyngentów Policyjnych, zwana dalej „EUKP”, stanowiąca centralny zbiór danych osobowych policjantów biorących udział w misjach pokojowych i operacjach policyjnych oraz policjantów szkolonych do udziału w nich, jest prowadzona w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, zwanym dalej „BMWP KGP”.

§ 2

1. W odniesieniu do EUKP administratorem danych, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (D. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.2)), jest Komendant Główny Policji.

2. W imieniu Komendanta Głównego Policji zadania administratora danych EUKP realizuje Dyrektor BMWP KGP.

§ 3

1. W EUKP przetwarza się dane osobowe policjantów:

1) biorących udział w misjach pokojowych lub operacjach policyjnych;

2) przewidzianych do udziału w misjach pokojowych i operacjach policyjnych kierowanych na szkolenia specjalistyczne realizowane w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na podstawie decyzji nr 40 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów – ekspertów, pełniących służbę w kontyngentach policyjnych (Dz. Urz. Nr 3, poz. 24).

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane po uzyskaniu pisemnej zgody policjanta.

§ 4

Do przetwarzania danych osobowych w EUKP dopuszcza się upoważnioną osobę, zwaną dalej „użytkownikiem”, która odbyła przeszkolenie w zakresie zasad ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

§ 5

Użytkownik realizuje zadania związane w przygotowaniem policjantów do pełnienia służby w misjach pokojowych lub operacjach policyjnych, w szczególności:

1) wystawia skierowania na badania i szczepienia;

2) sporządza rozkazy personalne oraz wykazy i tabele konieczne do obsługi logistycznej uczestników misji;

3) przechowuje informacje dotyczące szkoleń policjantów stanowiących rezerwę kadrową do służby poza granicami państwa.

§ 6

1. Użytkownik wykonuje zadania, o których mowa w § 5, zgodnie z uprawnieniami przyznanymi na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w EUKP wydanego przez Dyrektora BMWP KGP.

2. Ewidencje osób upoważnionych prowadzi i aktualizuje Naczelnik Wydziału do spraw Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP.

§ 7

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Andrzej Matejuk

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2006 r. Nr 4, poz. 10 oraz w 2007 r. Nr 13, poz. 101.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233 i Nr 182, poz. 1228.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-16
  • Data wejścia w życie: 2011-03-21
  • Data obowiązywania: 2011-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA