REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 23

DECYZJA NR 5
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie podziału zadań między Komendantem Głównym Policji a I Zastępcą Komendanta Głównego Policji i zastępcami Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 133 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) oraz § 8 ust. 2 i § 10 zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk bezpośrednio nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Gabinetu Komendanta Głównego Policji;

2) Biura Komunikacji Społecznej;

3) Biura Historii i Tradycji Policji;

4) Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej;

5) Biura Bezpieczeństwa Informacji;

6) Biura Kontroli;

7) Zespołu Audytu Wewnętrznego.

2. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Biura Logistyki Policji;

2) Biura Łączności i Informatyki;

3) Biura Finansów;

4) Sekcji Ochrony Pracy.

3. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Biura Kryminalnego;

2) Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych;

3) Biura Międzynarodowej Współpracy Policji;

4) Biura do Walki z Cyberprzestępczością.

4. Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasz Szymański nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Biura Prewencji;

2) Biura Ruchu Drogowego;

3) Głównego Sztabu Policji;

4) Biura Operacji Antyterrorystycznych.

§ 2.

1. Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie jako jednostki organizacyjne Policji nadzoruje osobiście Komendant Główny Policji.

2. I Zastępca Komendanta Głównego Policji i zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorują komendantów według następującego podziału:

1) nadinsp. Dariusz Augustyniak nadzoruje komendantów wojewódzkich Policji w: Kielcach, Krakowie, Opolu, Lublinie i Szczecinie oraz Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;

2) nadinsp. Kamil Bracha nadzoruje Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Stołecznego Policji i komendantów wojewódzkich Policji w: Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Poznaniu, Radomiu i Rzeszowie, Komendanta Szkoły Policji w Pile oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji jako jednostkę organizacyjną Policji;

3) mł. insp. Tomasz Szymański nadzoruje komendantów wojewódzkich Policji w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie, Katowicach i we Wrocławiu oraz komendantów szkół policyjnych w Słupsku i w Katowicach.

§ 3.

1. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważnia się do:

1) wydawania w imieniu Komendanta Głównego Policji decyzji i poleceń w sprawach związanych z funkcjonowaniem nadzorowanych przez nich służb oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, z wyłączeniem wydawania aktów normatywnych w formie zarządzeń;

2) reprezentowania Komendanta Głównego Policji w kontaktach z innymi organami, osobami prawnymi i fizycznymi oraz podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej w sprawach określonych w pkt 1;

3) dekretowania korespondencji niejawnej w czasie nieobecności Komendanta Głównego Policji w siedzibie urzędu lub w służbie.

2. Zastępcę Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasza Szymańskiego upoważnia się do oceny realizacji programów szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego oraz przestrzegania zasad oceniania postępów policjantów w tych szkoleniach i doskonaleniu zawodowym.

§ 4.

1. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji wyznacza się do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.

2. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważnia się do podejmowania decyzji, zgodnie z podziałem zadań i w zakresie sprawowanego nadzoru, w ramach osobistych przyjęć policjantów lub pracowników jednostek organizacyjnych Policji w sprawach wynikających ze stosunku służbowego lub pracowniczych.

§ 5.

W czasie nieobecności Komendanta Głównego Policji w siedzibie urzędu lub w służbie do rozpatrywania w imieniu Komendanta Głównego Policji spraw dyscyplinarnych:

1) policjantów pełniących służbę w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji;

2) jako wyższy przełożony dyscyplinarny w stosunku do Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendantów wojewódzkich Policji i Komendanta Stołecznego Policji

- upoważnia się I Zastępcę Komendanta Głównego Policji.

§ 6.

W czasie nieobecności Komendanta Głównego Policji w siedzibie urzędu lub w służbie do zastępowania Komendanta Głównego Policji upoważnia się I Zastępcę Komendanta Głównego Policji, a w czasie jego nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie, Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamila Brachę i w dalszej kolejności Zastępcę Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasza Szymańskiego.

§ 7.

Do zarządzania badań psychologicznych lub psychofizjologicznych lub testu sprawności fizycznej, o których mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji upoważnia się I Zastępcę Komendanta Głównego Policji, a w czasie jego nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie, Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamila Brachę i w dalszej kolejności Zastępcę Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasza Szymańskiego.

§ 8.

W przypadkach pilnych, w których ze względu na okoliczności nie jest możliwe niezwłoczne rozpatrzenie sprawy przez Komendanta Głównego Policji, do podejmowania decyzji związanych ze stosowaniem art. 20ba ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji upoważnia się I Zastępcę Komendanta Głównego Policji albo Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamila Brachę.

§ 9.

W czasie nieobecności Komendanta Głównego Policji w siedzibie urzędu lub w służbie upoważnia się I Zastępcę Komendanta Głównego Policji, a w czasie jego nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie, Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamila Brachę i w dalszej kolejności Zastępcę Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasza Szymańskiego do podejmowania w imieniu Komendanta Głównego Policji decyzji związanych ze stosowaniem § 2-4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 993 oraz z 2018 r. poz. 224).

§ 10.

Traci moc decyzja nr 122 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału zadań między Komendantem Głównym Policji a I Zastępcą Komendanta Głównego Policji i zastępcami Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji (Dz. Urz. KGP poz. 15 i 62, z 2017 r. poz. 50, z 2018 r. poz. 51 oraz z 2019 r. poz. 5).

§ 11.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2019 r.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 69, z 2017 r. poz. 44, z 2018 r. poz. 2, 106 i 126.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA