REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 1

ZARZĄDZENIE NR 1
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 3 stycznia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw Wewnętrznych Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 62 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw Wewnętrznych Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji (Dz. Urz. KGP poz. 118) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2:

a) po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu:

"27a) wsparcia psychologicznego;",

b) uchyla się pkt 42,

c) dodaje się pkt 43 w brzmieniu:

"43) bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.";

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komórki organizacyjne BSWP utworzone w ramach struktury wydziałów BSWP można oznaczać cyframi, literami albo przez wskazanie ich siedziby.";

3) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Komórki organizacyjne o nazwach: "bezpieczeństwa i higieny służby i pracy", "wsparcia psychologicznego" i "prawna" tworzy się wyłącznie jako komórki organizacyjne bezpośrednio podległe Komendantowi BSWP.

6. Komórkom organizacyjnym BSWP można nadać odpowiednie brzmienie poprzez dodanie wyrazów "do spraw".".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław Szymczyk

 

W uzgodnieniu:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Mariusz Kamiński

 

 

1) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 125, 1091, 1556, 1608, 1635, 1726 i 2020.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA