REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 18

ZARZĄDZENIE NR 16
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 oraz 2405, z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym (Dz. Urz. KGP poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli do realizacji planu niezbędny będzie udział policjantów z różnych jednostek Policji, plan zatwierdza kierownik jednostki Policji lub komórki organizacyjnej służby śledczej albo spraw wewnętrznych prowadzącej postępowanie, po jego uzgodnieniu z kierownikami właściwych jednostek Policji lub komórek organizacyjnych służby śledczej lub służby spraw wewnętrznych Policji.";

2) w § 12 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w Komendzie Głównej Policji i na obszarze kraju - kierownik komórki organizacyjnej właściwej dla służby kryminalnej Policji oraz wyznaczeni przez niego kierownicy komórek niższego szczebla tej komórki, w odniesieniu do postępowań prowadzonych przez policjantów służby śledczej i służby kryminalnej, z wyjątkiem postępowań prowadzonych w komórkach organizacyjnych służby spraw wewnętrznych Policji;";

3) w § 16:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zwierzchni nadzór służbowy o charakterze ogólnym nad postępowaniem z dowodami rzeczowymi będącymi środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami kategorii 1, w Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji oraz w komórkach organizacyjnych i jednostkach Policji podległych komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji oraz magazynem, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz zniszczenia w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia (Dz. U. poz. 1486), sprawuje kierownik komórki właściwej do zwalczania przestępczości narkotykowej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, jeżeli zadania określone dla tej komórki organizacyjnej obejmują także prowadzenie postępowań.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Funkcyjny nadzór służbowy nad postępowaniem z dowodami rzeczowymi w Centralnym Biurze Śledczym Policji i Biurze Spraw Wewnętrznych Policji sprawuje bezpośredni przełożony kierownika komórki organizacyjnej, w której jest prowadzone dane postępowanie lub są dokonywane czynności w ramach postępowania.";

4) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jednostka Policji, która została zawiadomiona o popełnionym przestępstwie, co do którego nie jest właściwa miejscowo lub rzeczowo do prowadzenia postępowania w rozumieniu przepisów k.p.k., albo rzeczowo, w rozumieniu przepisów dotyczących zasad funkcjonowania Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, jest obowiązana do niezwłocznego przekazania zawiadomienia o przestępstwie, zwanego dalej "zawiadomieniem", wraz z pismem uzasadniającym przekazanie:";

5) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Spór o właściwość rzeczową pomiędzy komórkami organizacyjnymi Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, a jednostką lub komórką organizacyjną komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji rozstrzyga kierownik komórki właściwej dla służby kryminalnej Komendy Głównej Policji.";

6) w § 21 ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) komórka organizacyjna służby spraw wewnętrznych - do innej komórki służby spraw wewnętrznych, a wyjątkowo do komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji lub bezpośrednio do jednostki Policji, w której terytorialnym zasięgu działania będą wykonywane czynności.";

7) w § 44:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kierownik komórki organizacyjnej służby spraw wewnętrznych może zarządzić inwentaryzację, jeżeli uzna taką potrzebę. Przepisy ust. 3-9 stosuje się odpowiednio.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Kierownicy jednostek Policji podległych komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji i kierownicy komórek komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, w których są prowadzone postępowania, przekazują jeden egzemplarz protokołu inwentaryzacji odpowiednio kierownikowi komórki, o którym mowa w § 16 ust. 1 i 2. W służbie śledczej i w służbie spraw wewnętrznych protokół z inwentaryzacji przekazuje się kierownikowi komórki, o którym mowa w § 16 ust. 3.";

8) w § 45 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Komendant Główny Policji, z zastrzeżeniem ust. 5, upoważnia komendantów wojewódzkich i Stołecznego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji do wykonywania w jego imieniu zadań administratora danych osobowych.";

9) w § 50 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w komórkach organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Nadzór, o którym mowa w ust. 5, sprawuje kierownik komórki organizacyjnej, w której jest prowadzone postępowanie.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA