REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 43

DECYZJA NR 246
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 7 sierpnia 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie neutralizacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116 oraz z 2010 r. Nr 209, poz. 1381) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 354 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie neutralizacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 73) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Policji

z up. I Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Krzysztof GAJEWSKI

 

Załącznik 1. [PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE NEUTRALIZACJI MIEJSC NIELEGALNEJ PRODUKCJI NARKOTYKÓW]

Załącznik do decyzji nr 246 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r.

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE NEUTRALIZACJI MIEJSC NIELEGALNEJ PRODUKCJI NARKOTYKÓW

SPIS TREŚCI

1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1.1. Nazwa kursu specjalistycznego

1.2. Wnioskodawca

1.3. Cel kursu specjalistycznego

1.4. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci na kurs

1.5. System prowadzenia kursu

1.6. Zasady oceniania

1.7. Czas trwania kursu i organizacja zajęć

1.8. Zakończenie kursu

2. WYKAZ I UKŁAD STRUKTURALNY BLOKÓW ZAGADNIENIOWYCH

3. LISTA WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO

4. BLOKI ZAGADNIENIOWE

4.1. Blok zagadnieniowy nr I. Laboratoria narkotykowe – część teoretyczna

4.2. Blok zagadnieniowy nr II. Laboratoria narkotykowe – część praktyczna

1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1.1. Nazwa kursu specjalistycznego.

Kurs specjalistyczny w zakresie neutralizacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków.

1.2. Wnioskodawca.

Dyrektor Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.

1.3. Cel kursu specjalistycznego.

Celem kursu jest przygotowanie policjanta do realizacji zadań w zakresie neutralizacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków.

1.4. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci na kurs.

Na kurs kierowani są policjanci, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria:

1) ukończyli kurs doskonalenia zawodowego w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej;

2) są funkcjonariuszami CBŚ, wykonującymi zadania związane ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej lub są funkcjonariuszami służby kryminalnej, wykonującymi od co najmniej 5 lat zadania związane bezpośrednio ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej;

3) posiadają aktualne poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli dostępu minimum „tajne”.

Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie przedstawicieli organów wymiaru sprawiedliwości na podstawie zawartych porozumień.

1.5. System prowadzenia kursu.

Kurs prowadzony jest w systemie stacjonarnym. Słuchacze w czasie trwania kursu są zakwaterowani w jednostce szkoleniowej Policji.

Koszty wyżywienia i zakwaterowania uczestników kursu pokrywane są z budżetu jednostki szkoleniowej Policji. Przedstawiciele organów wymiaru sprawiedliwości koszty uczestnictwa w kursie pokrywają we własnym zakresie.

1.6. Zasady oceniania.

Stosowana jest bieżąca ocena kształtująca wskazująca mocne i słabe strony wykonywanych przez słuchacza zadań (ocena prowadzona jest na podstawie obserwacji postaw, zachowań i wykonywanych zadań praktycznych).

1.7. Czas trwania kursu i organizacja zajęć

Realizacja treści kształcenia zawartych w programie wymaga przeprowadzenia 40 godzin lekcyjnych. Na całkowity wymiar czasu pobytu słuchaczy w jednostce szkoleniowej Policji składają się:

Przedsięwzięcia

Czas (okres) realizacji

Zapoznanie z regulaminami i organizacją kursu

1 godz.

Zajęcia programowe

38 godz.

Zakończenie kursu

1 godz.

Ogółem

40 godz. (5 dni szkoleniowych)

 

Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w jednostkach 45-minutowych nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie, z wyjątkiem zajęć z bloku nr II, tematu 1, kluczowego punktu nauczania nr 1, które należy planować jednego dnia szkoleniowego.

Zajęcia w pierwszym i ostatnim dniu kursu realizowane są dla całej grupy szkoleniowej. Począwszy od drugiego dnia kursu, zajęcia realizowane są w trzech grupach. Ze względu na przemienność prowadzonych zajęć – w drugim, trzecim i czwartym dniu kursu – liczba prowadzących zajęcia nie może być mniejsza niż trzech wykładowców dziennie.

Za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, realizującej dane punkty kluczowe, dopuszczalne jest podczas prowadzenia ćwiczeń regulowanie przez prowadzących czasu zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów, z zastrzeżeniem rozpoczęcia kolejnego tematu w czasie przyjętym w rozkładzie zajęć dydaktycznych.

Charakter przekazywanej wiedzy i kształtowanych umiejętności wymaga, aby zajęcia realizowane były w pomieszczeniach z dostępem do energii elektrycznej i bieżącej wody oraz wyposażonych w niezbędne środki dydaktyczne umożliwiające osiągnięcie przez słuchaczy zakładanych celów kształcenia. Realizacja kursu wymaga zapewnienia przez jednostkę szkoleniową Policji, której powierzono jego realizację, środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów i narkotestów w ilości niezbędnej do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, oraz pomieszczenia ze specjalistyczną linią technologiczną pozyskaną z miejsca nielegalnej produkcji narkotyków.

Zajęcia prowadzą funkcjonariusze Policji z właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych CBŚ Komendy Głównej Policji, funkcjonariusze posiadający praktyczną wiedzę w zakresie wynikającym z programu kursu (w szczególności z zakresu techniki operacyjnej i eksperci kryminalistyki) wraz z nauczycielami policyjnymi, specjalistami w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej.

Podczas realizacji treści programowych, z których wynika potrzeba nawiązywania do zasad etyki zawodowej, praw człowieka, polityki antydyskryminacyjnej lub też działań antykorupcyjnych, obowiązkiem każdego nauczyciela policyjnego jest kształtowanie w tym zakresie pożądanych postaw i zachowań.

Treści kształcenia należy realizować w grupie szkoleniowej, której liczebność, z uwagi na efektywność stosowanych metod (technik) dydaktycznych oraz cele dydaktyczne zajęć, nie może przekraczać 12 osób.

Zmiana aktów prawnych lub przepisów, których unormowania mają odzwierciedlenie w realizowanych tematach, kluczowych punktach nauczania, powoduje ich odpowiednią aktualizację przez kadrę realizującą zajęcia na kursie.

1.8. Zakończenie kursu

Kurs zaliczany jest na podstawie obecności na zajęciach. Na świadectwie, w miejsce ogólnego wyniku nauki, stosuje się wpis: „pozytywnym”.

2. WYKAZ I UKŁAD STRUKTURALNY BLOKÓW ZAGADNIENIOWYCH

PLAN REALIZACJI KURSU – ZNL

Nr i nazwa bloku zagadnieniowego

Nr i treść tematu

Czas realizacji
[godz.]

Nr I.

Laboratoria narkotykowe – część teoretyczna

TEMAT 1. Charakterystyka nielegalnych laboratoriów produkujących substancje kontrolowane

8

TEMAT 2. Wybrane metody syntezy substancji kontrolowanych

4

TEMAT 3. Wybrane zagadnienia dotyczące czynności wykrywczych z zastosowaniem metod i środków pracy operacyjnej

9

Razem

21

 

Nr II.

Laboratoria narkotykowe – część praktyczna

TEMAT 1. Oględziny nielegalnego laboratorium

17

Razem:

17

OGÓŁEM

38

 

3. LISTA WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO

Kategoria/nazwa wyposażenia

Ilość na grupę

1. Wyposażenie pracowni:

1

1. Sala dydaktyczna przystosowana do prowadzenia zajęć z problematyki narkotykowej.

2. Specjalistyczne pomieszczenie przeznaczone do zajęć praktycznych ze sprzętem i substancjami pochodzącymi z nielegalnego laboratorium narkotykowego.

1

3. Pomoce dydaktyczne:

1

1. Rzutnik pisma.

2. Komputer przenośny.

1

3. Projektor multimedialny.

1

4. Telewizor.

1

5. Tablica sucho ścieralna.

1

6. Folie do foliogramów.

7. Prezentacja multimedialna.

opakowanie według potrzeb - płyty DVD-R

8. Materiały narkotykowe:

– środki odurzające,

– substancje psychotropowe,

– prekursory,

– narkotesty.

według potrzeb

9. Cyfrowy aparat fotograficzny.

1

10. Cyfrowa kamera wideo.

1

11. Sprzęt ochrony osobistej (jednorazowe maski i rękawiczki).

według potrzeb

4. Materiały pomocnicze:

1

1. Zestaw narzędzi chemicznych (waga laboratoryjna z ważną legalizacją i wzorcowaniem, szkło laboratoryjne).

2. Druki procesowe.

według potrzeb

5. Materiały pomocnicze (zużywalne, biurowe):

1 ryza (500 kartek)

1. Arkusz papieru (format A4).

2. Woreczki foliowe, w różnych rozmiarach, z zamknięciem strunowym.

50 sztuk

3. Foliowe koperty bezpieczne.

32 sztuki

4. Markery wodoodporne.

2

5. Taśma pakowa samoprzylepna (szeroka).

1

 

4. BLOKI ZAGADNIENIOWE

4.1 BLOK NR I: LABORATORIA NARKOTYKOWE – CZĘŚĆ TEORETYCZNA

TEMAT NR 1: Charakterystyka nielegalnych laboratoriów produkujących substancje kontrolowane

Cele: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

– określić kryteria typowania miejsca nielegalnej produkcji substancji kontrolowanych,

– scharakteryzować związki chemiczne mogące wystąpić na miejscu nielegalnego laboratorium,

– scharakteryzować najczęściej występujące zagrożenia wynikające ze specyfiki miejsca produkcji oraz zastosowanej metody syntezy,

– omówić zasady bezpieczeństwa i stosowania środków ochrony osobistej podczas likwidacji nielegalnego laboratorium.

Kluczowy punkt nauczania

Czas

Sposoby realizacji

Wskazówki do realizacji

1. Charakterystyka nielegalnych laboratoriów substancji kontrolowanych.

2

wykład interaktywny, pogadanka, prezentacja

Scharakteryzować miejsca potencjalnego występowania nielegalnych laboratoriów narkotykowych i ich specyfikę.

Posługiwać się przykładami z praktyki.

2. Charakterystyka związków chemicznych i substancji objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii wykorzystywanych w najczęściej stosowanej metodzie syntezy substancji kontrolowanych.

2

wykład interaktywny, prezentacja

Przedstawić poszczególne kategorie prekursorów narkotykowych z uwzględnieniem ich właściwości chemicznych oraz przykłady ich wykorzystania. Omówić związki chemiczne mogące występować w nielegalnych laboratoriach narkotykowych, wskazując na ich legalne i nielegalne zastosowanie.

3. Zagrożenia mogące wystąpić na miejscu nielegalnego laboratorium.

2

wykład interaktywny, pokaz, prezentacja

Omówić pułapki chemiczne i pirotechniczne, które mogą znajdować się w miejscach nielegalnej produkcji substancji kontrolowanych. Scharakteryzować zagrożenia wynikające z metod produkcji oraz stosowania określonych związków chemicznych.

4. Środki ochrony niezbędne podczas neutralizacji nielegalnych laboratoriów.

1

wykład interaktywny

Przedstawić aspekty prawne dotyczące zasad bezpieczeństwa policjantów realizujących zadania w zakresie neutralizacji nielegalnych wytwórni substancji kontrolowanych. Omówić sposoby postępowania z zabezpieczonym materiałem dowodowym. Wymienić środki ochrony osobistej, szczegółowo wskazując na ich zastosowanie w praktyce. Przedstawić zasady współdziałania z innymi służbami podczas neutralizacji nielegalnych laboratoriów.

5. Taktyka i technika prowadzenia neutralizacji nielegalnego laboratorium.

1

wykład interaktywny

Omówić taktykę i techniki wejścia do pomieszczeń. Omówić zasady prowadzenia oględzin nielegalnego laboratorium.

 

TEMAT NR 2: Wybrane metody syntezy substancji kontrolowanych

Cele: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

– wymienić i scharakteryzować etapy produkcji oraz wybrane substancje chemiczne występujące w syntezie metodą Leuckarta,

– wymienić i scharakteryzować etapy produkcji oraz wybrane substancje chemiczne występujące w innych metodach syntezy substancji kontrolowanych (m.in.: nitrostyrenowej, redukcyjnego aminowania, lodowej).

Kluczowy punkt nauczania

Czas

Sposoby realizacji

Wskazówki do realizacji

1. Metoda Leuckarta.

1

wykład interaktywny, prezentacja

Omówić etapy syntezy metodą Leuckarta. Omówić charakterystyczne związki chemiczne występujące w tej metodzie.

2. Inne metody syntez substancji kontrolowanych.

3

wykład interaktywny, prezentacja

Omówić etapy produkcji substancji kontrolowanych z wykorzystaniem m.in. metod: nitrostyrenowej, redukcyjnego aminowania, lodowej. Omówić charakterystyczne związki chemiczne występujące w tych metodach.

 

TEMAT NR 3: Wybrane zagadnienia dotyczące czynności wykrywczych z zastosowaniem metod i środków pracy operacyjnej

Cele: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

– przygotować metody pracy operacyjnej pod kątem ich wdrożenia w prowadzonej formie pracy operacyjnej,

– uzyskać informacje dotyczące przepływu środków finansowych pochodzących z przestępstw narkotykowych,

– wytypować stosowne środki wsparcia technicznego potrzebne do realizacji sprawy operacyjnej,

– scharakteryzować bazę KOKON i bazę PROFIL.

Kluczowy punkt nauczania

Czas

Sposoby realizacji

Wskazówki do realizacji

1. Przygotowanie metod pracy operacyjnej pod kątem zastosowania ich w formie pracy operacyjnej.

3

wykład interaktywny, prezentacja, ćwiczenia

Zaprezentować możliwości realizacji sprawy na podstawie ofensywnych metod pracy operacyjnej.

Na podstawie przygotowanych założeń przeprowadzić ćwiczenia ze słuchaczami polegające na sporządzeniu dokumentacji służbowej niezbędnej do wdrożenia omawianych przedsięwzięć.

2. Uzyskiwanie informacji finansowych oraz sposoby pozbawiania korzyści majątkowych sprawców przestępstw narkotykowych.

3

wykład interaktywny, ćwiczenia

Przedstawić możliwości uzyskiwania informacji dotyczących transakcji bankowych zarówno na poziomie pracy operacyjnej, jak i procesowej. Słuchacze w ramach ćwiczeń sporządzą dokumentację na podstawie zapisów w ustawie o Policji oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

3. Możliwości korzystania ze środków wsparcia zadań operacyjnych realizowanych przez WTO.

2

wykład, pokaz

Omówić najnowsze środki techniki operacyjnej w kontekście ich wykorzystania do ujawniania miejsc nielegalnej produkcji substancji kontrolowanych oraz identyfikacji osób zajmujących się tym procederem.

4. Baza KOKON. Profilowanie siarczanu amfetaminy – baza PROFIL.

1

wykład, pogadanka

Omówić zakres informacji i sposób korzystania z bazy KOKON. Omówić wyniki profilowania siarczanu amfetaminy oraz zakres wykorzystania informacji z bazy PROFIL.

 

4.2. BLOK NR II: LABORATORIA NARKOTYKOWE – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

TEMAT NR 1: Oględziny nielegalnego laboratorium

Cele: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

– na podstawie analizy określić optymalny sposób wejścia do pomieszczenia,

– omówić sposoby zabezpieczania oraz postępowania z materiałem dowodowym,

– przeprowadzić – na podstawie opracowanego założenia – oględziny nielegalnego laboratorium,

– sporządzić dokumentację oględzinową.

Kluczowy punkt nauczania

Czas

Sposoby realizacji

Wskazówki do realizacji

1. Oględziny nielegalnego laboratorium.

15

pogadanka, ćwiczenia

Opracować założenia do ćwiczeń.

Podzielić słuchaczy na 3 grupy ćwiczeniowe:

– grupa I realizuje ćwiczenia w drugim dniu kursu,

– grupa II realizuje ćwiczenia w trzecim dniu kursu,

– grupa III realizuje ćwiczenia w czwartym dniu kursu.

Scharakteryzować sposoby zabezpieczania materiału dowodowego, który wystąpił na miejscu nielegalnej wytwórni narkotyków.

Omówić zasady postępowania z ujawnionym materiałem (zabezpieczanie /pakowanie, przemieszczanie, przechowywanie).

Polecić słuchaczom przeprowadzenie oględzin miejsca nielegalnej produkcji narkotyków (analiza zastanej sytuacji, przygotowanie miejsca do prowadzenia czynności dochodzeniowych, pobieranie i zabezpieczanie materiału dowodowego). Omówić zasady likwidacji miejsca nielegalnej produkcji narkotyków. Na podstawie przygotowanych założeń zlecić słuchaczom sporządzenie dokumentacji oględzinowej.

2. Omówienie sporządzonej dokumentacji.

2

pogadanka

Omówić z całą grupą szkoleniową sporządzoną dokumentację oględzinową.

Stosować ocenę kształtującą, wskazując mocne i słabe strony sporządzonej dokumentacji (merytoryczne i formalne).

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-08
  • Data wejścia w życie: 2012-08-07
  • Data obowiązywania: 2012-08-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA