REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 91

ZARZĄDZENIE NR 46
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 października 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu prowadzenia akt osobowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 678 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. Urz. KGP z 2005 r. Nr 11, poz. 71, z 2008 r. Nr 2, poz. 17 oraz z 2014 r. poz. 48) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Akta osobowe policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i jego zastępców, komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji i ich zastępców, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Zastępcy Komendanta-prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendantów szkół policyjnych i ich zastępców są prowadzone i przechowywane w komórce kadrowej Komendy Głównej Policji.”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Akta osobowe policjantów pełniących służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji są prowadzone i przechowywane w komórce kadrowej Centralnego Biura Śledczego Policji.”;

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Akta osobowe policjantów pełniących służbę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz szkołach policyjnych są prowadzone i przechowywane odpowiednio w komórce kadrowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komórkach kadrowych szkół policyjnych.”.

§ 2

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Marek Działoszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA