| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 353
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z analizy kryminalnej w zakresie przestępczości ekonomicznej

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym z analizy kryminalnej w zakresie przestępczości ekonomicznej, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Krzysztof Gajewski

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116, z 2010 r. Nr 209, poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312 oraz z 2015 r. poz. 593.

Załącznik 1. [PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM Z ANALIZY KRYMINALNEJ W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI EKONOMICZNEJ]

Załącznik do decyzji nr 353 Komendanta Głównego Policji
z dnia 13 listopada 2015 r.

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM Z ANALIZY KRYMINALNEJ W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI EKONOMICZNEJ

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU

1. Nazwa kursu

2. Cel kursu

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

9. Forma zakończenia kursu

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU

1. Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny z analizy kryminalnej w zakresie przestępczości ekonomicznej.

2. Cel programu

Absolwent kursu będzie przygotowany do:

– oceny kompletności materiału zgromadzonego w sprawie,

– interpretacji materiałów źródłowych przekazanych do analizy kryminalnej,

– identyfikowania zjawisk z obszaru przestępczości ekonomicznej,

– realizacji analiz kryminalnych z zakresu przestępczości ekonomicznej,

– formułowania wniosków i wskazania dodatkowych źródeł informacji.

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci na kurs

Na kurs kierowani są policjanci, którzy ukończyli kurs specjalistyczny z zakresu operacyjnej analizy kryminalnej, pełniący służbę w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach analizy kryminalnej oraz prowadzący analizy kryminalne, w których występują wątki ekonomiczne.

4. System prowadzenia kursu

Kurs jest prowadzony w systemie stacjonarnym. Słuchacze uczestniczą w zajęciach w ubiorze cywilnym.

5. Czas trwania kursu

Kurs trwa 5 dni szkoleniowych. Liczba godzin lekcyjnych liczonych w 45-minutowych jednostkach nie powinna przekraczać 10 godz. dziennie. Na całkowity wymiar kursu, składają się:

Przedsięwzięcia

Czas realizacji w godz. lekcyjnych

Zapoznanie z regulaminami i organizacją kursu (rozpoczęcie i organizacja kursu)

1 godz.

Zajęcia programowe

38 godz.

Zakończenie kursu

1 godz.

Ogółem

40 godz.

 

6. Liczebność grupy szkoleniowej

Poszczególne treści kształcenia należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na cele dydaktyczne zajęć oraz efektywność stosowanych metod dydaktycznych, nie powinna przekraczać 12 osób.

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Zajęcia w miarę możliwości powinny być prowadzone przez dwóch nauczycieli, po jednym z zakresu analizy kryminalnej i przestępczości ekonomicznej, którzy w ramach pełnionej służby specjalizują się w tematyce objętej programem kursu. Zajęcia mogą być realizowane przy współudziale przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych Policji oraz instytucji pozapolicyjnych.

Zajęcia prowadzone są w sali dydaktycznej wyposażonej w stanowiska z oprogramowaniem do przeprowadzania analizy kryminalnej i z dostępem do Internetu.

Wskazane w programie metody realizacji zajęć są rekomendowane do osiągnięcia zakładanych celów kształcenia. Prowadzący zajęcia może wybrać inną metodę gwarantującą osiągnięcie celów kształcenia oraz w sposób elastyczny dobierać kolejność realizowanych zagadnień.

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane na podstawie materiałów opracowanych we współpracy z komórkami i instytucjami zajmującymi się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej.

Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć może regulować czas ich trwania, dostosowując go do osiągnięcia zakładanych celów kształcenia.

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

Temat

Czas realizacji w godz. lekcyjnych

System oceniania

Nr 1. Ogólna charakterystyka obrotu gospodarczego.

4

Słuchacz kursu podlega bieżącemu ocenianiu. Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń przewidzianych w programie.

Nr 2. Pranie pieniędzy.

10

Do oceny stopnia przyswojenia wiedzy i opanowania umiejętności stosuje się wyłącznie dwustopniową skalę ocen z wpisem uogólnionym zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.).

Nr 3. Wybrane przestępstwa ekonomiczne.

8

Każda ocena negatywna musi być poprawiona na ocenę pozytywną.

Nr 4. Przestępczość w sektorze podatków pośrednich (vat, akcyza).

16

Razem:

38

 

9. Forma zakończenia kursu

Absolwent kursu otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, na którym w miejscu ogólnego wyniku nauki umieszcza się wpis – „pozytywnym”.

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

TEMAT NR 1: Ogólna charakterystyka obrotu gospodarczego

CELE: Po zrealizowaniu tematu, słuchacz będzie potrafił:

– omówić zasady funkcjonowania obrotu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej (UE),

– wskazać instytucje i regulacje prawne dotyczące obrotu gospodarczego,

– dokonać analizy dokumentacji pod kątem poprawności i kompletności.

Zagadnienia

Planowany czas realizacji w godz. lekcyjnych

Metoda

Wskazówki do realizacji

1. Zasady funkcjonowania obrotu gospodarczego w Polsce i UE.

2. Regulacje prawne i instytucje uczestniczące w obrocie gospodarczym.

3. Dokumentacja związana z obrotem gospodarczym.

4. Źródła informacji dotyczące obrotu gospodarczego.

4

wykład, dyskusja, ćwiczenia

Zapoznaj uczestników ze specyfiką materiałów gromadzonych w ramach prowadzonych spraw dotyczących przestępczości ekonomicznej.

Oceń zgromadzony materiał. Zidentyfikuj zjawiska przestępcze na podstawie przedstawionych założeń.

Przeprowadź i oceń ćwiczenia z wyżej wymienionego zakresu.

 

TEMAT NR 2: Pranie pieniędzy

CELE: Po zrealizowaniu tematu, słuchacz będzie potrafił:

– scharakteryzować istotę przestępstwa z art. 299 k.k.,

– omówić fazy i metody prania pieniędzy,

– zidentyfikować elementy procederu na podstawie zgromadzonego materiału.

Zagadnienia

Planowany czas realizacji w godz. lekcyjnych

Metoda

Wskazówki do realizacji

1. Istota przestępstwa prania pieniędzy.

2. Fazy i metody prania pieniędzy.

10

wykład, dyskusja, analiza przypadku, ćwiczenia

Scharakteryzuj przestępstwo prania pieniędzy.

Omów formy prania pieniędzy.

Scharakteryzuj metody prania pieniędzy.

Scharakteryzuj system przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce.

Przeprowadź i oceń ćwiczenia z wymienionego zakresu.

 

TEMAT NR 3: Wybrane przestępstwa ekonomiczne

CELE: Po zrealizowaniu tematu, słuchacz będzie potrafił:

– określić cechy charakterystyczne przestępczości bankowej, ubezpieczeniowej, korupcji i przestępczości na szkodę UE,

– dokonać analizy dokumentacji pod kątem poprawności i kompletności,

– zidentyfikować zjawisko przestępczości bankowej, ubezpieczeniowej, korupcji i przestępczości na szkodę UE, na podstawie zgromadzonych materiałów.

Zagadnienia

Planowany czas realizacji w godz. lekcyjnych

Metoda

Wskazówki do realizacji

1. Przestępczość bankowa.

2. Przestępczość ubezpieczeniowa.

3. Korupcja.

4. Przestępczość na szkodę Unii Europejskiej.

8

wykład, analiza przepisów, dyskusja, ćwiczenia

Scharakteryzuj najczęściej występujące sposoby działania sprawców w obszarze przestępczości bankowej.

Scharakteryzuj najczęściej występujące sposoby działania sprawców w obszarze przestępczości ubezpieczeniowej.

Omów sposoby maskowania zachowań korupcyjnych oraz metody zwalczania.

Wskaż źródła informacji dotyczące planowanego i rzeczywistego sposobu wydatkowania środków z dotacji unijnych.

Wskaż możliwości wykorzystania analizy kryminalnej na przykładach.

Scharakteryzuj najczęściej występujące sposoby działania sprawców w obszarze przestępczości na szkodę UE.

Przeprowadź i oceń ćwiczenia z wyżej wymienionego zakresu.

 

TEMAT NR 4: Przestępczość w sektorze podatków pośrednich (VAT, akcyza)

CELE: Po zrealizowaniu tematu, słuchacz będzie potrafił:

– określić mechanizmy przestępczości w obrocie paliwami płynnymi,

– określić mechanizm wyłudzenia podatku,

– omówić mechanizm przestępstwa karuzelowego,

– zidentyfikować zjawisko przestępczości w obrocie paliwami płynnymi, wyłudzenia podatku oraz tzw. „karuzeli VAT”.

Zagadnienia

Planowany czas realizacji w godz. lekcyjnych

Metoda

Wskazówki do realizacji

1. Przestępczość w obszarze obrotu paliwami płynnymi.

2. Przestępczość podatkowa (oszustwa karuzelowe, wyłudzenia podatku VAT).

16

wykład, dyskusja, analiza przypadku, ćwiczenia

Omów najczęściej występujący sposób działania sprawców w zakresie obrotu olejem napędowym, benzynami silnikowymi i gazem płynnym.

Wskaż i omów dokumenty związane z prowadzeniem działalności w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami płynnymi.

Na podstawie przygotowanych założeń i materiałów przeprowadź warsztaty polegające na odnalezieniu informacji wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa oraz wskazaniu mechanizmu popełnienia czynu.

Przeprowadź i oceń ćwiczenia z wyżej wymienionego zakresu.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »