REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 34

ZARZĄDZENIE NR 13
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 marca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów (Dz. Urz. KGP poz. 57, z 2017 r. poz. 27 oraz z 2018 r. poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) jednostka organizacyjna Policji - Komendę Główną Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji, komendę powiatową (miejską, rejonową) Policji, komisariat Policji, komisariat specjalistyczny Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA", Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, oddział prewencji Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji, samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji oraz ośrodek szkolenia Policji;";

2) w § 4 w ust. 1:

a) w pkt 1 po lit. da dodaje się lit. db w brzmieniu:

"db) Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", zwanego dalej "BOA",",

b) po pkt 4a dodaje się pkt 4b w brzmieniu:

"4b) Dowódca BOA albo osoba przez niego upoważniona dla:

a) zastępców dowódcy BOA; zastępcy dla bezpośrednio podległych kierowników komórek organizacyjnych BOA, a kierownicy tych komórek - dla podległych policjantów,

b) bezpośrednio podległych kierowników komórek organizacyjnych BOA, a kierownicy tych komórek - dla podległych policjantów,

c) policjantów pełniących służbę na innych stanowiskach bezpośrednio podległych,";

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) dowódca samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji - dla policjantów pełniących służbę w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji";

3) w § 6 ust. 5b otrzymuje brzmienie:

"5b. Na pisemny raport policjanta oddelegowanego do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju, uzasadniony szczególnymi okolicznościami, Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej i Dowódca BOA lub osoba przez nich upoważniona, może wyrazić pisemną zgodę na przyznanie policjantowi broni palnej indywidualnej.";

4) w § 23 w ust. 4:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji - w przypadku policjantów pełniących służbę w KWP (KSP), komendzie powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji, komisariacie Policji, komisariacie specjalistycznym Policji, oddziale prewencji Policji, samodzielnym pododdziale prewencji Policji oraz samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji;",

b) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

"3b) Dowódca BOA - w przypadku policjantów pełniących służbę w BOA;";

5) w § 24 w ust. 3 po pkt 3a dodaje się punkt 3b w brzmieniu:

"3b) Dowódca BOA;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2019 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław Szymczyk

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-03
  • Data wejścia w życie: 2019-04-05
  • Data obowiązywania: 2019-04-05

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA