| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 884 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP poz. 51), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem nr 1073 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP poz. 50);

2) zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP poz. 26).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia nr 1073 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP poz. 50), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.";

2) § 2 i § 3 zarządzenia nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP poz. 26), które stanowią:

"§ 2. Do spraw rozpoczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie zarządzenia mają zastosowanie dotychczasowe przepisy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław Szymczyk

 

Załącznik 1. [Zarządzenie nr 884 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia]

Załącznik do obwieszczenia Komendanta Głównego Policji
z dnia 10 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 884
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 21 lipca 2009 r.

w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067. z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zarządzenie określa:

1) metody i farmy wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, w tym wykonywanie zadań przez policjantów - jeźdźców;

2) organizację oraz sposoby używania i utrzymania koni służbowych, w tym szczegółowe zasady szkolenia oraz testowania sprawności użytkowej koni służbowych;

3) żywienie, w tym normy wyżywienia, profilaktykę i zapewnianie właściwych warunków bytowych koni służbowych;

4) nabywanie, przydzielanie, przekazywanie do służby i wycofanie koni służbowych ze służby w Policji;

5) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z końmi służbowymi.

2. Przepisy zarządzenia dotyczące komendanta wojewódzkiego Policji i komendy wojewódzkiej Policji stosuje się odpowiednio do Komendanta Stołecznego Policji i Komendy Stołecznej Policji.

§ 2. Użyte w niniejszym zarządzeniu określenia oznaczają:

1) koń - konia służbowego będącego na stanie Policji;

2) jeździec - policjanta, któremu koń został przydzielony pod opiekę i który ukończył drugi etap doskonalenia zawodowego dla jeźdźców i koni;

3) kandydat na jeźdźca - policjanta, któremu koń został przydzielony pod opiekę oraz został wytypowany na jeźdźca lub odbywającego doskonalenie zawodowe dla jeźdźców i koni;

4) opiekun - policjanta, któremu koń został tymczasowo przydzielony pod opiekę;

5)2) koordynator - policjanta w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji, do zadań której należy nadzór nad realizacją zadań związanych z używaniem i utrzymaniem koni lub psów służbowych;

5a)3) ćwiczenia - doskonalenie techniki jazdy konnej lub utrzymanie sprawności użytkowej konia;

6) 4) policyjny instruktor jeździectwa - jeźdźca, który na pisemny wniosek koordynatora, decyzja komendanta wojewódzkiego Policji, wyznaczany został da prowadzenia zajęć programowych z doskonalenia zawodowego dla jeźdźców i kandydatów na jeźdźców oraz szkolenia koni, a także do prowadzenia ćwiczeń;

7) 4) cywilny instruktor jeździectwa - pracownika Policji lub osobę, z która zawarto umowę cywilnoprawną, posiadającą niezbędną wiedzę do prowadzenia zajęć programowych z doskonalenia zawodowego dla jeźdźców i kandydatów na jeźdźców oraz szkolenia koni, a także do prowadzenia ćwiczeń;

8) sprawność użytkowa konia - zdolność konia do wykonywania zadań, do których został wyszkolony;

9) testowanie sprawności użytkowej konia - zespół czynności, w trakcie których dokonuje się oceny sprawności użytkowej konia w celu wydania atestu pierwszego lub drugiego stopnia;

10) atest - dokument potwierdzający zdolność konia do wykonywania zadań, do których został wyszkolony;

11) szkolenie konia - przygotowanie, w ramach doskonalenia zawodowego dla jeźdźców i koni, konia do realizacji zadań w służbie patrolowej oraz do działań związanych z zapewnianiem i przywracaniem naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych lub zgromadzeń;

12) oporządzanie konia - zespół codziennych czynności wykonywanych w celu zapewnienia dobrostanu konia, do których zalicza się w szczególności karmienie i pielęgnację konia oraz czynności porządkowe w pomieszczeniach dla koni; do zadań tych zalicza się również czynności związane z konserwacją sprzętu specjalnego dla konia i jeźdźca;

13) norma wyżywienia konia - ilość paszy treściwej oraz objętościowej wraz z dodatkami paszowymi przysługująca jednemu koniowi na dobę;

14)5) szkoła - szkolą policyjna, w której prowadzi się kursy specjalistyczne dla przewodników psów i tresurę tych zwierząt.

Rozdział 2

Organizacja używania i utrzymania koni

§ 3. 1. Komórki konne realizują zadania na obszarze terytorialnego działania komendy wojewódzkiej Policji.

2. Komórka konna posiada minimum 12 koni.

3. Za zgoda Komendanta Głównego Policji liczba koni w komórce konnej może być mniejsza niż określona w ust. 2.

§ 4. Jeździec lub kandydat na jeźdźca może być skierowany, wraz z koniem, do pełnienia służby na obszarze terytorialnego działania innej komendy wojewódzkiej Policji na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego Policji i po wyrażeniu zgody przez komendanta wojewódzkiego Policji, któremu ten jeździec lub kandydat na jeźdźca podlega.

§ 5. 1. Koordynator nadzoruje sprawy związane z używaniem i utrzymaniem koni na obszarze terytorialnego działania komendy wojewódzkiej Policji.

2.6) W przypadku gdy na obszarze terytorialnego zasięgu działania komendy wojewódzkiej Policji zadania Policji realizowane są przy użyciu koni i psów służbowych, koordynator wchodzi w skład zespołu, zajmującego się organizacją używania i utrzymania tych zwierząt służbowych.

3.Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1) współdziałanie z kierownikami właściwych jednostek i komórek organizacyjnych Policji w zakresie:

a) typowania kandydatów na jeźdźców,

b) doboru i nabycia koni,

c) organizacji służby jeźdźców, zapewniającej efektywne wykorzystanie koni do realizacji zadań służbowych, o których mowa w § 14 ust. 1,

d) propagowania używania koni w służbie;

2)7) organizowanie i nadzorowanie realizacji ćwiczeń;

3) sprawdzanie:

a) zaopatrzenia w sprzęt:

- wykorzystywany w służbie,

-8) do prowadzenia szkolenia koni oraz ćwiczeń,

- do żywienia i pielęgnacji koni,

- specjalny oraz w preparaty do konserwacji sprzętu jeździeckiego;

b)9) wiedzy jeźdźców z zakresu zasad taktyki i techniki, używania koni oraz prowadzenia ćwiczeń,

c) pracy jeźdźców w zakresie używania koni w służbie,

d)10) dokumentowania używania koni i prowadzenia ćwiczeń,

e) stanu użytkowego i sanitarnego pomieszczeń dla koni i zapleczy gospodarczych;

4) sporządzanie zapotrzebowań na:

a) nabycie koni,

b) żywienie, opiekę weterynaryjną i podkuwniczą dla koni,

c) pozorantów do realizacji ćwiczeń symulacyjno-taktycznych,

d) sprzęt specjalistyczny;

5) uczestniczenie w nabyciu, przydzielaniu, przekazaniu, atestacji i wycofaniu koni ze służby w Policji;

6) utrzymywanie kontaktów z hodowcami koni w celu rozpoznania możliwości nabycia koni do służby w Policji;

7) monitorowanie rynku obrotu końmi pod kątem możliwości pozyskiwania koni na potrzeby Policji.

Rozdział 3

Jeźdźcy

§ 6. 1. Przy kwalifikowaniu kandydatów na jeźdźców uwzględnia się osoby, które wyrażą zgodę na pełnienie służby z użyciem konia.

2. Kandydat na jeźdźca musi spełniać w szczególności następujące warunki:

1) (uchylony)11)

2) wyrazić pisemna zgodę na pełnienie służby z użyciem konia;

3) odznaczać się dobra sprawnością fizyczną;

4) mieć dobry stan zdrowia;

5) mieć predyspozycje do pracy ze zwierzętami.

§ 7. Do obowiązków jeźdźców i kandydatów na jeźdźców należy w szczególności:

1) pełnienie służby konno i dokumentowanie tych czynności na zasadach określonych w przepisach w sprawie fonii i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym, a także w przepisach w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych;

2)12) realizowanie ćwiczeń;

3) dbanie o:

a) dobrostan i kondycję fizyczną koni, w tym poddawanie ich profilaktycznym, szczepieniom, badaniom weterynaryjnym, leczeniu oraz podkuwaniu,

b) stajnie, do których zalicza się zespoły pomieszczeń składające się z boksów dla koni, paszami, siodłami, dyżurki oraz pomieszczeń socjalnych dla policjantów i pracowników, a także teren do nich przyległy - poprzez utrzymywanie ich w czystości i właściwym stanie użytkowym oraz konserwowanie rzędu jeździeckiego;

4) doskonalenie umiejętności z taktyki i techniki używania koni w służbie;

5) wykonywanie innych prac związanych z utrzymaniem koni.

§ 8. Czynności należące do obowiązków jeźdźca i kandydata na jeźdźca, o których mowa w § 7, są czynnościami służbowymi, które uwzględnia się w rozliczaniu tygodniowego czasu pełnienia służby przez jeźdźca i kandydata na jeźdźca, na zasadach określonych w przepisach w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

§ 9. 1. Każdego konia będącego na stanie jednostki organizacyjnej Policji przydziela się pod opiekę jeźdźcowi lub kandydatowi na jeźdźca.

2. Koń może być przydzielony pod opiekę równocześnie 2 policjantom.

3. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji powołuje komisję w sprawie przydzielenia konia.

4. W skład komisji, o której mowa w ust. 3, wchodzi:

1) koordynator lub inna osoba wchodząca w skład zespołu, o którym mowa w § 5 ust. 2;

2) kierownik komórki konnej;

3) osoba wyznaczona przez kierownika komórki konnej.

5. Komisja, o której mowa w ust. 3, sporządza protokół przydzielenia konia, który zatwierdza kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji.

6.Wzór protokołu przydzielenia konia określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

7. Jeździec może mieć przydzielone równocześnie pod opiekę nie więcej niż 2 konie.

8. Kandydat na jeźdźca może mieć przydzielonego pod opiekę 1 konia,

§ 10. 1. Podczas nieobecności jeźdźca lub kandydata na jeźdźca, któremu koń został przydzielony pod opiekę, kierownik komórki konnej wyznacza, w formie pisemnej, opiekuna.

2. Opiekunem może być wyłącznie jeździec lub kandydat na jeźdźca.

3. Sprawowanie czasowej opieki nad koniem nie może trwać dłużej niż 60 dni.

4. Po upływie 60 dni sprawowania nad koniem opieki czasowej koń przekazywany jest pod opiekę stałą.

§ 11. Jeździec oraz kandydat na jeźdźca, niezależnie od sprawowania opieki nad koniem, może pełnić także służbę na innym koniu wyznaczonym przez kierownika komórki konnej.

§ 12. Policjant sprawujący opiekę nad koniem ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i materialną na zasadach określonych w przepisach w sprawie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu13) i w przepisach o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów.

Rozdział 4

Służba jeźdźców

§ 13. Do służby mogą być używane konie mające ważny atest.

§ 14. 1. Konie używane są w szczególności do:

1) służby patrolowej;

2) działań związanych z zapewnianiem i przywracaniem naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych lub zgromadzeń.

1a.14) Kandydat na jeźdźca, który ukończył doskonalenie zawodowe w zakresie podstawowego szkolenia jeździeckiego, może pełnić służbę na koniu posiadającym co najmniej atest pierwszego stopnia jedynie pod nadzorem policyjnego instruktora jeździectwa lub jeźdźca.

1b.14) Kandydat na jeźdźca nie może być kierowany do służby na koniu w ruchu miejskim o dużym natężeniu oraz do działań oddziałów i pododdziałów zwartych Policji, związanych z przywracaniem naruszonego porządku publicznego.

2. W skład patrolu wchodzi co najmniej 2 policjantów pełniących służbę na koniach.

3. Jeździec i kandydat na jeźdźca pełni służbę na koniu nie dłużej niż 6 godzin. Do czasu służby wlicza się czas transportu konia ze stajni w rejon pełnienia służby oraz 30-minutowy odpoczynek dla konia.

4.15) W uzasadnionych przypadkach czas służby na koniu może zostać wydłużony, ale nie może przekroczyć 12 godzin.

5.15) W przypadku wydłużonego czasu służby do 8 godzin należy zapewnić koniowi 2 odpoczynki, każdy po 30 minut, a w przypadku wydłużonego czasu służby do 12 godzin należy zapewnić 3 odpoczynki, każdy po 30 minut.

6. Odpoczynki dla konia należy łączyć z przerwą w służbie jeźdźca i kandydata na jeźdźca.

§ 15. 1. Organizując służbę z użyciem koni należy uwzględnić panujące warunki atmosferyczne.

2. W niekorzystnych warunkach atmosferycznych, do których w szczególności zalicza się silne opady atmosferyczne, temperaturę powietrza wyższą niż 25°C lub niższa niż - 5°C, kierownik komórki konnej lub osoba odprawiająca do służby może:16)

1) nie kierować koni do służby;

2) skrócić czas pełnienia służby na koniu;

3) wprowadzić dodatkowe odpoczynki dla konia.

§ 16. Jeźdźca można kierować do realizacji innych niż określone w § 7 pkt 1 czynności służbowych wyłącznie w przypadku:

1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych;

2) braku możliwości przydzielenia konia.

§ 17. 1. Planując służbę jeźdźca oraz kandydata na jeźdźca należy zapewnić mu 2 godziny na codzienne oporządzanie konia w godzinach pełnienia służby.

2. Czas codziennego oporządzania konia wydłuża się o 1 godzinę w sytuacji gdy jeźdźcowi przydzielono 2 konie.

3. Czas na codzienne oporządzanie konia podczas służby przysługuje jeźdźcowi i kandydatowi na jeźdźca również w dniach pełnienia służby bez użycia konia,

4. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2. czas na codzienne oporządzanie konia w każdym dniu udzielany jest tylko jednemu z policjantów,

5. Rozliczając czas pełnienia służby jeźdźca, któremu przydzielono konia, uwzględnia się 2 godziny, jeżeli oporządza konia w każdym dniu wolnym od służby, z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 18.17) Przy planowaniu służby należy zapewnić jeźdźcowi nie mniej niż 1 dzień w tygodniu na realizację ćwiczeń.

§ 19. W przypadku, gdy koń nie jest używany do zadań służbowych należy zapewnić mu dziennie nie mniej niż 1 godzinę wymuszonego ruchu, który polega na pracy konia bez obciążenia jeźdźcem, mającej na celu utrzymanie konia we właściwej kondycji.

§ 20. Przepisy § 16 i § 17 ust. 5 oraz § 18 i § 19 stosuje się odpowiednio do kandydata na jeźdźca.

Rozdział 5

Szczegółowe zasady szkolenia oraz testowanie i utrzymanie sprawności użytkowej koni

§ 21. 1. Podstawową formą przygotowania konia do służby w Policji jest szkolenie, na którym odbywa się podnoszenie umiejętności jeździeckich jeźdźca i kandydata na jeźdźca, realizowane na podstawie programu doskonalenia zawodowego dla jeźdźców i koni określonego w odrębnych przepisach, zwane dalej "szkoleniem".

2. Koń odbywający szkolenie nie może być kierowany do innych zadań niezwiązanych z realizacją szkolenia.

3. Szkolenie realizowane jest:

1) przez komendę wojewódzką Policji;

2) w obiektach stanowiących własność Policji.

4. Szkolenie w szczególnych przypadkach może być realizowane w innych obiektach niż określone w ust. 3 pkt 2.

5. Metody oraz formy tworzenia i realizacji programów doskonalenia zawodowego dla jeźdźców i koni oraz przygotowania ich do służby pod kątem wiedzy i niezbędnych umiejętności określają przepisy w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji.

§ 22. 1.18) W celu wydania atestu pierwszego lub drugiego stopnia szkolenie konia realizowane jest dwuetapowo.

2.18) Pierwszy etap szkolenia konia powinien trwać minimum. 6 miesięcy, jednak nie dłużej. niż 12 miesięcy.

2a.19) Pierwszy etap szkolenia konia może ulec wydłużeniu o okres do 3 miesięcy:

1) w sytuacji, w której koń rokuje osiągnięcie poziomu wyszkolenia wymaganego do wydania atestu pierwszego stopnia, pomimo iż nie osiągnął go w okresie, o którym mowa w ust. 2;

2) w sytuacji, w której koń rokuje osiągniecie poziomu wyszkolenia wymaganego do wydania atestu pierwszego stopnia, pomimo iż został oceniony negatywnie podczas testowania sprawności użytkowej w celu wydania takiego atestu;

3) w sytuacji stwierdzenia u konia stanu chorobowego stanowiącego przeszkodę w jego szkoleniu.

2b.19) Decyzję o wydłużeniu okresu szkolenia konia podejmuje:

1) policyjny instruktor jeździectwa lub cywilny instruktor jeździectwa - w sytuacji, o której mowa w ust. 2a pkt 1;

2) komendant szkoły na wniosek komisji przeprowadzającej testowanie sprawności użytkowej konia - w sytuacji, o której mowa w ust. 2a pkt 2;

3) policyjny instruktor jeździectwa lub cywilny instruktor jeździectwa po konsultacji z lekarzem weterynarii - w sytuacji, o której mowa w ust. 2a pkt 3.

2c.19) Czasu stanu chorobowego konia nie wlicza się do pierwszego etapu jego szkolenia.

2d.19) Policyjny instruktor jeździectwa lub cywilny instruktor jeździectwa decyduje o tym, na którym etapie następuje wznowienie szkolenia konia.

3. W terminie do 30 dni od dnia ukończenia pierwszego etapu szkolenia przeprowadza się testowanie sprawności użytkowej konia w celu wydania atestu pierwszego stopnia.

3a.20) W celu utrzymania atestu pierwszego stopnia testowanie sprawności użytkowej konia przeprowadza się przed upływem terminu ważności, na który ten atest został wystawiony.

4. Atest pierwszego stopnia zezwala na użycie konia do służby patrolowej w ruchu miejskim o małym natężeniu i przy zabezpieczaniu imprez masowych o niskim stopniu ryzyka.

5. (uchylony)21)

6. (uchylony)21)

§ 23. 1.22) Drugi etap szkolenia konia należy zakończyć w terminie do 12 miesięcy od dnia ukończenia pierwszego etapu, chyba że nastąpiło wydłużenie drugiego etapu szkolenia.

1a.23) Przepis § 22 ust. 2a-2d stosuje się odpowiednio.

1b.23) Wydłużenie drugiego etapu szkolenia konia nie jest możliwe w sytuacji, w której stwierdzenie braku poziomu jego wyszkolenia nastąpiło w trakcie testowania sprawności użytkowej konia w celu utrzymania przez niego atestu drugiego stopnia.

2.24) W celu wydania atestu drugiego stopnia testowanie sprawności użytkowej konia:

1) przeprowadza się w terminie do 30 dni od dnia ukończenia drugiego etapu szkolenia;

2) można przeprowadzić w terminie do 12 miesięcy od dnia wydania atestu pierwszego stopnia, jeżeli nie został utrzymany uzyskany wcześniej atest drugiego stopnia.

2a.25) Przepis § 22 ust. 3a stosuje się odpowiednio.

3. Podczas testowania sprawności użytkowej konia oceniane są także umiejętności jeździeckie jeźdźca i kandydata na jeźdźca.

4. Atest drugiego stopnia uprawnia do użycia konia do służby patrolowej w ruchu miejskim o dużym natężeniu i do działań w oddziałach i pododdziałach zwartych Policji, związanych z przywracaniem naruszonego porządku publicznego.

§ 24. 1.26) Komendant szkoły wydaje atest:

1) pierwszego stopnia - na okres do 12 miesięcy;

2) drugiego stopnia - na okres do 18 miesięcy.

2. Wzór atestu pierwszego stopnia określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Wzór atestu drugiego stopnia określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Kryteria, według których przeprowadza się testowanie sprawności użytkowej koni, określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 25. 1.27) Testowanie sprawności użytkowej konia przeprowadza komisja powołana przez komendanta szkoły na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

2. Członkami komisji, o której mowa w ust. 1, są w szczególności:

1)28) przedstawiciel szkoły;

2) koordynator;

3) policyjny instruktor jeździectwa lub cywilny instruktor jeździectwa;

4) lekarz weterynarii.

3. Z czynności, o których mowa w ust. 1, sporządza się protokół. Wzór protokołu z testowania sprawności użytkowej koni określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

4.29) Wnioski zawarte w protokole z zajęć testowania sprawności użytkowej koni służbowych Policji zatwierdza komendant szkoły.

§ 26. 1. Testowanie sprawności użytkowej konia kończy się wystawieniem oceny.

2.30) W sytuacji, gdy koń podczas testowania sprawności użytkowej zostanie oceniony przez komisję negatywnie, komendant szkoły:

1) wydaje atest pierwszego stopnia - w przypadku konia, który:

a) nie utrzymał uzyskanego wcześniej atestu drugiego stopnia,

b) nie uzyskał atestu drugiego stopnia;

2) wydłuża okres pierwszego albo drugiego etapu szkolenia konia;

3) nie wydaje atestu lub unieważnia go i wnioskuje do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o wycofanie konia ze służby.

3.30) W sytuacji, gdy po ukończeniu szkolenia koń, z powodu stanu chorobowego stwierdzonego przez lekarza weterynarii, nie może zostać poddany w terminach, o których mowa w § 22 ust. 3 lub § 23 ust 2, testowaniu sprawności użytkowej w celu wydania atestu, czynność tę przeprowadza się w terminie do 30 dni od dnia zakończenia leczenia konia.

4. (uchylony)31)

5. (uchylony)31)

6. (uchylony)31)

7. Decyzję o wycofaniu konia ze służby w Policji podejmuje właściwy komendant wojewódzki Policji.

§ 27. 1.32) Ćwiczenia realizowane są cyklicznie - indywidualnie lub zbiorowo, przez:

1) jeźdźców i kandydatów na jeźdźców pod nadzorem policyjnego instruktora jeździectwa lub cywilnego instruktora jeździectwa;

2) policyjnego instruktora jeździectwa lub cywilnego instruktora jeździectwa.

2. W celu umożliwienia wspólnego działania komórek konnych jednostek organizacyjnych Policji należy organizować wspólne ćwiczenia zbiorowe,

3. Sposób i częstotliwość realizacji ćwiczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, określają programy doskonalenia zawodowego dla jeźdźców i koni opracowane na podstawie przepisów, o których mowa w § 21 ust. 5.

§ 28.33) Policyjni instruktorzy jeździectwa lub cywilni instruktorzy jeździectwa wykonują zadania w zakresie:

1) realizacji zajęć programowych doskonalenia zawodowego dla jeźdźców i kandydatów najeźdźców oraz szkolenia koni;

2) prowadzenia zajęć, w ramach których realizowane są ćwiczenia.

Rozdział 6

Żywienie, normy wyżywienia, profilaktyka i pomieszczenia dla koni

§ 29. 1. Ustala się dzienna stawkę pieniężną normy wyżywienia konia w wysokości 16,18 zł.

2. Komendant wojewódzki Policji może zwiększyć stawkę, o której mowa w ust. 1, dla koni w podległych mu jednostkach organizacyjnych Policji.

§ 30. 1. Koniom w trakcie choroby, rekonwalescencji lub w innych uzasadnionych przypadkach dawkę pokarmowa dobiera się według indywidualnych potrzeb.

2. Zwiększenie lub zmniejszenie norm wyżywienia w przypadkach, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek lekarza weterynarii.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zatwierdza komendant wojewódzki Policji.

§ 31. 1.34) Wartość dziennej stawki, o której mowa w § 29, stanowi podstawę do obliczenia wysokości równoważnika pieniężnego, wypłacanego miesięcznie z góry nie później, niż w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca jeźdźcowi lub kandydatowi na jeźdźca na wyżywienie konia we własnym zakresie.

2. Jeździec lub kandydat na jeźdźca otrzymuje normę wyżywienia konia w naturze, ustaloną na podstawie tabeli określonej w załączniku nr 6 do zarządzenia, lub równoważnik pieniężny, o którym mowa w ust. 1.

3. Komendant wojewódzki Policji decyduje o sposobie realizacji wyżywienia koni.

§ 32. 1. Żywienie koni finansowane jest ze środków budżetowych właściwych miejscowo komend wojewódzkich Policji,

2. Komendant wojewódzki Policji może zezwolić na:

1) odpłatne żywienie koni z innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji w wysokości stawki pieniężnej normy, z której korzystają;

2) odpłatne żywienie koni z innych jednostek, niż wymienione w pkt 1, w wysokości co najmniej 200% stawki pieniężnej normy, z której korzystają.

§ 33. 1. Konie poddaje się:

1) obowiązkowym odrobaczaniom oraz szczepieniom przeciwko wściekliźnie, grypie, tężcowi, grzybicom i schorzeniom wywoływanym przez herpes wirusy;

2) okresowym badaniom weterynaryjnym - nie rzadziej niż 2 razy do roku;

3) innym zabiegom profilaktycznym zgodnie ze wskazaniami lekarza weterynarii;

4) rozczyszczaniu i kuciu kopyt co 6 do 8 tygodni lub częściej jeśli jest taka potrzeba.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, wykonują lekarze weterynarii lub policjanci, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

3. W zakresie finansowania czynności, o których mowa w ust. 1, § 32 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 34.35) Stajnie, budynki gospodarskie i ich wyposażenie oraz specjalistyczne środki transportu przeznaczone do transportu koni poddaje się okresowej dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz każdorazowo w razie potrzeby.

§ 35.36) 1. Konie utrzymuje się w stajniach należących do Policji lub w obiektach nienależących do Policji.

2. Stajnie oraz obiekty, o których mowa w ust. 1. muszą spełniać warunki techniczne i sanitarne określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

Rozdział 7

Nabycie, przekazanie i wycofanie koni ze służby w Policji

§ 36. 1. Do służby w Policji nabywane są konie spełniające kryteria doboru konia zdrowotne i użytkowe, które pozwalają na szkolenie konia do tej służby. Kryteria określa załącznik nr 7 do zarządzenia.

2. Konie nabywane do służby w Policji w formie darowizny musza spełniać kryteria, o których mowa w ust. 1.

§ 37. 1. Komisje w sprawie nabycia konia powołuje właściwy komendant wojewódzki Policji.

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, w szczególności wchodzą przedstawiciele:37)

1) komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji, w tym koordynator;

2) jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, na rzecz której dokonywane jest nabycie konia;

3) lekarz weterynarii;

4) policyjny instruktor jeździectwa lub cywilny instruktor jeździectwa.

3. Komisja sporządza protokół nabycia konia, który zatwierdza właściwy komendant wojewódzki Policji.

4. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 3, określa załącznik nr 8 do zarządzenia.

§ 38. 1. Koń może zostać przekazany do opieki stałej innemu jeźdźcowi lub kandydatowi na jeźdźca z tej samej jednostki organizacyjnej Policji lub z innej jednostki organizacyjnej Policji.

2. W przypadku przekazywania konia:

1) pomiędzy komendami wojewódzkimi Policji - komisje do przekazania konia powołuje komendant wojewódzki Policji przekazujący konia;

2) pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Policji na terenie województwa - komisję do przekazania konia powołuje kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji,

3. Konia przekazuje się innemu jeźdźcowi lub kandydatowi na jeźdźca w następujących przypadkach:

1) wystąpienia przesłanek uniemożliwiających dalsze sprawowanie opieki nad koniem przez dotychczasowego jeźdźca lub kandydata na jeźdźca;

2) nienależytego wykonywania opieki nad koniem przez dotychczasowego jeźdźca lub kandydata na jeźdźca;

3) stwierdzenia utraty sprawności użytkowej konia z winy jeźdźca lub kandydata na jeźdźca;

4) wystąpienia innych niż wymienione w pkt 1-3 przesłanek, które uzasadniają przekazanie konia.

§ 39. 1. Komisja sporządza protokół przekazania konia, który zatwierdza właściwy komendant wojewódzki Policji albo kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji.

2. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 9 do zarządzenia.

§ 40. 1. Konia wycofuje się ze służby w Policji:

1) w razie trwałej utraty sprawności użytkowej;

2) w razie stanu chorobowego nierokującego poprawy;

3) w razie wystąpienia narowów;

4)38) w razie niewykazywania postępów w jego szkoleniu, rokujących osiągnięcie poziomu wyszkolenia wymaganego do wydania atestu pierwszego stopnia.

2. Konia można wycofać ze służby w Policji po ukończeniu przez niego 15 roku życia.

3. Komisję w sprawie wycofania konia ze służby w Policji powołuje właściwy komendant wojewódzki Policji.

4.39) W skład komisji, o której mowa w ust. 3, wchodzą w szczególności:

1) koordynator;

2) lekarz weterynarii - w przypadku gdy przesłanką wycofania konia ze służby w Policji jest stan chorobowy nierokujący poprawy;

3) policyjny instruktor jeździectwa lub cywilny instruktor jeździectwa - w przypadku gdy przesłanką wycofania konia ze służby w Policji jest niewykazywanie postępów w jego szkoleniu, rokujących osiągniecie poziomu wyszkolenia wymaganego do wydania atestu pierwszego stopnia.

5. Komisja sporządza protokół wycofania konia ze służby w Policji, który zatwierdza właściwy komendant wojewódzki Policji. Protokół może zawierać:

1) wniosek o nieodpłatne przekazanie konia dotychczasowemu jeźdźcowi;

2) wniosek o sprzedaż konia w drodze przetargu;

3) propozycję ceny sprzedaży konia;

4) wniosek o eutanazję, który zgłasza się tylko w przypadku wskazali weterynaryjnych;

5)40) wniosek o nieodpłatne przekazanie konia instytucji lub organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

6. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 5, określa załącznik nr 10 do zarządzenia.

§ 41.41) 1. Komisja, o której mowa w § 40 ust. 3. podejmuje decyzję:

1) o nieodpłatnym przekazaniu konia jeźdźcowi lub kandydatowi na jeźdźca, gdy wystąpi on z takim wnioskiem w sytuacji wycofania konia ze służby z powodu stanu chorobowego nierokującego poprawy;

2) o sprzedaży konia w drodze przetargu;

3) o sprzedaży konia po cenie ustalonej przez komisję, jeżeli przetarg nie doszedł do skutku;

4) o nieodpłatnym przekazaniu konia osobie innej niż jeździec lub kandydat na jeźdźca albo instytucji, jeżeli koń nie zostanie sprzedany w drodze przetargu lub po cenie ustalonej przez komisję.

2. W przypadku braku możliwości sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania konia w sytuacjach, o których mowa w ust. 1, komisja, o której mowa w § 40 ust. 3, podejmuje decyzję o nieodpłatnym przekazaniu konia instytucji lub organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się trybu, o którym mowa w ust. 1.

4. Decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie podejmuje się, jeżeli wycofanie konia ze służby w Policji jest następstwem zawinionego działania jeźdźca lub kandydata na jeźdźca.

5. Decyzje o nieodpłatnym przekazaniu konia jeźdźcowi lub kandydatowi na jeźdźca, osobie innej niż jeździec lub kandydat na jeźdźca, instytucji lub organizacji społecznej, o której mowa w ust. 2, podejmuje się, jeżeli podmioty te będą gwarantowały koniowi należyty dobrostan oraz złożą deklarację, iż po nabyciu nie przeznacza go na ubój.

§ 42. O nabyciu, przekazaniu lub wycofaniu konia ze służby w Policji przewodniczący właściwej komisji niezwłocznie zawiadamia kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Policji, na stanie której znajdował się koń lub na stan której przyjęto konia.

§ 43.42) 1.43) Wartość pieniężna konia, zwana dalej "WPK", jest równa:

1) przed wydaniem atestu drugiego stopnia - cenie nabycia konia; w przypadku otrzymania konia w ramach darowizny za cenę jego nabycia przyjmuje się wartość darowizny;

2) po wydaniu atestu drugiego stopnia - cenie nabycia konia, powiększonej o 50%.

2.43) WPK, ustaloną zgodnie z ust. 1, wpisuje się do protokołu przydzielenia konia służbowego.

3.43) WPK maleje o:

1) 10% - po ukończeniu przez konia 11-go roku życia;

2) 20% - po ukończeniu przez konia 12-go roku życia;

3) 30% - po ukończeniu przez konia 13-go roku życia;

4) 40% - po ukończeniu przez konia 14-go roku życia;

5) 50% - po ukończeniu przez konia 15-go roku życia;

6) 60% - po ukończeniu przez konia 16-go roku życia;

7) 70% - po ukończeniu przez konia 17-go roku życia;

8) 80% - po ukończeniu przez konia 18-go roku życia;

9) 90% - po ukończeniu przez konia 19-go roku życia.

4.43) W przypadku, gdy komisja, o której mowa w § 40 ust. 3, podejmie decyzję o nieodpłatnym przekazaniu konia, WPK wynosi 0.

5.43) WPK można pomniejszyć dodatkowo o maksymalnie 50% w przypadku wycofania konia ze służby z przyczyn, o których mowa w § 40 ust. 1 pkt 1-3.

6. Po zatwierdzeniu protokołu z wnioskiem o wycofaniu konia ze służby w Policji koń jest utrzymywany w Policji do momentu fizycznego przekazania nowemu właścicielowi. Przekazanie powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 15 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu lub podjęcia decyzji w sprawie przekazania konia.

Rozdział 8

Sprawowanie nadzoru nad realizacją zagadnień dotyczących koni

§ 44. 1. Komendant szkoły sprawuje nadzór nad użyciem koni w Policji i współdziała z komendantem wojewódzkim Policji w zakresie testowania sprawności użytkowej koni. Odpowiedzialny jest w szczególności za:44)

1) koordynację używania koni w służbie;

2) inicjowanie zmian w programach doskonalenia zawodowego dla jeźdźców i koni oraz przygotowanie koni do realizacji zadań służbowych;

3) inicjowanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących określania sposobów i zasad pełnienia służby z użyciem konia.

2.45) Komendant wojewódzki Policji współpracuje z komendantem szkoły w zakresie czynności związanych z testowaniem sprawności użytkowej koni.

§ 45. 1. Komendant wojewódzki Policji odpowiada za:

1) właściwe używanie koni w służbie oraz ocenę efektywności ich używania;

2) nabycie koni oraz ich przygotowanie do służby;

3) przebieg i jakość doskonalenia zawodowego jeźdźców i koni;

4) utrzymanie koni w jednostkach organizacyjnych Policji;

5) zapewnienie środków finansowych przeznaczonych na:

a) nabycie koni, niezbędnego sprzętu jeździeckiego i środków do pielęgnacji koni,

b) leczenie, żywienie oraz podkuwanie koni,

c) budowę, remonty lub wynajem zapleczy gospodarczych oraz pomieszczeń dla koni.

2, Komendant wojewódzki Policji zapewnia jeźdźcom i kandydatom na jeźdźców szczepienia ochronne przeciwko tężcowi oraz odkleszczowemu zapaleniu mózgu.

§ 46. Kierownik komórki korniej jednostki organizacyjnej Policji:

1) odpowiada za organizację służby jeźdźców i kandydatów na jeźdźców oraz efektywne używanie koni w służbie;

2) określa niezbędna liczbę koni;

3)46) zapewnia jeźdźcom oraz kandydatom na jeźdźców warunki do wykonywania obowiązków służbowych związanych z realizacją ćwiczeń i codziennym oporządzaniem konia;

4) rozlicza czas służby pełnionej na koniu przez podległych policjantów zgodnie z zasadami określonymi w przepisach w sprawie rozkładu czasu służby policjantów;

5) zapewnia:

a) zaopatrzenie jeźdźców i kandydatów na jeźdźców w niezbędny sprzęt do:

- używania koni w służbie,

-47) prowadzenia ćwiczeń,

- żywienia i pielęgnowania koni,

b) zaopatrzenie w środki finansowe i materiałowe, inne niż wymienione w lit. a, niezbędne do pełnienia służby na koniu.

§ 47. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji odpowiada za prawidłową organizację używania i utrzymania koni w służbie na obszarze terytorialnego działania komendy wojewódzkiej Policji.

Rozdział 9

Dokumentacja dotycząca jeźdźców i koni

§ 48. 1. Koordynator prowadzi dokumentację dotyczącą:

1) używania i utrzymania koni;

2)48) realizacji ćwiczeń i testowania sprawności użytkowej koni;

3) nabycia, przydzielenia, przekazania i wycofania koni ze służby w Policji.

2.49) Koordynator prowadzi ewidencję policyjnych instruktorów jeździectwa, rejestr jeźdźców oraz rejestr koni przydzielonych do komórek konnych na obszarze terytorialnego działania komendy wojewódzkiej Policji.

§ 48a.50) Komórki konne przesyłają na bieżąco do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji pisemne informacje o padnięciu konia wraz z protokołem sekcji zwłok oraz informacje o zaginięciu konia, a także odpisy związanych z tym decyzji i orzeczeń kończących postępowanie dyscyplinarne i odszkodowawcze w sprawie szkód powstałych w majątku resortu spraw wewnętrznych i administracji.

§ 49. 1. Komórka organizacyjna właściwa w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji przesyła do szkoły:51)

1) protokoły nabycia, przydzielenia, przekazania lub wycofania koni ze służby w Policji - na bieżąco;

2) roczną informację o występujących utrudnieniach w obszarze dotyczącym koni w służbie prewencyjnej oraz propozycje usprawnień organizacji używania koni w służbie - w terminie do dnia 31 stycznia.

2.52) Szkoła prowadzi rejestr koni znajdujących się na stanie Policji oraz rejestr koni wycofanych ze służby w Policji.

3. Wzór rejestru koni znajdujących się na stanie Policji określa załącznik nr 11 do zarządzenia.

4. Wzór rejestru koni wycofanych ze służby w Policji określa załącznik nr 12 do zarządzenia.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 50. Traci moc zarządzenie nr 11 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjantów przewodników i jeźdźców oraz zwierząt wykorzystywanych do realizacji zadań Policji, a także norm wyżywienia zwierząt.

§ 51. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r.

Załączniki do zarządzenia nr 884 Komendanta Głównego Policji
z dnia 21 lipca 2009 r.

Załącznik nr 153)

WZÓR PROTOKOŁU PRZYDZIELENIA KONIA SŁUŻBOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WZÓR - ATEST PIERWSZEGO STOPNIA KONIA SŁUŻBOWEGO

infoRgrafika

Załącznik nr 3

WZÓR - ATEST DRUGIEGO STOPNIA KONIA SŁUŻBOWEGO

infoRgrafika

Załącznik nr 454)

KRYTERIA TESTOWANIA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ KONI SŁUŻBOWYCH

1. Test sprawności użytkowej koni w celu wydania atestu pierwszego stopnia obejmuje:

1) indywidualną próbę ujeżdżeniową na czworoboku, określoną w tabeli IA oraz na rysunku nr 1a,

2) próbę sprawności użytkowej, określoną w tabeli II, bez zadań określonych w pkt 20 i 21.

2. Test sprawności użytkowej koni w celu wydania atestu drugiego stopnia obejmuje:

1) indywidualną próbę ujeżdżeniową na czworoboku, określoną w tabeli I oraz na rysunku nr 1;

2) próbę sprawności użytkowej, określoną w tabeli II;

3) próbę sprawności użytkowej koni we współdziałaniu z oddziałami i pododdziałami Policji (zgodnie z przepisami w sprawie szyków, ugrupowań oraz przemieszczania oddziałów i pododdziałów Policji), określoną w tabeli III.

3. Przy przeprowadzaniu testu, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się następującą skalę ocen:

1) 2 pkt - zadanie wykonane poprawnie;

2) 1 pkt - zadanie wykonane z błędami;

3) 0 pkt - niewykonanie zadania.

4. Wynik pozytywny z testu, o którym mowa w ust 1 i 2, wymaga otrzymania, co najmniej 60% punktów we wszystkich próbach.

Arkusze ocen poszczególnych prób określają:

1) tabela IV -arkusz ocen indywidualnej próby ujeżdżeniowej na atest drugiego stopnia;

2) tabela IV A - arkusz ocen indywidualnej próby ujeżdżeniowej na atest pierwszego stopnia;

3) tabela V - arkusz ocen próby sprawności użytkowej;

4) tabela VI - arkusz ocen próby sprawności użytkowej koni we współdziałaniu z oddziałami i pododdziałami Policji.

TABELA I

INDYWIDUALNA PRÓBA UJEŻDŻENIOWA NA ATEST DRUGIEGO STOPNIA*

infoRgrafika

infoRgrafika

* cały czworobok pokonuje się w kłusie ćwiczebnym z wyjątkiem pkt 16.

Rys. nr 1 - plan czworoboku

infoRgrafika

TABELA I A

INDYWIDUALNA PRÓBA UJEŻDŻENIOWA NA ATEST PIERWSZEGO STOPNIA**

infoRgrafika

** cały czworobok pokonuje się w kłusie ćwiczebnym z wyjątkiem pkt 10.

Rys. nr 1a - plan czworoboku

infoRgrafika

TABELA II

PRÓBA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Rys. nr 2 - układ zadania określonego w pkt 20 i 21.

infoRgrafika

Opis do zadania określonego w pkt 20.

Pokonanie przeszkody rozpoczynamy od wjazdu stępem w punkcie B i przejechaniu do punktu A nie wyjeżdżając poza linię ograniczoną drągami ustawionymi w odległości 1,2 m między sobą, jak na rysunku nr 2. W punkcie A zatrzymujemy konia i rozpoczynamy cofanie po tej samej linii jak wjazd. Dopuszczalne jest zatrzymanie konia w celu korekty ustawienia w zakrętach. Przekroczenie linii drągów nogą konia powoduje nie zaliczenie ćwiczenia.

Opis do zadania określonego w pkt 21.

Ustawiamy konia pod kątem ok. 45 stopni do drągów, tak aby jego obie przednie nogi znajdowały się wewnątrz korytarza, a obie tylne na zewnątrz (między przednimi a tylnymi nogami konia cały przejazd muszą znajdować się drągi wyznaczające trasę przejazdu) - kierunek jak w pkt 20. Rozpoczynamy ustępowanie od prawej łydki, tak aby koń nie nadepnął na drągi pozostające cały czas między przodem a zadem, zachowując ustawienie ukośne konia do linii drągów. Na pierwszym zakręcie wykonujemy zwrot na zadzie i kontynuujemy ustępowanie od prawej łydki. Drugi zakręt pokonujemy zwrotem na przodzie i dojeżdżamy do końca ustępowaniem od łydki. Na końcu linii drągów zatrzymujemy konia, ustawiamy w lewo i powtarzamy całość ustępowaniem od lewej łydki. Przekroczenie nogą konia linii drągów w trakcie wykonywania ćwiczeń powoduje nie zaliczenie ćwiczenia.

TABELA III

PRÓBA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ KONI WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z ODDZIAŁAMI I PODODDZIAŁAMI POLICJI

infoRgrafika

TABELA IV

ARKUSZ OCEN INDYWIDUALNEJ PRÓBY UJEŻDŻENIOWEJ NA ATEST DRUGIEGO STOPNIA

infoRgrafika

infoRgrafika

TABELA IV A

ARKUSZ OCEN INDYWIDUALNEJ PRÓBY UJEŻDŻENIOWEJ NA ATEST PIERWSZEGO STOPNIA

infoRgrafika

infoRgrafika

TABELA V

ARKUSZ OCEN PRÓBY SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

TABELA VI

ARKUSZ OCEN PRÓBY SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ KONI WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z ODDZIAŁAMI I PODODDZIAŁAMI POLICJI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 5

WZÓR - PROTOKÓŁ Z ZAJĘĆ TESTOWANIA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ KONI SŁUŻBOWYCH POLICJI

infoRgrafika

Załącznik nr 6

TABELA

WYMIAR RZECZOWY ZASADNICZYCH NORM WYŻYWIENIA DLA KONIA SŁUŻBOWEGO
(DZIENNIE W GRAMACH)

infoRgrafika

Załącznik nr 755)

KRYTERIA DOBORU KONI

Rozdział 1. Wymogi zdrowotne

§ 1. 1. Do nabycia i szkolenia do służby w Policji kwalifikuje się konia w wieku od 3 do 6 lat, rasy szlachetnej lub gorącokrwistej, maści zasadniczej - jednolitej.

2. W momencie nabycia koń powinien mieć:

1) paszport;

2) aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko grypie i tężcowi;

3) aktualne zaświadczenie o odrobaczeniu.

§ 2. 1. Pod względem zdrowotnym o zakwalifikowaniu konia do nabycia i szkolenia do służby w Policji decyduje lekarz weterynarii wchodzący w skład komisji do nabycia konia, który sporządza protokół kwalifikacyjny zdrowotny konia. Wzór protokołu określa załącznik nr 7a do zarządzenia. Do protokołu dołącza się dokumentację dotycząca badania rtg. oraz badania endoskopowego konia.

2. Przy braku pełnych możliwości diagnostycznych wymaganych do określenia stanu zdrowotnego podstawą dyskwalifikacji konia do nabycia i szkolenia do służby w Policji jest uzasadnione podejrzenie występowania u niego chorób i wad, które mogą mieć wpływ na obniżenie wartości użytkowej konia, a w szczególności:

1) szpan stawu skokowego;

2) wnętrostwa jedno- i dwustronnego;

3) widocznej kulawizny;

4) nadmiernej pobudliwości i płochliwości;

5) wzrostu poniżej 165 cni w kłębie;

6) nieprawidłowego pokroju;

7) kopyt ze zmianami poochwatowymi;

8) grzybicy skóry;

9) narowów i nałogów.

§ 3. Wadami dyskwalifikującymi konia do nabycia i szkolenia do służby w Policji są wady główne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 7 października 1966 r. w sprawie odpowiedzialności sprzedawców za wady główne niektórych gatunków zwierząt (Dz. U. poz. 257)56).

Rozdział 2. Wymogi użytkowe

§ 4. 1. W celu sprawdzenia i oceny predyspozycji konia do szkolenia do służby w Policji należy przed nabyciem konia przeprowadzić próby użytkowe, które obejmują:

1) stęp roboczy w prawo;

2) stęp roboczy w lewo;

3) stęp roboczy na woltach;

4) kłus roboczy w prawo;

5) kłus roboczy w lewo;

6) kłus roboczy na woltach;

7) galop roboczy w prawo;

8) galop roboczy w lewo;

9) galop roboczy na woltach;

10) cofnięcie o długość konia;

11) zatrzymanie i pozostanie w bezruchu przez 5 min;

12) pracę pod jeźdźcem;

13) ruch konia;

14) reakcję na bodźce dźwiękowe (hałas);

15) reakcję na bodźce wizualne.

2. Próby, o których mowa w ust. 1 pkt 1-13, przeprowadza się na padoku, na koniu osiodłanym, dosiadanym przez hodowcę lub sprzedawcę oraz wchodzącego w skład komisji do nabycia konia policyjnego instruktora jeździectwa lub cywilnego instruktora jeździectwa.

3. Próby, o których mowa w ust. 1 pkt 14-15, przeprowadza się na padoku.

4. Pozytywna ocena konia w próbach użytkowych wymaga uzyskania przez niego co najmniej 45 punktów na 85 punktów możliwych do osiągnięcia.

§ 5. 1. O zakwalifikowaniu konia do nabycia i szkolenia do służby w Policji pod względem użytkowym decyduje wchodzący w skład komisji do nabycia konia, wyznaczony przez jej przewodniczącego, policyjny instruktor jeździectwa albo cywilny instruktor jeździectwa.

2. Przewodniczący komisji w sprawie nabycia konia do szkolenia do służby w Policji odpowiedzialny jest za sporządzenie protokołu kwalifikacyjnego użytkowego konia, który podpisują jej członkowie. Wzór protokołu określa załącznik nr 7b do zarządzenia.

Załącznik nr 7a57)

WZÓR - PROTOKÓŁ KWALIFIKACYJNY ZDROWOTNY KONIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 7b57)

WZÓR - PROTOKÓŁ KWALIFIKACYJNY UŻYTKOWY KONIA

infoRgrafika

Załącznik nr 858)

WZÓR - PROTOKÓŁ NABYCIA KONIA DO SŁUŻBY W POLICJI

infoRgrafika

Załącznik nr 959)

WZÓR - PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA KONIA SŁUŻBOWEGO POLICJI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 10

WZÓR - PROTOKÓŁ WYCOFANIA KONIA ZE SŁUŻBY W POLICJI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 11

WZÓR - REJESTR KONI SŁUŻBOWYCH W POLICJI

infoRgrafika

Załącznik nr 12

WZÓR - REJESTR KONI SŁUŻBOWYCH WYCOFANYCH ZE SŁUŻBY W POLICJI

infoRgrafika

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039, 1544, 1669,2077 i 2102.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie metod i fonu wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP poz. 26), które weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 27 marca 2014 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c zrządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. e zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 1073 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP poz. 50), które weszło w życie z dniem 1 października 2011 r.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) Obecnie w przepisach w sprawie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

14) Dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

16) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonymi przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

21) Przez § 1 pkt 7 lit. d zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

23) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

24)W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

25) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. d zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

26i W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

27) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

31) Przez § 1 pkt 11 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

33) W brzmieniu ustalonym przez 5 1 pkt 13 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

34) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

35) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

36) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

37) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 15 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

38) Dodany przez § 1 pkt 16 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

39) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 16 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

40) Dodany przez § 1 pkt 7 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

41) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 17 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

42) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 zarządzenia, o którym, mowa w odnośniku 11.

43) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

44) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 19 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

45) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 19 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

46) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 20 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

47) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 20 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

48) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 21 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

49) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

50) Dodany przez § 1 pkt 11 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

51) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 22 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

52) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 22 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

53) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

54) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 13 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

55) W brzmieniuustalonym przez § 1 pkt 23 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

56) Rozporządzenie utraciło moc na podstawie art. 44 pkt 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), który wszedł w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

57)Dodany przez § 1 pkt 24 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

58) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 25 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

59)W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 26 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »