REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 40

ZARZĄDZENIE NR 23
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 czerwca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 33 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie (Dz. Urz. KGP poz. 88) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

„22) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Lublinie.”;

2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy zastępców Komendanta, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 maja 2017 r.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-09
  • Data wejścia w życie: 2017-06-09
  • Data obowiązywania: 2017-06-09
  • Z mocą od: 2017-05-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA