REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 101

DECYZJA NR 369
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie zaopatrywania komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji oraz komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji w sprzęt, wyposażenie, materiały, usługi i oprogramowanie, wykonywania na ich rzecz robót budowlanych oraz finansowania w wymienionym zakresie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 6g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.1)) w związku z § 28 pkt 39 i § 29 pkt 32 lit. i zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.2)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa zaopatrywanie komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, zwanego dalej „CBŚP”, w tym komórek organizacyjnych CBŚP, które znajdują się na terenie działania komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, oraz komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, zwanego dalej „BSW”, w tym komórek organizacyjnych BSW, które znajdują się na terenie działania komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, w sprzęt, wyposażenie, materiały, usługi i oprogramowanie, wykonywanie na ich rzecz robót budowlanych oraz finansowanie w wymienionym zakresie.

§ 2.

1. Zaopatrywanie komórek organizacyjnych CBŚP i BSW, w tym komórek organizacyjnych CBŚP i BSW, które znajdują się na terenie działania komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji w sprzęt, wyposażenie, materiały, usługi oraz oprogramowanie, jest realizowane przez:

1) Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, zwane dalej „BLP”, w ramach zakupów:

a) centralnych, których zakres określa wykaz w części I–IV załącznika nr 1 do wytycznych nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 19 oraz z 2013 r. poz. 20),

b) realizowanych ze środków otrzymanych z rezerw celowych oraz ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych;

2) Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, zwane dalej „BŁil”, w ramach zakupów:

a) centralnych, których zakres określa wykaz w części V załącznika nr 1 do wytycznych, o których mowa w pkt 1 lit. a,

b) realizowanych ze środków otrzymanych z rezerw celowych oraz ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych;

3) komendy wojewódzkie Policji, zwane dalej „KWP”, w pozostałym zakresie, ze środków finansowych wyodrębnionych w planach KWP przeznaczonych na funkcjonowanie komórek organizacyjnych CBŚP i BSW, które znajdują się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji.

2. Zaopatrywanie komórek organizacyjnych CBŚP i BSW, które znajdują się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji, w sprzęt, wyposażenie, materiały, usługi oraz oprogramowanie, jest realizowane przez BLP i BŁiI zgodnie z ich właściwością rzeczową.

3. Roboty budowlane wykonywane na rzecz komórek organizacyjnych CBŚP i BSW, które znajdują się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji, są realizowane przez KWP w zakresie:

1) remontów – ze środków wyodrębnionych w planach finansowych będących w dyspozycji KWP;

2) inwestycji – w ramach środków określonych w planach finansowych będących w dyspozycji KWP na wydatki inwestycyjne.

4. Roboty budowlane wykonywane na rzecz komórek organizacyjnych CBŚP i BSW, które znajdują się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji, z wyłączeniem komórek organizacyjnych CBŚP i BSW znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji, o których mowa w ust. 5, są realizowane przez BLP w zakresie:

1) remontów – ze środków wyodrębnionych w planach finansowych przeznaczonych na ich realizację i będących w dyspozycji BLP dla obiektów będących w trwałym zarządzie Komendy Głównej Policji, zwanej dalej „KGP”;

2) inwestycji – w ramach środków określonych w planach finansowych BLP na wydatki inwestycyjne dla obiektów będących w trwałym zarządzie KGP.

5. Roboty budowlane w obiektach będących w trwałym zarządzie Komendy Stołecznej Policji, zwanej dalej „KSP”, na rzecz komórek organizacyjnych CBŚP i BSW, które znajdują się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji, są wykonywane w zakresie remontów oraz inwestycji przez KSP z określonych środków, wyodrębnionych w planach finansowych KSP.

§ 3.

1. Projekty planów rzeczowych na dostawy sprzętu, wyposażenia, materiałów, usług oraz oprogramowania są sporządzane przez:

1) BLP i BŁil, każde w zakresie swojej właściwości rzeczowej, na podstawie potrzeb własnych zgłoszonych przez komórki organizacyjne CBŚP i BSW, które znajdują się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji;

2) KWP na podstawie potrzeb zgłoszonych przez kierowników komórek organizacyjnych CBŚP, które znajdują się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji lub kierowników komórek organizacyjnych BSW, które znajdują się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji, zaakceptowanych odpowiednio przez Komendanta CBŚP lub Dyrektora BSW.

2. Projekty planów rzeczowych, o których mowa w ust. 1, opracowywane są zgodnie z obowiązującymi normami wyposażenia i wskaźnikami określonymi w odrębnych przepisach.

3. Potrzeby na rok następny, o których mowa w ust. 1 pkt 1, CBŚP i BSW przekazują odpowiednio do BLP i BŁil w terminie do dnia 15 marca każdego roku.

4. Projekty planów na rok następny, o których mowa w ust. 1 pkt 2, KWP przesyłają w terminie do dnia 15 marca każdego roku:

1) w zakresie dostaw sprzętu, wyposażenia, materiałów, usług oraz oprogramowania, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a, odpowiednio do BLP i BŁil;

2) w pozostałym zakresie do Biura Finansów Komendy Głównej Policji, zwanego dalej „BF”, oraz CBŚP.

§ 4.

1. BLP oraz KWP (KSP), po dokonaniu przeglądów i oceny stanu technicznego użytkowanych pomieszczeń, sporządzają projekty planów remontów obiektów w ujęciu przedmiotowo-wartościowym, odrębnie dla CBŚP, BSW, komórek organizacyjnych CBŚP i BSW, które znajdują się na terenie działania komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji. Przewidywany zakres robót wymaga zaopiniowania odpowiednio przez Komendanta CBŚP, kierownika komórki organizacyjnej CBŚP, która znajduje się na terenie działania komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, lub kierownika komórki organizacyjnej BSW, która znajduje się na terenie działania komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji.

2. Projekty planów remontów obiektów na następny rok budżetowy KWP i KSP sporządzają i przesyłają do BLP w terminie określonym przez BLP.

3. BLP w uzgodnieniu z CBŚP i BSW, na podstawie otrzymanych projektów planów remontów, dokonuje bilansu potrzeb remontowych dotyczących pomieszczeń i budynków zajmowanych przez CBŚP i BSW, w tym komórki organizacyjne CBŚP i BSW, które znajdują się na terenie działania komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji.

§ 5.

1. Komendant CBŚP i Dyrektor BSW, każdy w zakresie swojej właściwości rzeczowej, dostosowują zakres rzeczowo-finansowy potrzeb, w tym zgłoszonych przez KWP w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a, oraz dodatkowo Komendant CBŚP, w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1, do wielkości środków określonych w planie finansowym określonym przez BF na dany rok.

2. Informacje o dostosowaniu zakresu rzeczowo-finansowego potrzeb, o którym mowa w ust. 1, Komendant CBŚP i Dyrektor BSW, każdy w zakresie swojej właściwości rzeczowej, przekazują niezwłocznie do BLP i BŁil, które przekazują do CBŚP i BSW oraz KWP plany rzeczowo-finansowe wydatków na dany rok, uwzględniające otrzymane informacje.

3. Dyrektor BLP, po otrzymaniu od Dyrektora BF limitu wydatków, opracowuje w uzgodnieniu z Komendantem CBŚP i Dyrektorem BSW plan remontów obiektów, odrębnie dla CBŚP oraz BSW, i przedkłada go do akceptacji Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorującego BLP.

4. Kopia zaakceptowanego planu, o którym mowa w ust. 3, jest przekazywana zgodnie z właściwością odpowiednio do CBŚP i BSW oraz do KWP.

§ 6.

1. W razie potrzeby lub na wniosek BSW, KWP, Dyrektor BLP lub Dyrektor BŁil, zgodnie z właściwością rzeczową, dokonuje, w ramach posiadanych możliwości finansowych zmiany planów rzeczowo-finansowych na zakupy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, realizowane na rzecz BSW.

2. Wszelkie zmiany w planach rzeczowo-finansowych CBŚP, w tym komórek organizacyjnych CBŚP, które znajdują się na terenie działania komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, mogą być dokonywane wyłącznie na wniosek Komendanta CBŚP lub w uzgodnieniu z nim albo po uprzednim jego powiadomieniu przez Komendanta Głównego Policji.

3. Po dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, Dyrektor BLP, Dyrektor BŁil lub komendant wojewódzki Policji, zgodnie z właściwością rzeczową, przekazuje do CBŚP i BSW zaktualizowany plan rzeczowo-finansowy.

4. BLP, BŁil oraz KWP, każde w zakresie realizowanych zadań na rzecz CBŚP, w tym komórek organizacyjnych CBŚP, które znajdują się na terenie działania komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, przekazują do CBŚP miesięczne informacje na temat stopnia realizacji planów finansowych na dany rok budżetowy.

5. KWP przekazują do BSW miesięczne informacje na temat stopnia realizacji planów finansowych na dany rok budżetowy.

§ 7.

1. Składniki majątku zakupione w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, przez BLP i BŁil na potrzeby komórek organizacyjnych CBŚP i BSW, które znajdują się na terenie działania komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, przekazuje się nieodpłatnie właściwym KWP ze wskazaniem ich docelowego przeznaczenia.

2. KWP gospodarują składnikami majątku, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

1) prowadzą ewidencję;

2) powierzają kierownikom komórek organizacyjnych CBŚP i BSW, które znajdują się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji, mienie w celu powierzenia odpowiedzialności materialnej użytkownikom końcowym z obowiązkiem wyliczenia się;

3) przeprowadzają okresowe inwentaryzacje;

4) dokonują oceny stanu technicznego;

5) wycofują z eksploatacji, dokonują likwidacji lub zbycia składników mienia nienadającego się do dalszej eksploatacji;

6) zapewniają naprawy i konserwacje;

7) prowadzą depozyt.

3. KGP gospodaruje składnikami majątku zakupionego w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 2, w tym w szczególności:

1) prowadzi ewidencję;

2) powierza kierownikom komórek organizacyjnych CBŚP i BSW, które znajdują się na terenie działania Komenda Stołecznego Policji, mienie w celu powierzenia odpowiedzialności materialnej użytkownikom końcowym z obowiązkiem wyliczenia się;

3) przeprowadza okresowe inwentaryzacje;

4) dokonuje oceny stanu technicznego;

5) wycofuje z eksploatacji, dokonuje likwidacji lub zbycia składników mienia nienadającego się do dalszej eksploatacji;

6) zapewnia naprawy i konserwacje;

7) prowadzi depozyt.

4. Składniki majątku zakupione w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 oraz § 2 ust. 2, przez BLP, BŁil oraz KWP na potrzeby CBŚP oraz BSW, w tym komórek organizacyjnych CBŚP i BSW, które znajdują się na terenie działania komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, przekazuje się im w użytkowanie.

5. KWP, KSP, BLP, BŁil udostępniają do użytkowania CBŚP i BSW, w tym komórkom organizacyjnym CBŚP i BSW, które znajdują się na terenie działania komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, pomieszczenia służbowe oraz składniki majątku ruchomego będące w ich władaniu na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy właściwymi komendantami wojewódzkimi (Stołecznym) Policji, Komendantem Głównym Policji a Komendantem CBŚP, Dyrektorem BSW.

§ 8.

Odpowiedzialność za udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz za zapewnienie właściwej jakości dostaw, usług i robót budowlanych oraz ich odbioru w określonym terminie, ponoszą:

1) właściwi komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji – w odniesieniu do zakupów oraz usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, oraz robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 3 i 5;

2) dyrektorzy BLP i BŁil, każdy w zakresie swojej właściwości – w odniesieniu do zakupów oraz usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 2 ust. 2 i 4.

§ 9.

Traci moc decyzja nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie zaopatrywania i finansowania komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, znajdujących się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji, w sprzęt, wyposażenie, materiały i usługi, oraz wykonywania na ich rzecz robót budowlanych (Dz. Urz. KGP poz. 2).

§ 10.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Marek Działoszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 644, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 63 i 93 oraz z 2014 r. poz. 24.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA