REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 5

ZARZĄDZENIE NR 3
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji (Dz. Urz. KGP z 2017 r. poz. 65) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Komendant Główny Policji lub upoważniona przez niego osoba przyznaje sprzęt transportowy komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji, komendom wojewódzkim (Stołecznej) Policji, Centralnemu Biuru Śledczemu Policji, Biuru Spraw Wewnętrznych Policji, Wyższej Szkole Policji i szkołom policyjnym, z uwzględnieniem norm ustalonych dla poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Policji.";

2) po § 3a dodaje się § 3b w brzmieniu:

"§ 3b. Sprzęt transportowy przyznany Biuru Spraw Wewnętrznych Policji Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji przyznaje podległym komórkom organizacyjnym.";

3) w § 4 w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji;";

4) w § 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Biuro Logistyki Policji KGP - w odniesieniu do sprzętu transportowego użytkowanego w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Spraw Wewnętrznych Policji, w tym terenowych komórkach organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji;",

b) w pkt 2 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) terenowych komórkach organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji znajdujących się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji innych jednostek Policji lub komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji;";

5) w § 10 w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Spraw Wewnętrznych Policji, w tym terenowych komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji, dla których wymienione zadania wykonuje Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji;

4) terenowych komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji, dla których wymienione zadania wykonują właściwe terytorialnie jednostki Policji prowadzące gospodarkę transportową.";

6) w § 11 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji - w odniesieniu do sprzętu transportowego podległych komórek organizacyjnych.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-23
  • Data wejścia w życie: 2018-01-27
  • Data obowiązywania: 2018-01-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA