REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 41

ZARZĄDZENIE NR 129
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 7 sierpnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu pracownikom Komendy Głównej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 1283 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu pracownikom Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 173, z 2008 r. Nr 14, poz. 87 oraz z 2009 r. Nr 7, poz. 33) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) pkt 1 – wynosi:

a) 3.000 zł – jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,

b) 2.500 zł – jeżeli dochód na jednego członka rodziny wynosi od 100% do 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c) 2.000 zł – jeżeli dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 150% do 300% minimalnego wynagrodzenia za pracę;

2) pkt 2 – wynosi:

a) 2.000 zł – jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,

b) 1.500 zł – jeżeli dochód na jednego członka rodziny wynosi od 100% do 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c) 1.000 zł – jeżeli dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 150% do 300% minimalnego wynagrodzenia za pracę;”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku zbiegu uprawnień do zapomogi wymienionej w ust. 1 pkt 1 i 2, zapomogę otrzymuje tylko jedna osoba uprawniona.”;

2) w § 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do wniosku o przyznanie zapomogi, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, należy załączyć kserokopię aktu zgonu, a także oświadczenie, iż zapomogi takiej nie otrzymała inna osoba uprawniona.”.

§ 2.

W przypadku gdy śmierć osoby, o której mowa w § 4 w ust. 1 pkt 1 i 2 załącznika do zarządzenia wymienionego w § 1, nastąpiła przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się dotychczasowe przepisy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Komendant Główny Policji

z up. I Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Krzysztof GAJEWSKI

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-08
  • Data wejścia w życie: 2012-08-08
  • Data obowiązywania: 2012-08-08
  • Dokument traci ważność: 2020-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA