REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 21

ZARZĄDZENIE NR 8
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 12 lutego 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Centralnego Biura Śledczego Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 54 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 października 2014 r. w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Centralnego Biura Śledczego Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji (Dz. Urz. KGP poz. 121) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się ust. 8,

b) po ust. 9 dodaje się ust. 9a i 9b w brzmieniu:

"9a. Komórkę organizacyjną o nazwie "bezpieczeństwa i higieny pracy" tworzy się wyłącznie jako komórkę organizacyjną bezpośrednio podległą Komendantowi CBŚP.

9b. Komórkę organizacyjną o nazwie "prawna" tworzy się wyłącznie jako komórkę organizacyjną bezpośrednio podległą Komendantowi CBŚP.","

c) uchyla się ust. 10;

2) w § 3 w ust. 1:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1aw brzmieniu:

"1a) planowanie, koordynowanie i podejmowanie działań ukierunkowanych na rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej krajowej i międzynarodowej o charakterze terrorystycznym i aktów terroru kryminalnego, w tym z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych oraz jej zapobieganie;",

b) uchyla się pkt 8,

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) wykonywanie analiz kryminalnych i prowadzenie zbiorów danych wykorzystywanych przy realizacji zadań w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz przestępczości o charakterze terrorystycznym i aktów terroru kryminalnego, w tym z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych;",

d) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) współpraca z policjami innych państw, a także z krajowymi i międzynarodowymi służbami i urzędami administracji publicznej, w dziedzinach i w zakresie niezbędnym do skutecznego zwalczania oraz zapobiegania przestępczości zorganizowanej, przestępczości o charakterze terrorystycznym i aktów terroru kryminalnego, w tym z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych;",

e) w pkt 17 lit. m otrzymuje brzmienie:

"m) wykonywanie zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i inspektora ochrony danych,";

3) w § 5:

a) w ust. 2:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dyrektorzy biur, równorzędni kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i komendanci szkół policyjnych współdziałają, w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej, z Komendantem CBŚP, a w szczególności:",

- w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) zdarzeniach o charakterze terrorystycznym i aktach terroru kryminalnego, w tym z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych;",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przekazują własne analizy i materiały oraz uczestniczą w opracowywaniu analiz stanu zagrożenia przestępczością zorganizowaną oraz zdarzeniami o charakterze terrorystycznym i aktami terroru kryminalnego, w tym z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych;",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zapewniają udział przedstawicieli CBŚP w prowadzonych badaniach nad doskonaleniem rozwiązań prawnych i instytucjonalnych wykorzystywanych w walce z przestępczością zorganizowaną, przestępczością o charakterze terrorystycznym oraz z aktami terroru kryminalnego, w tym z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych;",

b) w ust. 3:

- w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) zdarzeniach o charakterze terrorystycznym i aktach terroru kryminalnego, w tym z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych;",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) konsultowania się z kierownikami właściwej miejscowo i rzeczowo komórki organizacyjnej służby śledczej lub upoważnionymi przez nich osobami przed podjęciem i w trakcie realizacji własnych przedsięwzięć dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej, a także przestępczości o charakterze terrorystycznym i aktów terroru kryminalnego, w tym z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych;",

- w pkt 4 w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) przy realizacji zadań związanych z ochroną informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 125).";

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Informacje, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 lit. a, b oraz d, przekazywane są w formie odpowiedniej do rodzaju informacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w trybie uzgodnionym z właściwym naczelnikiem zarządu terenowego CBŚP.";

5) w § 7 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) powołanie zespołu lub grupy śledczej do wspólnego prowadzenia sprawy.";

6) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. O udzielenie wsparcia, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 4 lit. a, b oraz e, Komendant CBŚP, naczelnik zarządu CBŚP lub naczelnik zarządu terenowego CBŚP zwraca się z wnioskiem do właściwego miejscowo i rzeczowo organu, o którym mowa w § 5 ust. 3.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Koszty związane z udzieleniem wsparcia osobowego i rzeczowego ponosi każda ze stron we własnym zakresie, zgodnie z rzeczywiście poniesionymi wydatkami.".

§ 2.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia do rozliczenia kosztów związanych z udzieleniem wsparcia osobowego i rzeczowego stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA