REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 36

ZARZĄDZENIE NR 15
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 marca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 53 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2018 r. w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 101) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) jednostka organizacyjna Policji - Komendę Główną Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, komendę wojewódzką Policji, komendę powiatową (miejską, rejonową) Policji, komisariat Policji, komisariat specjalistyczny Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA", Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, oddział prewencji Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji, samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji oraz Ośrodek Szkolenia Policji;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) komórka zaopatrująca - komórkę organizacyjną Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, szkoły policyjnej, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji, oddziału prewencji Policji lub samodzielnego pododdziału prewencji Policji, prowadzącą gospodarkę uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym;";

2) w § 4 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) zaopatrywanie, zgodnie z tabelami wyposażenia, komórek KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji zwanego dalej "CBŚP", Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zwanego dalej "BSWP", Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", zwanego dalej "BOA", Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zwanego dalej "CLKP", oraz policjantów;";

3) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) opracowywanie zbiorczych tabel wyposażenia w sprzęt uzbrojenia dla KWP na podstawie przesłanych tabel wyposażenia przez komendy powiatowe (miejskie, rejonowe) Policji, oddział prewencji Policji, zwany dalej "OPP", samodzielny pododdział prewencji Policji, zwany dalej "SPPP", i samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji, zwany dalej "SPKP";";

4) w § 25:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) komórce zaopatrującej BLP KGP - dla policjantów pełniących służbę w komórkach KGP, CLKP, CBŚP i BSWP znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji oraz delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa;",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) komórce właściwej do spraw uzbrojenia BOA - dla policjantów pełniących służbę w BOA;";

5) w § 56:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) komendantowi wojewódzkiemu Policji - w przypadku KWP, komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji, komisariatu Policji, komisariatu specjalistycznego Policji, OPP, SPPP oraz SPKP;",

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) dowódcy BOA - w przypadku komórek organizacyjnych BOA.";

6) w § 108 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) komórki KGP, CBŚP, BSWP, BOA i CLKP znajdujące się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji - z komórką zaopatrującą BLP KGP;";

7) w § 115 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W komisariatach Policji, komisariatach specjalistycznych Policji, CLKP i SPKP prowadzi się w szczególności:";

8) w § 118 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W BOA prowadzi się w szczególności:".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2019 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław Szymczyk

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-03
  • Data wejścia w życie: 2019-04-05
  • Data obowiązywania: 2019-04-05

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA