REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 27

OBWIESZCZENIE
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu wytycznych Komendanta Głównego Policji w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst wytycznych nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi (Dz. Urz. KGP poz. 19), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) wytycznymi nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 marca 2013 r. zmieniającymi wytyczne w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi (Dz. Urz. KGP poz. 20);

2) wytycznymi nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniającymi wytyczne w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi (Dz. Urz. KGP poz. 54);

3) wytycznymi nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2018 r. zmieniającymi wytyczne w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi (Dz. Urz. KGP poz. 100).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity wytycznych nie obejmuje:

1) § 3 wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 marca 2013 r. zmieniających wytyczne w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi (Dz. Urz. KGP poz. 20), który stanowi:

"§ 3. Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.";

2) § 2 wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniających wytyczne w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi (Dz. Urz. KGP poz. 54), który stanowi:

"§ 2. Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.";

3) § 2 i § 3 wytycznych nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2018 r. zmieniających wytyczne w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi (Dz. Urz. KGP poz. 100), które stanowią:

"§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszych wytycznych stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Wytyczne wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

 

z up. Komendanta Głównego Policji
Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK

 

Załącznik 1. [Wytyczne Nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi]

Załącznik do obwieszczenia
Komendanta Głównego Policji
z dnia 11 marca 2019 r.

WYTYCZNE NR 4
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125), w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53) ustala się, co następuje:

§ 1.1) 1. Zamówienia publiczne na obsługę lotnictwa policyjnego, dostawę dla jednostek organizacyjnych Policji sprzętu transportowego, ubezpieczenia OC, paliwa, uzbrojenia, umundurowania, wyposażenia specjalnego oraz sprzętu i usług w zakresie łączności i informatyki, określonych w załączniku nr 1 do wytycznych, są udzielane przez Komendę Główną Policji.

2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami służby Dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, zwanego dalej "BLP KGP", lub Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, zwanego dalej "BŁil KGP", każdy w zakresie swojej właściwości rzeczowej, może wyrazić zgodę na udzielenie zamówień publicznych, o których mowa w ust. 1, przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji albo w ramach wspólnego zamówienia na rzecz kilku jednostek organizacyjnych Policji. Zgoda taka nie może dotyczyć zamówień publicznych na obsługę lotnictwa policyjnego.

§ 2. 1.2) W sprawie zakupu sprzętu transportowego, sprzętu i usług w zakresie łączności i informatyki, niewymienionych w części II i części V załącznika nr 1 do wytycznych, oraz sprzętu uzbrojenia i techniki policyjnej określonych w załączniku nr 2 do wytycznych, jednostki organizacyjne Policji każdorazowo, z zastrzeżeniem § 3 i § 4, informują odpowiednio Dyrektora BLP KGP bądź Dyrektora BŁil KGP o zamiarze przystąpienia do zamówienia wspólnego i celowości jego udzielenia na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą". Jednostki organizacyjne Policji do końca pierwszego kwartału danego roku budżetowego przekazują właściwym Dyrektorom informację o planowanych przez nie zakupach.

2.2) Dyrektor BLP KGP lub Dyrektor BŁil KGP, każdy w swoim zakresie merytorycznym, po przeanalizowaniu informacji, o których mowa w ust. 1, wyznacza spośród jednostek organizacyjnych Policji jednostkę, która będzie obowiązana do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia wspólnego w imieniu i na rzecz zainteresowanych jednostek organizacyjnych Policji, zwaną dalej "jednostką wiodącą".

3. (uchylony)3)

4.4) Zakupu sprzętu transportowego finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z innych źródeł zagranicznych oraz rezerw celowych budżetu państwa mogą dokonać samodzielnie, z pominięciem trybu określonego w ust. 1, Komenda Główna Policji oraz jednostki organizacyjne Policji, które te środki uzyskały.

§ 2a.5) 1. W sprawie zakupu druków ścisłego zarachowania, określonych w załączniku nr 3 do wytycznych, jednostki organizacyjne Policji każdorazowo przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego informują o planowanych zakupach Dyrektora BLP KGP.

2. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone wspólnie przez jednostki organizacyjne Policji, informacje, o której mowa w ust. 1, przekazuje jednostka wiodąca.

3. Na podstawie otrzymanych informacji Dyrektor BLP KGP nadaje kolejne numery identyfikacyjne druków ścisłego zarachowania i uaktualnia prowadzoną w BLP KGP ich ewidencję.

§ 3. Jednostki organizacyjne Policji samodzielnie lub wspólnie prowadzą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy co do zakupów:

1) sprzętu, materiałów i usług, niewymienionych w załącznikach nr 1-3 do wytycznych;

2) sprzętu, materiałów i usług, których zakup ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia nie jest możliwy w trybie określonym w § 2;

3) zapotrzebowania na pojedyncze rodzaje sprzętu, materiałów i usług.

§ 4.6) 1. Jednostka wiodąca przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakupy, dla których przewidziano możliwość udzielenia zamówienia wspólnego, uzgadnia z pozostałymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi Policji projekt specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

2. Uzgodniony projekt specyfikacji technicznej jednostka wiodąca przesyła odpowiednio do BLP KGP albo BŁil KGP w celu zaopiniowania.

3. Jednostka wiodąca w porozumieniu z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Policji poddaje analizie opinię projektu specyfikacji technicznej, o której mowa w ust. 2, i zatwierdza ostateczny tekst specyfikacji technicznej.

4. Jednostka wiodąca wyznacza termin do zgłoszenia wniosku o realizację zamówienia wspólnego i podejmuje dalsze działania określone w ustawie związane z wszczęciem postępowania przetargowego.

5. Podstawę do wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego stanowi porozumienie zamawiających, zawierające w szczególności pełnomocnictwo dla jednostki wiodącej do podjęcia czynności w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających oraz określenie zasad, zgodnie z którymi nastąpi udzielenie zamówienia publicznego.

6. Środki przeznaczone na realizację zamówień wspólnych zapewniają poszczególne jednostki organizacyjne Policji w granicach przyznanych limitów finansowych.

§ 4a.7) 1. W przypadku zamówienia wspólnego dotyczącego sprzętu transportowego Dyrektor BLP KGP przesyła do stosowania jednostce wiodącej minimalne wymagania techniczne dla sprzętu.

2. Na podstawie wymagań minimalnych, o których mowa w ust. 1, jednostka wiodąca poddaje analizie i uzgadnia z pozostałymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi Policji projekt specyfikacji technicznej oraz zatwierdza ostateczną jej treść.

§ 4b.7) 1. W przypadku gdy w wyniku uzgodnień, o których mowa w § 4a ust. 2, zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w projekcie specyfikacji technicznej w zakresie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu, jednostka wiodąca jest zobowiązana do przesłania do zaopiniowania Dyrektorowi BLP KGP propozycji zmian w projekcie specyfikacji technicznej wraz z uzasadnieniem, rozeznaniem rynku potwierdzającym zachowanie konkurencji oraz oszacowaniem kosztów wynikającym z wprowadzonych zmian.

2. Jednostka wiodąca w porozumieniu z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Policji poddaje analizie opinię do propozycji zmian w projekcie specyfikacji technicznej, o której mowa w ust. 1, i zatwierdza ostateczny tekst specyfikacji technicznej.

§ 5. Informacje o wspólnie przeprowadzonych postępowaniach i udzielonych zamówieniach publicznych oraz o postępowaniach unieważnionych jednostka wiodąca przekazuje odpowiednio Dyrektorowi BLP KGP albo Dyrektorowi Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

§ 6.8) Jednostka wiodąca, każda w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, Dyrektor BLP KGP oraz Dyrektor BŁil KGP w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, uzgadniają sposób i terminy składania zapotrzebowania na sprzęt, materiały i usługi.

§ 7. Tracą moc wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi (Dz. Urz. KGP z 2010 r. poz. 12).

§ 8. Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.

Załączniki do wytycznych nr 4
Komendanta Głównego Policji
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Załącznik nr 19)

WYKAZ USŁUG, SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA SPECJALNEGO I MATERIAŁÓW KUPOWANYCH W RAMACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ KOMENDĘ GŁÓWNĄ POLICJI

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

I. OBSŁUGA LOTNICTWA POLICYJNEGO

1.

Obsługa logistyczna lotnictwa policyjnego, z wyłączeniem zakupów materiałów pędnych i smarów, w tym:

 

a) zakup części zamiennych,

 

b) remonty, przeglądy i naprawy sprzętu lotniczego,

 

c) zakup sprzętu i wyposażenia lotniczego,

 

d) ubezpieczenia śmigłowców,

 

e) czynności urzędowe związane z nadzorem nad personelem i sprzętem lotniczym w zakresie zadań realizowanych przez KGP.

II. TRANSPORT

1.10)

Furgon typu: ETDiE, APRD, wypadowy oraz mała więźniarka.

2.10)

Pojazdy specjalne:

 

a) armatki wodne (AW),

 

b) transportery opancerzone (OT)/lekkie transportery, opancerzone (LTO),

 

c) ruchome stanowiska dowodzenia (RSD),

 

d) ambulanse poczty specjalnej (APS),

 

e) ambulanse pirotechniczne (AP),

 

f) duże więźniarki (DW),

 

g) osobowe terenowe opancerzone,

 

h) pojazdy do przewozu materiałów i urządzeń wybuchowych.

3.

Przyczepy specjalne, w tym do przewozu materiałów i urządzeń wybuchowych.

4.

Łodzie kat. R-1,R-2, R-3.

5.

Zakup paliwa w systemie kart flota.

6.

Ubezpieczenie OC pojazdów służbowych.

III. UMUNDUROWANIE I WYPOSAŻENIE SPECJALNE11)

1.

Czapka letnia służbowa.

2.

Czapka zimowa służbowa.

3.

Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru.

4.

Kurtka służbowa letnia.

5.

Spodnie służbowe letnie do półbutów.

6.

Spodnie służbowe letnie do trzewików.

7.

Spodnie służbowe zimowe.

8.

Sweter służbowy.

9.

Półgolf.

10.

Koszula służbowa.

11.

Koszula służbowa letnia.

12.

Koszulka polo z krótkim rękawem.

13.

Koszulka z krótkim rękawem T-shirt.

14.

Trzewiki służbowe.

15.

Półbuty służbowe.

16.

Pas główny.

17.

Furażerka.

18.

Mundur ćwiczebny.

19.

Kamizelka ochronna.

20.

Ochraniacze przedramienia.

21.

Ochraniacze nóg.

22.

Rękawice chroniące przed uderzeniami.

23.

Kombinezon antyterrorysty z tkaniny trudnopalnej.

IV. UZBROJENIE

1.

Broń palna: pistolety, broń gładkolufowa, pistolety maszynowe, karabinki, karabiny, karabiny maszynowe, granatniki.

2.

Przedmioty przeznaczone do miotania chemicznych i innych środków obezwładniających: miotacze wody, wyrzutnie pocisków gumowych i z tworzyw sztucznych, pocisków ogłuszających, olśniewających i śrutowych, granatów i pocisków łzawiących oraz siatek obezwładniających.

3.

Amunicja do broni palnej oraz pociski i siatki obezwładniające do przedmiotów i wyrzutni wymienionych w lp. 2.

4.

Urządzenia techniczne: paralizatory elektryczne, roboty pirotechniczne.

5.

Osłony balistyczne: kamizelki, hełmy i tarcze kuloodporne, ubrania dla pirotechników.

6.

Sprzęt ochronny: policyjne kaski ochronne, tarcze ochronne.

V. ŁĄCZNOŚĆ

Usługi:

1.

Budowa, rozbudowa i modernizacja centralnych systemów teleinformatycznych (np. KSIP, AFIS, OST112, wideokonferencja, KCIK, SIS, KSI, BTUU, CSD, KSIP/SA, SIO, SWOP, ZSODE) oraz systemów, w których przetwarzane są informacje niejawne oraz usługi serwisowe na potrzeby tych systemów.

2.

Utrzymanie Systemu Łączności Rządowej.

3.

Transmisji danych dla potrzeb terminali MTN i MTP.

4.

Dzierżawy łączy dla systemów centralnych (POL20, POL35, POL300).

5.

Telefoniczne telefonii stacjonarnej, komórkowej z wykorzystaniem numeracji WST: AB=47.

6.

Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej.

Sprzęt:

1.

Radiowe urządzenia końcowe.

 

Załącznik nr 29)

WYKAZ SPRZĘTU I MATERIAŁÓW KUPOWANYCH W RAMACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WSPÓLNIE PRZEZ JEDNOSKI ORGANIZACYJNE POLICJI

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

UZBROJENIE

1.

Pałki szturmowe, "Tonfa" oraz teleskopowe

2.

Granaty hukowo-błyskowe dla komórek AT

3.

Środki ochrony przeciwchemicznej

TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA (w zakresie techniki policyjnej)

1.

Kolczatki drogowe (lekkie)

2.

Mierniki prędkości

3.

Przenośne urządzenia do wykrywania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu np. typu AlcoBlow

4.

Elektroniczne urządzenia do wykrywania substancji działających podobnie do alkoholu (narkotesty)

5.

Wielopanelowe urządzenia jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu (narkotesty)

 

Załącznik nr 312)

WYKAZ DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA EWIDENCJONOWANYCH W SPOSÓB CENTRALNY PRZEZ BIURO LOGISTYKI POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, A KUPOWANYCH W RAMACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SAMODZIELNIE LUB WSPÓLNIE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POLICJI

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

SYMBOL

I. DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

1.

Dowód urządzenia

GŁ-13

2.

Bon żywnościowy

Gz-40

3.

Pokwitowanie

Mrd-4

4.

Pokwitowanie za pobranie kaucji w formie gotówkowej

Mrd-20

5.

Nakaz przeszukania /zatrzymania rzeczy

Ms-16

6.

Legitymacja posiadacza broni

Ob-10

7.

Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni

Ob-11

8.

Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni

Ob-12

9.

Świadectwo broni

Ob-13

10.

Legitymacja posiadacza terminowego pozwolenia na broń

Ob-14

11.

Karta rejestracyjna broni

Ob-16

12.

Europejska karta broni palnej

Ob-17

13.

Licencja detektywa

-

 

 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 marca 2013 r. zmieniających wytyczne w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi (Dz. Urz. KGP poz. 20), które weszły w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a wytycznych, o których mowa w odnośniku 1.

3) Przez § 1 pkt 2 lit. b wytycznych, o których mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniających wytyczne w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi (Dz. Urz. KGP poz. 54), które weszły w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 17 sierpnia 2017 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 3 wytycznych, o których mowa w odnośniku 1.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 wytycznych nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2018 r. zmieniających wytyczne w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi (Dz. Urz. KGP poz. 100), które weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 2 października 2018 r.

7) Dodany przez § 1 pkt 2 wytycznych, o których mowa w odnośniku 6.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 wytycznych, o których mowa w odnośniku 1.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-18
  • Data wejścia w życie: 2019-03-18
  • Data obowiązywania: 2019-03-18
  • Dokument traci ważność: 2021-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA