REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 9 poz. 72

POROZUMIENIE

z dnia 14 października 2011 r.

w sprawie pobierania danych rejestrowych bezpośrednio z Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych przez Komendę Główną Policji

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy:
Ministrem Sprawiedliwości, Krzysztofem KWIATKOWSKIM, zwanym dalej „MS”,
a
Komendantem Głównym Policji, gen. insp. Andrzejem MATEJUKIEM, zwanym dalej „KGP”,

zwane dalej „Stronami”, postanawiają, co następuje:

Rozdział 1

Zasady udostępniania danych rejestrowych z Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

§ 1

1. Udostępnianie danych rejestrowych z Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych odbywa się za pośrednictwem Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie przepisu art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) oraz za pośrednictwem Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych na podstawie przepisu art. 364 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.).

2. MS umożliwi KGP pobieranie danych rejestrowych bezpośrednio z Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej „CBD KRS”, oraz z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, zwanej dalej „CBD KW”.

3. Dane rejestrowe pobierane bezpośrednio z CBD KRS udostępniane będą za pomocą sformalizowanych zapytań i odpowiedzi obsługiwanych przez Podsystem Udostępniania Danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego dalej „PUD CIKRS”.

4. Dane rejestrowe pobierane bezpośrednio z CBD KRS udostępniane będą w systemie Centralnej Informacji w trybie przeglądarki internetowej.

5. Dane rejestrowe pobierane bezpośrednio z CBD KW udostępniane będą w systemie Centralnej Informacji w trybie przeglądarki internetowej.

Rozdział 2

Szczegółowe warunki udostępniania danych rejestrowych z Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

§ 2

1. PUD CIKRS składa się z dwóch komponentów:

1) komponentu zarządzanego przez pobierającego dane: PUD CIKRS-pob;

2) komponentu zarządzanego przez udostępniającego dane: PUD CIKRS-udz.

2. Budowa oraz wszelkie modyfikacje komponentu PUD CIKRS-pob są realizowane i finansowane przez KGP.

3. Sposób technicznej realizacji interfejsu pomiędzy komponentami, o których mowa w ust. 1, Strony uszczegóławiać będą na bieżąco poprzez swoich przedstawicieli.

4. MS przedstawi dokumentację opisującą format pytań odbieranych i format udzielanych odpowiedzi przez PUD CIKRS-udz oraz wymagania związane z systemem komunikacji pomiędzy komponentami.

5. O zmianach w sposobie technicznej realizacji dostępu wpływającej na jego funkcjonowanie MS będzie informować niezwłocznie KGP.

6. MS zastrzega sobie prawo zmiany wymagań i formatów zawartych w dokumentacji określonej w ust. 4 bez podania przyczyn wprowadzania zmian oraz bez ponoszenia kosztów wprowadzonych zmian po stronie KGP.

7. Opisane w ust. 6 zmiany zostaną wdrożone w komponencie PUD CIKRS-udz nie wcześniej niż w trzy miesiące od dnia przekazania dokumentacji do KGP.

§ 3

1. W przypadku udostępniania danych rejestrowych przy pomocy PUD CIKRS rozwiązania wprowadzone przez KGP powinny zapewniać odnotowanie każdorazowego faktu pobierania danych z KRS i zawierać:

1) datę pobierania danych z KRS;

2) rodzaj i zakres pobieranych danych;

3) identyfikator funkcjonariusza KGP korzystającego z dostępu do KRS.

2. Komponent PUD CIKRS-pob jest identyfikowany przez komponent PUD CIKRS-udz jako pojedynczy użytkownik.

3. KGP zapewnia warunki techniczne umożliwiające zidentyfikowanie użytkownika, który pobrał informację z CBD KRS, przy czym pobraną informację identyfikuje się poprzez czas pobrania i zakres pobranych danych.

4. W uzasadnionych przypadkach KGP na żądanie MS udzieli niezwłocznie informacji pozwalających zidentyfikować jej funkcjonariuszy, którzy pobrali informację z CBD KRS.

§ 4

1. Pobieranie danych, o których mowa w § 1 ust. 4 i 5 w systemie Centralnej Informacji w trybie przeglądarki internetowej realizowane będzie z wykorzystaniem łącza dostępowego właściwego segmentu sieci transmisji danych MS.

2. Dostęp do właściwego segmentu sieci, realizuje operator sieci, po uprzedniej akceptacji przez MS wniosku przygotowanego przez KGP.

3. MS zastrzega sobie prawo nie wyrażenia akceptacji dostępu kolejnych punktów dostępowych KGP do sieci, jeżeli będzie to zagrażało sprawnemu funkcjonowaniu systemu Centralnej Informacji.

4. Zestawienie dostępu, o którym mowa ust. 2 i 3, będzie realizowane i finansowane przez KGP.

5. Dostęp do segmentu sieci wykorzystywanego przez MS ze względów bezpieczeństwa musi być zrealizowany za pomocą odrębnego routera dostępowego, dostarczonego przez KGP, skonfigurowanego wg zaleceń operatora sieci i MS.

§ 5

1. Dla realizacji pobierania danych, o których mowa w § 1 ust. 3, zestawione zostanie łącze w oparciu o infrastrukturę teleinformatyczną sieci TESTA administrowaną przez MSWiA.

2. Konfiguracja łącza zabudowanego wymienionego w ust. 1 będzie wykonana przez MS przy współpracy z MSWiA.

§ 6

Dla realizacji udostępniania danych MS zestawi połączenie wewnętrzne w Centralnym Ośrodku Przetwarzania Danych w Ministerstwie Sprawiedliwości z właściwym serwerem komunikacyjnym.

Rozdział 3

Zgłaszanie wniosków o nadanie lub odebranie uprawnień dostępu do Centralnej Informacji

§ 7

Dla realizacji pobierania danych rejestrowych bezpośrednio z CBD KRS oraz CBD KW w systemie Centralnej Informacji w trybie przeglądarki internetowej niezbędne jest uzyskanie w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych uprawnień dostępu do Centralnej Informacji

§ 8

1. Wniosek o nadanie lub odebranie uprawnienia dostępu do Centralnej Informacji szef komórki organizacyjnej właściwej do spraw ochrony informacji niejawnych KGP składa w formie pisemnej do Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy podać dane identyfikujące funkcjonariusza KGP:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL.

3. Ze względów organizacyjno-technicznych liczba nadanych uprawnień w Centralnej Informacji nie powinna przekroczyć 100.

4. Funkcjonariusz KGP, któremu nadane zostaną uprawnienia zarejestrowany zostanie w grupie użytkowników odpowiedniego systemu. Ponadto nadany mu zostanie niepowtarzalny identyfikator oraz zakres uprawnienia.

§ 9

Informację o nadanych lub odebranych uprawnieniach Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych przekaże niezwłocznie do szefa komórki organizacyjnej właściwej do spraw ochrony informacji niejawnych KGP w formie pisemnej.

Rozdział 4

Ustalenia końcowe

§ 10

1. KGP zobowiązuje się chronić dane osobowe uzyskane z CBD KRS oraz CBD KW zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) w przypadku udostępnienia przez KGP danych osobom trzecim – odpowiedzialność za ich zgodność z danymi zawartymi w Centralnej Bazie Danych Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Bazie Ksiąg Wieczystych spoczywa na KGP.

2. KGP zobowiązuje się do nienaruszania integralności systemu danych Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych.

§ 11

Bezpośrednią współpracę w zakresie realizacji zadań wynikających z treści Porozumienia organizują:

1) ze strony KGP – Dyrektor Biura Łączności i Informatyki;

2) ze strony MS – Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych.

§ 12

Porozumienie nie wywołuje skutków finansowych pomiędzy Stronami.

§ 13

Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

§ 14

Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pisemne wypowiedzenie zostało doręczone drugiej Stronie.

§ 15

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

§ 16

Traci moc Porozumienie w sprawie pobierania danych rejestrowych bezpośrednio z Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego przez Komendę Główną Policji zawarte dnia 9 listopada 2009 r.

§ 17

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Sprawiedliwości

Komendant Główny Policji

Krzysztof Kwiatkowski

gen. insp. Andrzej Matejuk

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-15
  • Data wejścia w życie: 2011-10-14
  • Data obowiązywania: 2011-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA