| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 60
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 listopada 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania w Komendzie Głównej Policji z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lutego 2018 r. w sprawie sposobu postępowania w Komendzie Głównej Policji z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową (Dz. Urz. KGP poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Wystąpienia podmiotów wykonujących działalność lobbingową, zwane dalej "wystąpieniami", mogą mieć formę:

1) opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych;

2) propozycji rozwiązań prawnych.

2. W przypadku uzasadnionej konieczności, prace rozpoczęte na podstawie wystąpień można kontynuować w formie spotkania.

3. Propozycja odbycia spotkania powinna być zgłoszona Komendantowi Głównemu Policji nie później niż 14 dni przed planowanym terminem spotkania.

4. Komórka organizacyjna, o której mowa w § 3, informuje podmiot zgłaszający propozycję spotkania o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia.

5. Wzór wystąpienia jest określony w załączniku do zarządzenia.";

2) w § 4:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dokonuje weryfikacji wystąpienia pod kątem spełniania wymogów formalnych;",

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) przesyła wystąpienie do komórki organizacyjnej KGP właściwej do spraw udostępniania informacji publicznej - w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zwanej dalej "ustawą".".

3) po § 4 dodaje się § 4a i § 4b w brzmieniu:

"§ 4a. 1. W przypadku braków formalnych w wystąpieniu, komórka organizacyjna, o której mowa w § 3, wzywa podmiot wykonujący działalność lobbingową do ich usunięcia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Nieusunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wystąpienia bez rozpoznania, o czym podmiotu wykonującego działalność lobbingową nie zawiadamia się.

§ 4b. 1. W przypadku gdy podmiot wykonujący działalność lobbingową ponawia wystąpienie odnoszące się do sprawy będącej przedmiotem wcześniejszego rozpatrzenia, bez wskazania nowych okoliczności uzasadniających podjęcie czynności w sprawie, komórka organizacyjna, o której mowa w § 3, informuje podmiot wykonujący działalność lobbingową o udzielonej poprzednio odpowiedzi.

2. W przypadku ponowienia wystąpienia w okolicznościach, o których mowa w ust. 1, wystąpienie to pozostawia się w aktach sprawy z odpowiednią adnotacją, o czym podmiotu wykonującego działalność lobbingową nie zawiadamia się.";

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Policjant lub pracownik KGP, z którym podmiot wykonujący działalność lobbingową nawiąże kontakt, jest obowiązany poinformować ten podmiot o obowiązującej w KGP pisemnej procedurze postępowania w sprawach związanych z działalnością lobbingową.";

5) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław Szymczyk

 

Załącznik 1. [WZÓR – WYSTĄPIENIE]

Załącznik do zarządzenia nr 60 Komendanta Głównego Policji
z dnia 6 listopada 2018 r.

WZÓR - WYSTĄPIENIE

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »