REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 118

ZARZĄDZENIE NR 62
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw Wewnętrznych Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Organizacja Biura Spraw Wewnętrznych Policji

§ 1.

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, zwane dalej "BSWP", jest jednostką organizacyjną Policji służby spraw wewnętrznych.

§ 2.

1. Strukturę organizacyjną, tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych BSWP określa regulamin BSWP ustalony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwany dalej "regulaminem BSWP".

2. Komendant BSWP w ramach struktury wydziałów BSWP może tworzyć komórki organizacyjne o nazwach:

1) dochodzeniowo-śledcza;

2) operacyjno-rozpoznawcza;

3) operacji specjalnych;

4) analizy kryminalnej;

5) wywiadu kryminalnego;

6) rozpoznania i werbunków;

7) werbunkowa;

8) obsługi informacyjnej;

9) obserwacji;

10) techniki operacyjnej;

11) realizacji i zabezpieczenia;

12) magazyn dowodów rzeczowych;

13) międzynarodowej współpracy Policji;

14) dyżurnych;

15) obsługi zdarzeń;

16) prezydialna;

17) wsparcia logistycznego;

18) wspomagająca;

19) ogólna;

20) jawna;

21) tajna;

22) prasowa;

23) prawna;

24) ochrony praw człowieka;

25) kadr;

26) szkolenia;

27) doskonalenia zawodowego;

28) spraw osobowych;

29) organizacyjno-etatowa;

30) dyscyplinarna;

31) kontroli;

32) analiz;

33) nadzoru;

34) skarg i wniosków;

35) ochrony informacji niejawnych;

36) przetwarzania informacji niejawnych;

37) postępowań sprawdzających;

38) bezpieczeństwa teleinformatycznego;

39) bezpieczeństwa informacji;

40) archiwum;

41) wsparcia informatycznego;

42) ochrony praw człowieka.

3. Komórki organizacyjne BSWP utworzone w ramach struktury wydziałów BSWP można oznaczać cyframi albo przez wskazanie ich siedziby.

4. Nazwę komórki organizacyjnej Jawna" lub "tajna" nadaje się wyłącznie kancelarii.

5. Komórki organizacyjne o nazwach: "bezpieczeństwa i higieny służby i pracy", "wsparcia psychologicznego" tworzy się wyłącznie jako komórki organizacyjne lub jednoosobowe stanowiska bezpośrednio podległe Komendantowi BSWP.

6. Komórkom wymienionym w ust. 2, 3 i 5 można nadać odpowiednie brzmienie przez dodanie wyrazów "do spraw".

7. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 i 3, można łączyć, zachowując co najmniej jedną z nazw określonych w zarządzeniu.

Rozdział 2

Rzeczowy i miejscowy zakres działania BSWP

§ 3.

Do zakresu rzeczowego BSWP należy w szczególności:

1) wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych, w tym prowadzenie postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw popełnianych przez policjantów i pracowników Policji, a także przestępstw popełnianych na szkodę Policji, określonych w art. 296-306 Kodeksu karnego; w przypadku śledztw prowadzonych wobec funkcjonariuszy Policji, zgodnie żart. 311 § 2 Kodeksu postępowania karnego, dokonywanie poszczególnych czynności śledztwa - w przypadku ich powierzenia BSWP przez prokuratora;

2) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym również we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji i innymi właściwymi organami lub służbami;

3) prowadzenie operacji specjalnych oraz przedsięwzięć werbunkowych zapewniających wsparcie w zakresie wykonywanych zadań;

4) sporządzanie analiz kryminalnych na potrzeby spraw operacyjnych i procesowych oraz uzyskiwanie danych, o których mowa w art. 20c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

5) prowadzenie wewnętrznego zbioru danych, w którym przetwarzane są informacje zgodnie z właściwością BSWP, oraz dokonywanie sprawdzeń informacji w zbiorze danych na zlecenie uprawnionych osób, organów i podmiotów;

6) przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, dostępnych w zbiorach danych administrowanych i wykorzystywanych przez Policję, bez zgody i wiedzy osób, których dane dotyczą;

7) współpraca z organami ochrony prawa i administracji państwowej w zakresie właściwości BSWP;

8) współpraca z jednostkami naukowymi i instytutami badawczymi w zakresie prowadzenia badań i opracowywania rozwiązań dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępczości pozostającej w zainteresowaniu BSWP;

9) współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji w zakresie właściwości BSWP;

10) współpraca z policjami innych państw, a także z krajowymi i międzynarodowymi służbami, urzędami administracji publicznej oraz udział w sieci punktów kontaktowych państw członkowskich Unii Europejskiej służących zwalczaniu korupcji;

11) realizacja zadań w zakresie przetwarzania informacji niejawnych, w tym zapewnienie ich ochrony i obiegu oraz organizowanie procesu ich archiwizacji;

12) sporządzanie analiz skali i przyczyn zagrożenia przestępczością w Policji;

13) opracowywanie rocznej informacji o działalności BSWP w celu przekazania ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

14) podejmowanie działań w zakresie zapobiegania przestępczości, zgodnie z właściwością BSWP, w szczególności:

a) w razie stwierdzenia w toku prowadzonych czynności służbowych uchybień i nieprawidłowości sprzyjających popełnieniu przestępstwa, informowanie o tym właściwych kierowników jednostek organizacyjnych Policji lub innych właściwych przełożonych, z możliwością zażądania nadesłania informacji o podjętych działaniach w celu zapobieżenia takim nieprawidłowością w przyszłości,

b) prowadzenia zajęć w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych Policji,

c) wynikających z realizowanych programów, w tym rządowego programu przeciwdziałania korupcji oraz programu modernizacji,

d) analizowanie zjawisk przestępczych i czynników kryminogennych w Policji,

e) opracowywanie kierunków przeciwdziałania przestępczości w Policji oraz inicjowanie, wdrażanie i promocja działań w zakresie profilaktyki, zgodnie z właściwością rzeczową BSWP;

15) dokonywanie sprawdzeń w prowadzonych przez BSWP w bazach danych.

§ 4.

1. Miejscowy zakres działania BSWP obejmuje obszar całego kraju.

2. Miejscowy zakres działania:

1) wydziałów BSWP: w Białymstoku, w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Gorzowie Wielkopolskim, w Katowicach, w Kielcach, w Krakowie, w Lublinie, w Łodzi, w Olsztynie, w Opolu, w Poznaniu, w Rzeszowie, w Szczecinie, we Wrocławiu - obejmuje obszar województwa, na terenie którego działa dany wydział;

2) wydziału w Radomiu obejmuje południową część województwa mazowieckiego z następującymi powiatami: lipskim, szydłowieckim, radomskim, zwoleńskim, przysuskim, kozienickim, białobrzeskim, grójeckim, garwolińskim, sochaczewskim, sokołowskim, siedleckim, węgrowskim, łosickim, żyrardowskim;

3) wydziału I w Warszawie obejmuje obszar miasta stołecznego Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego (z wyjątkiem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie), mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego;

4) wydziału II w Warszawie obejmuje północną część województwa mazowieckiego z następującymi powiatami: ciechanowskim, gostynińskim, makowskim, mławskim, ostrołęckim, ostrowskim, płockim, płońskim, przasnyskim, pułtuskim, sierpeckim, wyszkowskim, żuromińskim oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Rozdział 3

Współdziałanie BSWP z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji

§ 5.

1. W celu realizacji zadań BSWP współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji oraz kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji współdziałają z BSWP, w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej, w tym:

1) niezwłocznie przekazują pisemne informacje uzyskane w toku realizowanych zadań, w szczególności podczas wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych, o:

a) uzasadnionym przypuszczeniu lub możliwości popełnienia przestępstwa przez policjanta lub pracownika Policji oraz przestępstwa określonego w art. 296-306 Kodeksu karnego na szkodę Policji,

b) podjęciu czynności, w trybie art. 308 Kodeksu postępowania karnego, w celu zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa, o którym mowa w lit. a,

c) uzyskaniu zawiadomienia od prokuratora o wszczęciu postępowania przygotowawczego przeciwko policjantowi lub pracownikowi Policji, lub zakończenia takiego postępowania,

d) sytuacji mogącej świadczyć o utrzymywaniu przez policjanta lub pracownika Policji pozasłużbowych kontaktów z grupami przestępczymi lub osobami podejrzewanymi o popełnianie przestępstw,

e) użycia przez policjanta środka przymusu bezpośredniego lub broni palnej mogącego wypełniać znamiona przestępstwa, lub którego skutkiem było zranienie osoby, lub wystąpienie innych widocznych objawów zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby, albo jej śmierć,

f) zabójstwie policjanta lub pracownika Policji,

g) czynnej napaści na policjanta lub pracownika Policji,

h) samobójstwie lub o usiłowaniu popełnienia samobójstwa przez policjanta lub pracownika Policji,

i) okolicznościach mogących sprzyjać popełnieniu przestępstwa, o którym mowa w lit. a,

j) otrzymaniu informacji o odmowie wykonania przez policjanta rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa;

2) udzielają wsparcia osobowego i rzeczowego komórkom organizacyjnym BSWP, zwanego dalej "wsparciem";

3) przekazują analizy, opracowania i dokumenty dotyczące zakresu rzeczowego BSWP.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji współpracują z właściwymi kierownikami komórek organizacyjnych BSWP w zakresie, o którym mowa w ust. 2.

§ 6.

1. O udzielenie wsparcia Komendant BSWP lub właściwy naczelnik wydziału BSWP zwraca się z wnioskiem do właściwego kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej Policji.

2. Wniosek składa się pisemnie w czasie umożliwiającym zorganizowanie wsparcia.

3. Wniosek o udzielenie wsparcia podczas realizacji czynności w warunkach stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia policjantów składa się nie później niż na 3 dni przed planowanymi działaniami.

4. W przypadkach niecierpiących zwłoki wniosek może być złożony bez zachowania terminów, o których mowa w ust. 2 i 3, ustnie lub w innej formie wynikającej z dostępnych środków łączności, a następnie potwierdzony pisemnie niezwłocznie po zakończeniu współdziałania.

5. Koszty związane z działaniami w ramach wsparcia ponoszą obie strony, zgodnie z rzeczywiście poniesionymi wydatkami.

§ 7.

1. Funkcjonariusze BSWP uprawnieni są do uzyskiwania pomocy przy wykonywaniu czynności służbowych, w szczególności do:

1) uzyskiwania informacji od policjantów i pracowników Policji;

2) wstępu na teren obiektów oraz pomieszczeń będących w dyspozycji Policji, bez obowiązku uzyskiwania przepustki;

3) przeglądania dokumentów służbowych, w tym dokumentacji związanej ze stosunkiem służbowym policjantów i pracowników Policji, przy czym w odniesieniu do dokumentów pracy operacyjnej zastosowanie ma tryb określony w przepisach w sprawie pracy operacyjnej w Policji;

4) wykonywania odpisów, kopii lub wyciągów z materiałów i dokumentów służbowych, w tym zawierających informacje niejawne, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych;

5) przyjmowania od policjantów i pracowników Policji, z pominięciem drogi służbowej, informacji o przypuszczeniu popełnienia przestępstwa przez policjanta lub pracownika Policji, lub o przypuszczeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Policji określonego w art. 296-306 Kodeksu karnego.

2. Realizacja czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, następuje po powiadomieniu kierownika wskazanego w § 5 ust. 2 i 3, właściwego ze względu na miejsce ich realizacji, chyba że jest to niezasadne z uwagi na szczególne okoliczności podejmowanych czynności.

3. Uzyskanie wglądu w dokumenty służbowe, jak również uzyskanie ich odpisów, kopii lub wyciągów, jest potwierdzane pisemnie przez funkcjonariusza BSWP, który wykonał te czynności służbowe.

4. Kierownik, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 3, jest obowiązany do zapewnienia niezwłocznego udzielania pomocy funkcjonariuszom BSWP przy wykonywaniu czynności służbowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4.

§ 8.

1. W przypadku odmowy udzielenia pomocy funkcjonariusz BSWP niezwłocznie powiadamia o tym Komendanta BSWP i dokumentuje okoliczności odmowy.

2. Komendant BSWP niezwłocznie powiadamia o fakcie odmowy, o której mowa w ust. 1, Komendanta Głównego Policji.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji wydane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław Szymczyk

 

W uzgodnieniu:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Joachim Brudziński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039, 1544 i 1669.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA