| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1305 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarządzenie określa:

1) normy wyposażenia w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, w tym w sprzęt łączności radiowej, satelitarnej, przewodowej, sprzęt informatyki oraz sprzęt łączności i informatyki do prowadzenia zajęć dydaktycznych i specjalistyczny sprzęt komputerowy, przysługujące jednostkom i komórkom organizacyjnym Policji oraz policjantom, niezbędnego do wykonywania czynności służbowych, zwanego dalej „wyposażeniem”, obejmujące rezerwę eksploatacyjno-techniczną i rezerwę dyspozycyjną;

2) szczegółowe zasady przyznawania i użytkowania sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego.

2. Wyposażanie w telefony stacjonarne reguluje zarządzenie nr 1430 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania, rozliczania i użytkowania stacjonarnych telefonów służbowych (Dz. Urz. KGP z 2005 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2010 r. Nr 12, poz. 70).

3. Wyposażanie w telefony komórkowe reguluje decyzja nr 470 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyznawania i użytkowania w Policji służbowych telefonów komórkowych i służbowych urządzeń komórkowych wykorzystywanych w publicznych sieciach telefonii komórkowej (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 110).

§ 2

Normy wyposażenia określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3

1. Normy wyposażenia stanowią podstawę opracowania dla danej jednostki i komórki organizacyjnej Policji zestawienia należnego sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, zwanego dalej „tabelą wyposażenia”.

2. Tabele wyposażenia opracowują:

1) Wydział Obsługi Końcowego Użytkownika Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, zwanego dalej „BŁil KGP” – dla komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, zwanej dalej „KGP”;

2) wydziały łączności i informatyki lub teleinformatyki komend wojewódzkich Policji, zwanych dalej „KWP” – dla podległych komórek organizacyjnych KWP oraz nadzorowanych jednostek organizacyjnych;

3) Wydział Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji, zwanej dalej „KSP” – dla komórek organizacyjnych KSP oraz podległych jednostek organizacyjnych;

4) wydziały lub sekcje łączności i informatyki lub teleinformatyki szkół policyjnych – dla komórek organizacyjnych tych szkół.

3. Przy opracowaniu tabeli wyposażenia uwzględnia się również:

1) stan etatowy jednostki lub komórki organizacyjnej Policji z uwzględnieniem stanowisk policyjnych i pracowniczych, zwanych dalej „stanowiskami pracy”;

2) strukturę organizacyjną jednostki lub komórki organizacyjnej Policji;

3) wyposażenie jednostki lub komórki organizacyjnej Policji w sprzęt transportowy.

4. Tabele wyposażenia opracowuje się w IV kwartale każdego roku, uwzględniając opinie jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych Policji, dla których jest sporządzana tabela wyposażenia.

5. Tabele wyposażenia zatwierdza:

1) Dyrektor BŁiI KGP – dla komórek organizacyjnych KGP;

2) komendant wojewódzki Policji i Komendant Stołeczny Policji – dla podległych komórek organizacyjnych odpowiednio KWP lub KSP oraz nadzorowanych jednostek organizacyjnych;

3) komendant szkoły policyjnej – dla szkoły policyjnej.

6. Na podstawie zatwierdzonych tabel wyposażenia, o których mowa w ust. 5 pkt 2, wydziały łączności i informatyki lub teleinformatyki odpowiednio KWP lub KSP opracowują zbiorcze zestawienia należnego wyposażenia.

7. Tabelę wyposażenia szkoły policyjnej oraz zbiorcze zestawienie należnego wyposażenia KWP i KSP przesyła się do BŁiI KGP.

8. Zatwierdzone tabele wyposażenia stanowią podstawę do planowania zaopatrywania w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz przydziału tego sprzętu.

§ 4

1. Ustala się asortyment i wielkość rezerwy eksploatacyjno-technicznej służącej do zaspokojenia bieżących potrzeb jednostek i komórek organizacyjnych Policji, określonej w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Rezerwę eksploatacyjno-techniczną tworzą i dysponują nią kierownicy komórek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 5

1. Ustala się asortyment i wielkość rezerwy dyspozycyjnej służącej do zaspokojenia niezaplanowanych i nagłych potrzeb jednostek i komórek organizacyjnych Policji, określonej w załączniku nr 3 do zarządzenia.

2. Rezerwę dyspozycyjną tworzy i dysponuje nią Dyrektor BŁiI KGP.

§ 6

1. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi jego użytkowania.

2. Użytkownicy są odpowiedzialni za właściwą eksploatację sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego.

§ 7

Tabele należności, opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do czasu zastąpienia ich tabelami wyposażenia, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 8

Traci moc zarządzenie nr 1171 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 19, poz. 110).

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2011 roku.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 117, poz. 677, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1205, Nr 207, poz. 1229, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

Załącznik 1. [Normy wyposażenia]

Załączniki do zarządzenia nr 1305
Komendanta Głównego Policji z dnia 6 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 1

Normy wyposażenia

 

Lp.

Nazwa sprzętu

j.m.

Ilość

Jednostka odniesienia

I. Sprzęt łączności radiowej krótkofalowej

1.

Urządzenia nadawczo-odbiorcze KF z systemem antenowym i pozostałym niezbędnym wyposażeniem

kpl.

2

KGP

kpl.

1

KWP

2.

Radiostacja Ruchoma „MOBIL KF” albo Ruchomy Węzeł Łączności KF

kpl.

1

KGP

 

Lp.

Nazwa sprzętu

j.m.

Ilość

Jednostka odniesienia

II. Sprzęt łączności radiowej w obrębie każdego wydzielonego systemu VHF lub UHF

1.

Stacja retransmisyjna

zestaw

1

Zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną sieci radiowej

2.

Radiotelefon bazowy

kpl.

2

Stanowisko kierowania KGP

 

 

kpl.

3

Centrum operacyjne KGP

 

 

kpl.

2–4

Stanowisko kierowania KWP, KSP, KPP, KMP, KRP

 

 

kpl.

1

Jednostka prowadząca nasłuch radiowy w sieci KSWA

 

 

kpl.

2

Dyżurny OPP, SPPP w miejscu stacjonowania OPP, SPPP

 

 

kpl.

1

Dyżurny CBŚ i BOA1)

 

 

kpl.

1

Dyżurny SKOK

 

 

kpl.

1

Dyżurny pododdziału antyterrorystycznego i zespołu minersko-pirotechnicznego1)

 

 

kpl.

1

Dyżurny szkoły policyjnej

3.

Radiotelefon bazowy lub biurkowy

kpl.

2

Pomieszczenie sztabowe w KWP, KSP, KPP, KMP

 

 

kpl.

0–1

Komórka organizacyjna KGP2), KWP, KSP, KPP, KMP, KRP

 

 

kpl.

1

Komisariat Policji (w tym specjalistyczny i sezonowy), posterunek Policji

 

 

kpl.

1

Dowódca OPP, SPPP, Zastępca Dowódcy OPP, SPPP

 

 

kpl.

1–3

Stanowisko kierowania WTO2)

 

 

kpl.

1

Referat dzielnicowych, którego siedziba znajduje się poza obiektem macierzystej jednostki organizacyjnej Policji

 

 

kpl.

1–3

BK, BWK

 

 

kpl.

1

Dyżurny policyjnej izby dziecka, policji sądowej, wydziału konwojowego

 

 

kpl.

2

Wysunięte stanowisko dowodzenia organizowane na czas imprezy masowej

 

 

kpl.

1

Stanowisko obsługi informatycznej sprawdzeń w systemach informatycznych

4.

Radiotelefon przewoźny lub przewoźny z zestawem rozłącznym

kpl.

1

Pojazd policji nie wyposażony w radiotelefon przewoźny w zestawie kamuflowanym

 

 

kpl.

2

Ruchome stanowisko dowodzenia3)

 

 

kpl.

2

Statek powietrzny

 

 

kpl.

1

Jednostka pływająca, oznakowany motocykl

5.

Radiotelefon przewoźny w zestawie kamuflowanym

kpl.

1

Samochód operacyjny służby kryminalnej, CBŚ, BOA, pododdziału antyterrorystycznego i zespołu minersko-pirotechnicznego1)

 

 

kpl.

1

Samochód operacyjny WTO (oddziału zamiejscowego TO)1)

 

 

kpl.

1

Samochód operacyjny BSW1)

6.

Radiotelefon noszony

kpl.

5

Stanowisko kierowania w Centrum Operacyjnym KGP

 

 

kpl.

3

Stanowisko kierowania w Sztabie KWP, KSP

 

 

kpl.

1

3 policjantów służby prewencyjnej, 5 pracowników ochrony obiektów

 

 

kpl.

3

Wydział Zarządu BSW

 

 

kpl.

wg
potrzeb

Komórka organizacyjna służby kryminalnej

 

 

kpl.

2

Dowódca OPP, SPPP, NPP, zastępca dowódcy, dowódca kompanii, zastępca dowódcy kompanii, dowódca plutonu

 

 

kpl.

1

Policjanci OPP, SPPP nieposiadający radiotelefonu noszonego

 

 

kpl

1

Dowódca SPAP, zastępca dowódcy, dowódca drużyny NPP

 

 

kpl.

2

Drużyna NPP

 

 

kpl.

1

Dyżurny i opiekun wychowawca w policyjnej izbie dziecka

 

 

kpl.

2

Ruchome Stanowisko Dowodzenia

 

 

kpl.

1

Policjant ruchu drogowego4)

 

 

kpl.

1

Policjant policji sądowej, BOA1)

 

 

kpl.

1

Jednostka pływająca, na której ze względów technicznych nie można zainstalować radiotelefonu przewoźnego

 

 

kpl.

1

Motocykl, na którym ze względów technicznych nie można zainstalować radiotelefonu przewoźnego

 

Lp.

Nazwa sprzętu

j.m.

Ilość

Jednostka odniesienia

 

 

kpl.

1

Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, zastępcy komendantów

 

 

kpl.

1

Dzielnicowy

 

 

kpl.

1

Trasa kurierska poczty specjalnej

 

 

kpl.

1

Przewodnik psa służbowego

7.

Radiotelefon noszony kamuflowany lub noszony z zestawem kamuflowanym

kpl.

1

Policjant służby kryminalnej, CBŚ, pododdziału antyterrorystycznego, zespołu minersko-pirotechnicznego1)

kpl.

1-10

OPP, SPPP

kpl.

1

Policjant komisariatu Policji portu lotniczego (służby kryminalnej)

kpl.

1

Strzelec wyborowy1), obserwator

8.

Zestaw podkaskowy do radiotelefonu noszonego

kpl.

1

Dowódca OPP, SPPP, NPP, zastępca dowódcy, pomocnik dowódcy ds. prewencji, dowódca kompanii, zastępca dowódcy kompanii, dowódca plutonu, dowódca drużyny, policjant wyposażony w plecakowy miotacz pieprzu lub broń gładkolufową i pociski niepenetracyjne

kpl.

1

Policjanci OPP, SPPP nieposiadający radiotelefonu noszonego

9.

Podhełmowy zestaw aktywnych ochronników słuchu z łącznością

kpl.

1

Policjant pododdziału antyterrorystycznego i zespołu minersko-pirotechnicznego

kpl.

1

Policjant sekcji realizacyjnej CBŚ, zadaniowego zespołu specjalnego CBŚ, policjant BOA

10.

Zestaw mikrofonowo-słuchawkowy do radiotelefonu noszonego

kpl.

1

Policjant służby kryminalnej, CBŚ, BOA, pododdziału antyterrorystycznego i zespołu minersko-pirotechnicznego, policji sądowej, dowódca OPP, SPPP, NPP, zastępca dowódcy, dowódca kompanii, zastępca dowódcy kompanii, dowódca plutonu OPP, SPPP, NPP

kpl.

3

Wydział Zarządu BSW

11.

Zestaw podkaskowy motocyklowy

kpl.

1

Policjant użytkujący motocykl

12.

Urządzenie ładujące do radiotelefonów noszonych

zestaw

1

Komórka organizacyjna przy założeniu – 1 gniazdo na 1 radiotelefon

III. Sprzęt łączności satelitarnej

1.

Telefon satelitarny przenośny

zestaw

1

Stanowisko kierowania KGP, Sztab KWP, KSP, Centrum Operacyjne KGP, dyżurny BOA

zestaw

1

Ruchome Stanowisko Dowodzenia OPP, SPPP, BOA, mobilny punkt koncentracji BOA

2.

Stacjonarna antena satelitarna

szt.

1

Stanowisko kierowania KGP, Sztab KWP, KSP, dyżurny BOA

3.

Samonaprowadzająca samochodowa antena satelitarna

szt.

1

Ruchome stanowisko dowodzenia OPP, SPPP, BOA, mobilny punkt koncentracji BOA

IV. Sprzęt łączności przewodowej

1.

Centrala telefoniczna (serwer telekomunikacyjny)

kpl.

1

KGP, KWP, KSP, KPP, KMP, KRP, KP, PP, szkoła policyjna5)

2.

System zasilania węzła teleinformatycznego

kpl.

1

KGP, KWP, KSP, KPP, KMP, KRP, KP, PP, szkoła policyjna5)

3.

Urządzenie teletransmisyjne zapewniające integracje, i przesyłanie usług głosu i danych

kpl.

1

KGP, KWP, KSP, KPP, KMP, KRP, KP, PP i szkoła policyjna – zgodnie ze strukturą sieci teleinformatycznej

4.

Rejestrator rozmów telefonicznych i radiowych

kpl.

1

Stanowisko kierowania KGP, KWP, KSP, KPP, KMP, KRP, KP, OPP, SPPP, szkoły policyjnej

5.

Urządzenie telekopiowe (urządzenie z funkcjonalnością telekopiową)

szt.

3

Centrum Operacyjne KGP

szt.

1

Stanowisko kierowania KGP, CBŚ, GSP, BOA, BK, SKOK

szt.

1

Stanowisko kierowania KWP, KSP, KPP, KMP, KRP, KP, szkoły policyjnej

szt.

1

Pomieszczenie sztabowe KWP, KSP, KPP, KMP, KRP, KP, PP, szkoły policyjnej

szt.

1

Punkt kontaktowy ds. imprez masowych i punkt do współpracy międzynarodowej

 

Lp.

Nazwa sprzętu

j.m.

Ilość

Jednostka odniesienia

 

 

szt.

1

Sekretariat, komórka obsługi kancelaryjno-biurowej, samodzielny zespół

 

 

szt.

1

Dyżurny OPP, SPPP w miejscu stacjonowania jednostki, dyżurny BOA, dyżurny SPAP

 

 

szt.

1

Referat dzielnicowych

 

 

szt.

1

Oficer łącznikowy Policji

 

 

szt.

1

Komórka Stacji Szyfrów, Telegrafii i Telekopii

6.

Urządzenia zamkniętej sieci telekopiowej

szt.

wg potrzeb

Zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną sieci Polifax-Z

7.

Urządzenie szyfrujące do urządzeń telekopiowych

szt.

wg potrzeb

Zgodnie z potrzebą wyposażenia jednostki lub komórki organizacyjnej w bezpośredni dostęp do systemów SUŁTelP

V. Sprzęt informatyki

1.

 

kpl.

2

Stanowisko kierowania KGP, CBŚ, BWK, BMWP, KWP, KSP

 

kpl.

Stanowisko kierowania KPP, KMP, KRP i szkoły policyjnej

 

kpl.

1

Stanowisko kierowania KP, komisariat specjalistyczny, PP

 

kpl.

1

Kierownik jednostki i komórki organizacyjnej Policji oraz ich zastępcy

 

kpl.

1

Pomieszczenie operacyjne KWP, KSP, KPP, KMP

 

kpl.

1

Dyżurny SKOK

Stanowisko dostępowe

kpl.

1

Stanowisko pracy w komórce obsługi informacyjnej oraz międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych, międzynarodowych poszukiwań osób i systemu meldunku informacyjnego w strukturach wywiadu kryminalnego

(w przypadku stanowisk

kpl.

1

4 stanowiska pracy w BSW

pracy z dostępem do KCIK

kpl.

1

3 stanowiska pracy w CBŚ

oraz obszarów niejawnych

kpl.

1

Stanowisko pracy z dostępem do KCIK, CEL

KSIP wymagane jest

kpl.

1

Stanowisko pracy GSP

stanowisko dostępowe z szyfratorem Delta)

kpl.

2

Wydział BOA, komórka SPAP i zespół minersko-pirotechniczny

 

kpl.

1

4 stanowiska pracy w wydziale, laboratorium, sekcji oraz komórka służb kryminalnych i techniki operacyjnej

 

kpl.

4

OPP6)

 

kpl.

2

SPPP

 

kpl.

1

Stanowisko zarządzające systemem informatycznym w PSTD (stanowisko pracy administratora lokalnego)

 

kpl.

1

Stanowisko pracy z licencją na systemy informatyczne wchodzące w skład SWOP

 

kpl.

1

5 stanowisk pracy wymagających dostępu do policyjnych systemów informacyjnych, o ile nie przewidziano na nie innego komputera

2.

 

kpl.

1

Kierownik jednostki i komórki organizacyjnej Policji oraz ich zastępcy

 

kpl.

0-1

Policjant w wydziale, sekcji dochodzeniowo-śledczej obsługujący w terenie aplikację e-Posterunek

 

kpl.

0-1

Samochód RD do działań profilaktyczno-edukacyjnych

 

kpl.

1

Stanowisko zarządzające systemem teleinformatycznym, telekomunikacyjnym, stanowisko serwisowe

Komputer przenośny klasy laptop lub komputer klasy PC

kpl.

1

Stanowisko pracy radcy, eksperta i specjalisty KGP, KWP, KSP, KPP, KMP, KRP, KP i szkole policyjnej

kpl.

1

Stanowisko pracy związane z prowadzeniem szkoleń poza siedzibą jednostki (komórki) organizacyjnej Policji

 

kpl.

1-2

Oficer łącznikowy Policji, rzecznik prasowy, audytor

 

kpl.

1

Stanowisko pracy kontrolera w komórkach kontrolnych

 

kpl.

1

Ruchome Stanowisko Dowodzenia3), mobilny punkt koncentracji BOA

 

kpl.

1

Komórka ds. rozpoznania BOA, SPAP

 

kpl.

1

Kompania prewencji OPP, komórka ds. organizacji służby OPP, SPPP

 

kpl.

3

Komórka ds. szkolenia OPP

 

Lp.

Nazwa sprzętu

j.m.

Ilość

Jednostka odniesienia

 

 

kpl.

1

Komórka ds. szkolenia BOA, SPAP

 

 

kpl.

1

Stanowisko pracy wymagające przygotowywania dokumentów lub przetwarzania danych, o ile nie przewidziano na nie stanowiska dostępowego lub stanowisko wymagające dostępu do sieci Internet

3.

Stanowisko komputerowe do wytwarzania dokumentów niejawnych ODN

kpl.

0-1

Wydziały KGP, KWP, KSP, KPP, KMP, KRP, KP, OPP, SPPP i szkoły policyjnej

4

Mobilny terminal przewoźny

kpl.

1

Oznakowany samochód RD i prewencji

– MTP

kpl.

1

Komórka ds. rozpoznania BOA, SPAP

5.

Mobilny terminal noszony – MTN

kpl.

0-1

CBŚ, BOA, BSW, komórki służby kryminalnej, oficer łącznikowy Policji

kpl.

1

3 policjantów służby prewencyjnej i RD, samochód RD i prewencji, w którym ze względu na właściwości techniczne pojazdu lub bezpieczeństwa nie można zainstalować terminala przewoźnego

6.

Drukarka z interfejsem sieciowym lub urządzenie wielofunkcyjne (wszystkie typy)

szt.

1

Ruchome Stanowisko Dowodzenia, komórka ds. szkolenia OPP, SPPP, BOA, SPAP

szt.

1

Pomieszczenie lub sekcja albo wydział, jeżeli istnieją warunki umożliwiające wspólne wykorzystanie drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego

7.

Drukarka (wszystkie typy)

szt.

1

Komputer klasy PC lub komputer przenośny klasy laptop oraz stanowisko dostępowe w przypadku braku możliwości wykorzystania urządzenia sieciowego lub przełącznika drukarkowego

8.

Skaner (wszystkie typy)

szt.

3

Pracownia daktyloskopii oraz pracownia dokumentów laboratorium kryminalistycznego

szt.

1

Ogniwo, sekcja techniki kryminalistycznej KMP, KPP, KRP w przypadku braku urządzenia wielofunkcyjnego7)

szt.

1

Kancelaria lub stanowisko rejestracji dokumentów w systemie elektronicznym – w przypadku braku urządzenia wielofunkcyjnego, biuro KGP, wydział BKiS

szt.

1

Oficer łącznikowy Policji

szt.

1

Stanowisko pracy ds. analizy kryminalnej i systemu meldunku informacyjnego w strukturach wywiadu kryminalnego i BSW

VI. Sprzęt łączności i do prowadzenia informatyki przeznaczony do zajęć dydaktycznych

1.

Urządzenia oraz systemy teleinformatyczne i telekomunikacyjne

 

wg potrzeb

Zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną i potrzebą wyposażenia sal dydaktycznych do zajęć praktycznych szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Policji w specjalistyczny sprzęt

VII. Specjalistyczny sprzęt komputerowy

1.

Specjalistyczne urządzenia informatyczne lub komputery specjalistycznego przeznaczenia

 

wg potrzeb

Zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną i potrzebą wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji w specjalistyczny sprzęt

 

Objaśnienia:

1) z możliwością maskowania,

2) dla CBŚ, BOA, BSW, GSP i służby kryminalnej radiotelefon bazowy lub biurkowy z możliwością maskowania,

3) na każdy system łączności radiowej funkcjonujący w miejscu stacjonowania pojazdu; w Ruchomym Stanowisku Dowodzenia przeznaczonym dla jednostek organizacyjnych Policji posiadających 3 i więcej kompanii prewencji, liczba kompletów może być zwiększona odpowiednio do faktycznych potrzeb,

4) nie dotyczy policjantów BRD KGP,

5) dopuszcza się możliwość wykorzystywania systemów rozproszonych, składających się z wielu modułów, w zależności od rozmieszczenia poszczególnych obiektów jednostki organizacyjnej Policji,

6) dotyczy OPP w składzie do 4 kompanii; należność ulega zwiększeniu o 1 kpl. na każde dodatkowe 2 kompanie prewencji,

7) dodatkowo, w jednostkach organizacyjnych Policji, w których występuje samodzielne stanowisko technika kryminalistyki, skaner naliczany jest na każde takie stanowisko.

Użyte w załączniku skróty oznaczają:

1) BK – Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji,

2) BKiS – Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji,

3) BMWP – Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji,

4) BOA – Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji,

5) BSW – Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji,

6) BWK – Biuro Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji,

7) CBŚ – Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji,

8) CEL – Centralna Ewidencja Ludności,

9) GSP – Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji,

10) j.m. – jednostka miary,

11) KCIK – Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji,

12) KGP – Komenda Główna Policji,

13) KMP – Komenda Miejska Policji,

14) KP – Komisariat Policji,

15) KPP – Komenda Powiatowa Policji,

16) KRP – Komenda Rejonowa Policji,

17) KSIP – Krajowy System Informacyjny Policji,

18) KSP – Komenda Stołeczna Policji,

19) KSWA – Krajowa Sieć Współdziałania i Alarmowania,

20) KWP – Komenda Wojewódzka Policji,

21) NPP – Nieetatowy Pododdział Policji,

22) OPP – Oddział Prewencji Policji,

23) PSTD – Policyjna Sieć Transmisji Danych,

24) PP – Posterunek Policji,

25) RD – Ruch Drogowy,

26) SKOK – Stanowisko Kierowania Obserwacji Krajowej,

27) SPAP – Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji,

28) SPPP – Samodzielny Pododdział Prewencji Policji,

29) SWOP – System Wspomagania Obsługi Policji,

30) TO – Technika Operacyjna,

31) WTO – Wydział Techniki Operacyjnej.

Załącznik 2. [Rezerwa eksploatacyjno-techniczna]

Załącznik nr 2

Rezerwa eksploatacyjno-techniczna

Lp.

Nazwa sprzętu

j.m.

Ilość

I. Tworzona przez Wydział Obsługi końcowego Użytkownika BŁil KGP

1.

Aparat telefoniczny

szt.

od 2 % do 6 % liczby eksploatowanych urządzeń

2.

Urządzenie telekopiowe

szt.

od 2 % do 6 % liczby eksploatowanych urządzeń

3.

Urządzenie telekopiowe sieci rozsiewczej

szt.

do 6 % liczby eksploatowanych urządzeń, nie mniej jednak niż 2 szt.

4.

Stacja retransmisyjna

kpl.

1

5.

Radiotelefon bazowy

kpl.

2

6.

Radiotelefon biurkowy

kpl.

3

7.

Radiotelefon przewoźny i noszony, z niezbędnym osprzętem

kpl.

do 4% liczby danego typu eksploatowanych urządzeń, nie mniej jednak niż 2 kpl.

8.

Zestaw kamuflowany

zestaw

do 4% liczby eksploatowanych urządzeń

9.

Stanowisko dostępowe

kpl.

5

10.

Stanowisko dostępowe z szyfratorem

kpl.

2

11.

Komputer klasy PC

kpl.

5

12.

Komputer przenośny klasy laptop

kpl.

5

13.

Drukarka laserowa

kpl.

5

14.

Sprzęt sieciowy klasy router

szt.

2

15.

Sprzęt sieciowy klasy switch

szt.

3

16.

Mobilny terminal przewoźny

kpl.

2

17.

Mobilny terminal noszony

kpl.

3

 

Lp.

Nazwa sprzętu

j.m.

Ilość

II. Tworzona przez właściwą komórkę ds. łączności i informatyki lub teleinformatyki w KWP i KSP

1.

Aparat telefoniczny

szt.

od 2 % do 6 % liczby eksploatowanych urządzeń

2.

Urządzenie telekopiowe

szt.

od 2 % do 6 % liczby eksploatowanych urządzeń

3.

Urządzenie telekopiowe sieci rozsiewczej

szt.

do 6 % liczby eksploatowanych urządzeń, nie mniej jednak niż 1 szt.

4.

Stacja retransmisyjna

kpl.

1 kpl., w przypadku eksploatowania sieci retransmisyjnej

5.

Radiotelefon bazowy

kpl.

do 4 % liczby eksploatowanych urządzeń, nie mniej jednak niż 3 kpl.

6.

Radiotelefon biurkowy

kpl.

do 4 % liczby eksploatowanych urządzeń, nie mniej jednak niż 3 kpl.

7.

Radiotelefon przewoźny i noszony, z niezbędnym osprzętem

kpl.

do 5% liczby danego typu eksploatowanych urządzeń

8.

Zestaw kamuflowany

zestaw

do 4% liczby eksploatowanych urządzeń

9.

Stanowisko dostępowe

kpl.

2

10.

Komputer klasy PC

kpl.

3

11.

Komputer przenośny klasy laptop

kpl.

2

12.

Stanowisko dostępowe z szyfratorem

kpl.

1

13.

Drukarka laserowa

kpl.

3

14.

Sprzęt sieciowy klasy router

szt.

2

15.

Sprzęt sieciowy klasy switch

szt.

2

16.

Mobilny terminal przewoźny

kpl.

2

17.

Mobilny terminal noszony

kpl.

3

III. Tworzona przez właściwą komórkę ds. łączność i informatyki lub teleinformatyki szkół policyjnych

1.

Aparat telefoniczny

szt.

od 2 % do 4% liczby eksploatowanych urządzeń

2.

Urządzenie telekopiowe

szt.

do 6 % liczby eksploatowanych urządzeń, nie mniej jednak niż 2 szt.

3.

Urządzenie telekopiowe sieci rozsiewczej

szt.

do 6 % liczby eksploatowanych urządzeń, nie mniej jednak niż 1 szt.

4.

Radiotelefon bazowy lub biurkowy

kpl.

1

5.

Radiotelefon przewoźny i noszony, z niezbędnym osprzętem

kpl.

do 4% liczby eksploatowanych urządzeń

6.

Komputer klasy PC

kpl.

1

7.

Komputer przenośny klasy laptop

kpl.

1

8.

Sprzęt sieciowy klasy switch

szt.

1

9.

Mobilny terminal przewoźny

kpl.

1

10.

Mobilny terminal noszony

kpl.

1

 

Załącznik 3. [Rezerwa dyspozycyjna]

Załącznik nr 3

Rezerwa dyspozycyjna

Lp.

Nazwa sprzętu

j.m.

Ilość

1.

Stacja retransmisyjna

kpl.

2

2.

Radiotelefon bazowy lub biurkowy

kpl.

10

3.

Radiotelefon przewoźny

kpl.

30

4.

Radiotelefon przewoźny w zestawie kamuflowanym

kpl.

10

5.

Radiotelefon noszony

kpl.

150

6.

Radiotelefon noszony kamuflowany

kpl.

10

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »