REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 48

ZARZĄDZENIE NR 20
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 lipca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu prowadzenia akt osobowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 678 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 71 oraz z 2008 r. Nr 2, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) potwierdzenie, o którym mowa w § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów (Dz. U. poz. 644),”;

2) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Bezpośrednio za okładką umieszcza się Kartę zapoznania z aktami osobowymi, której wzór określa załącznik nr 1a do zarządzenia.”;

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przypadki udostępnienia akt osobowych poza komórkę kadrową odnotowuje się w Karcie zastępczej, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2. Karta zastępcza pozostaje w komórce kadrowej, w której akta osobowe są prowadzone i przechowywane.”;

4) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. 1. Każdorazowe zapoznanie się z aktami osobowymi wymaga potwierdzenia przez osobę zapoznającą się w Karcie zapoznania, o której mowa w § 4 ust. 2a.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) przełożonych policjanta;

2) policjantów i pracowników komórek kadrowych wykonujących czynności w ramach realizacji zadań komórki kadrowej określonych odrębnymi przepisami.”;

5) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) po załączniku nr 1 dodaje się załącznik nr la w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Marek Działoszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538 i 616. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

Załącznik 1. [WZÓR – KARTA ZASTĘPCZA]

Załączniki do zarządzenia nr 20
Komendanta Głównego Policji
z dnia 8 lipca 2014 r.

Załącznik nr 1

WZÓR – KARTA ZASTĘPCZA

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – KARTA ZAPOZNANIA Z AKTAMI OSOBOWYMI]

Załącznik nr 2

WZÓR – KARTA ZAPOZNANIA Z AKTAMI OSOBOWYMI

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA