| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 63
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 7 października 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa zasady:

1) użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w Policji;

2) sprawowania nadzoru nad realizacją zadań związanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w Policji;

3) ewidencjonowania bezzałogowych statków powietrznych w Policji oraz prowadzenie ewidencji operatorów bezzałogowych statków powietrznych w Policji;

4) postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych z udziałem bezzałogowych statków powietrznych w Policji.

§ 2.

1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) bezzałogowy statek powietrzny - statek powietrzny, który nie wymaga do lotu załogi obecnej na pokładzie oraz nie ma możliwości zabierania pasażerów, pilotowany zdalnie lub wykonujący lot autonomicznie, zwany dalej "BSP";

2) bezzałogowy statek powietrzny w Policji - BSP będący w użytkowaniu Policji, zwany dalej "BSPP";

3) operator BSPP - policjant lub pracownik Policji legitymujący się aktualnym świadectwem kwalifikacji operatora BSP oraz wpisany do ewidencji operatorów BSPP prowadzonej przez krajowego koordynatora do spraw bezzałogowych statków powietrznych;

4) świadectwo kwalifikacji operatora BSP - dokument stwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji oraz upoważnienia do wykonywania czynności lotniczych związanych z użyciem i eksploatacją BSP, wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

5) orzeczenie lotniczo-lekarskie - orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji operatora BSP wydane przez uprawnionego lekarza orzecznika;

6) instruktor - operator BSPP posiadający uprawienia instruktorskie (INS) wpisane do świadectwa kwalifikacji operatora BSP;

7) obserwator BSPP - policjant lub pracownik Policji posiadający uprawnienia operatora BSPP, a w trakcie wykonywania czynności z użyciem BSPP, wspomagający operatora, w szczególności w określaniu położenia w przestrzeni powietrznej BSPP oraz w zapewnieniu bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych i przeszkód;

8) krajowy koordynator do spraw bezzałogowych statków powietrznych - osoba odpowiedzialna za koordynację wykorzystania BSPP w Policji, zwany dalej "krajowym koordynatorem";

9) wojewódzki koordynator do spraw bezzałogowych statków powietrznych - osoba odpowiedzialna za koordynację wykorzystania BSPP na obszarze działania właściwej komendy wojewódzkiej Policji, zwany dalej "wojewódzkim koordynatorem";

10) lot szkoleniowy - lot wykonywany podczas procesu kształcenia pod nadzorem instruktora;

11) lot treningowy - lot wykonywany przez operatora BSPP w ramach samodoskonalenia zawodowego;

12) jednostka organizacyjna Policji - jednostka organizacyjna Policji użytkująca BSPP;

13) komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji - komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji, zwanej dalej "KGP", użytkująca BSPP.

2. Przepisy zarządzenia dotyczące komendantów wojewódzkich Policji odnoszą się również do Komendanta Stołecznego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA".

3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o wojewódzkim koordynatorze, należy przez to rozumieć także odpowiednio:

1) stołecznego koordynatora do spraw bezzałogowych statków powietrznych;

2) koordynatora Centralnego Biura Śledczego Policji do spraw bezzałogowych statków powietrznych;

3) koordynatora Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" do spraw bezzałogowych statków powietrznych.

Rozdział 2

Wykorzystanie BSPP

§ 3.

1. BSPP wykorzystuje się w celu realizacji zadań służbowych w Policji.

2. Operatorem lub obserwatorem BSPP może być pracownik Policji, z wyłączeniem wykonywania ustawowych zadań Policji.

3. Wykorzystanie BSPP do wsparcia innych podmiotów w realizacji ich zadań, może nastąpić na podstawie odrębnych umów i zawartych porozumień.

§ 4.

1. Decyzję o wykorzystaniu BSPP do zadań realizowanych przez jednostkę organizacyjną Policji lub komórkę organizacyjną KGP, podejmuje kierownik tej jednostki lub komórki, osoba przez niego upoważniona albo dyżurny.

2. Komendant wojewódzki Policji lub kierownik komórki organizacyjnej KGP, składa do kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej do spraw sztabowych wniosek o wsparcie działań przy użyciu BSPP.

3. Wniosek o wsparcie działań przy użyciu BSPP, zwany dalej "wnioskiem", może zostać przesłany drogą elektroniczną.

4. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej do spraw sztabowych lub osoba przez niego upoważniona, rozpatruje wniosek oraz powiadamia wnioskodawcę o sposobie jego realizacji.

5. Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 1 do zarządzenia.

6. Loty szkoleniowe i treningowe odbywają się za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej Policji lub komórki organizacyjnej KGP albo osoby przez niego upoważnionej.

7. Składanie wniosków o wykorzystanie BSPP do wykonania czynności operacyjno-rozpoznawczych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5.

Wykorzystanie BSPP zgłasza się właściwemu wojewódzkiemu koordynatorowi. W zgłoszeniu należy podać:

1) znaki indentyfikacyjne BSPP;

2) datę i czas wykonanego nalotu;

3) dane operatora i obserwatora;

4) rodzaj wykonywanego lotu;

5) czynności i cel wykonanego lotu.

Rozdział 3

Dokumentowanie wykorzystania BSPP

§ 6.

1. Operator BSPP dokumentuje w książce BSPP czynności realizowane z wykorzystaniem BSPP.

2. Wzór książki BSPP jest określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.

3. Wykorzystanie BSPP dokumentuje się również w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji, w panelu obsługi zdarzeń, jako jedną z przeprowadzonych czynności - "wykorzystanie bezzałogowego statku powietrznego Policji".

4. Dokumentowanie wykorzystania BSPP w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem ust. 1.

Rozdział 4

Obowiązki operatora i obserwatora BSPP

§ 7.

1. Czynności związane z wykorzystaniem BSPP realizuje operator i obserwator BSPP.

2. Ilekroć jest mowa o czynności wykonywanej przez operatora BSPP, należy przez to rozumieć również czynność wykonywaną przez obserwatora BSPP, chyba że przepisy ustawy - Prawo Lotnicze, zwanej dalej "ustawą", stanowią inaczej.

3. Operator BSPP decyduje o podziale zadań między nim a obserwatorem BSPP.

§ 8.

Operator BSPP przed lotem sprawdza możliwości wykonania lotu BSPP, a w szczególności:

1) warunki pogodowe;

2) ukształtowanie terenu;

3) ograniczenia eksploatacyjne BSPP;

4) dostępność przestrzeni powietrznej.

§ 9.

1. Operator BSPP obowiązany jest w szczególności do:

1) wykorzystywania BSPP zgodnie z instrukcją producenta BSP;

2) starannego i terminowego wykonywania czynności obsługowych ujętych w instrukcji danego modelu BSP;

3) stosowania materiałów eksploatacyjnych zgodnych z zaleceniami producenta dla danego modelu BSP;

4) dbania o stan techniczny BSPP;

5) wykonywania czynności w sposób zgodny z ustawą, instrukcją obsługi BSP oraz niniejszym zarządzeniem;

6) wykonywania wyłącznie takich operacji lotniczych, do których uprawnia go posiadane świadectwo kwalifikacji operatora BSP;

7) powiadomienia właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji, na terenie której wykonuje lot.

2. W przypadku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, nie stosuje się ust. 1 pkt 7.

§ 10.

Operator BSPP podejmuje ostateczną decyzję o możliwości wykonania lotu w oparciu o analizę informacji, o których mowa w § 8.

§ 11.

1. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej związanej z wypadkiem bądź incydentem lotniczym z udziałem BSPP, zwanej dalej "zdarzeniem", operator BSPP jest obowiązany do postępowania zgodnie z przepisami ustawy.

2. Operator BSPP o zaistniałym zdarzeniu:

1) niezwłocznie powiadamia dyżurnego komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji właściwej ze względu na miejsce zdarzenia;

2) powiadamia właściwego, ze względu na miejsce zdarzenia, wojewódzkiego koordynatora, przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia wypadku/incydentu;

3) powiadamia wojewódzkiego koordynatora.

3. Wzór formularza zgłoszenia wypadku/incydentu jest określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Rozdział 5

Uzyskiwanie uprawnień operatorów BSPP

§ 12.

1. Operatorem lub obserwatorem BSPP może być policjant lub pracownik Policji, który:

1) spełnia wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej, potwierdzone orzeczeniem lotniczo-lekarskim, jeśli jest wymagane przepisami ustawy;

2) uzyskał świadectwo kwalifikacji operatora BSP;

3) posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej operatora BSP.

2. Koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej operatora BSP, o których mowa w ust. 1 pkt 3, pokrywane są z budżetu KGP.

§ 13.

1. Uzyskane świadectwo kwalifikacji operatora BSP oraz wynikające z niego uprawnienia, podlegają, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Policji lub komórki organizacyjnej KGP, wpisowi do ewidencji operatorów BSPP, prowadzonej w komórce organizacyjnej KGP właściwej do spraw sztabowych.

2. Wzór karty ewidencyjnej operatora BSPP jest określony w załączniku nr 4 do zarządzenia.

3. Ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej.

§ 14.

1. Koszty związane z uzyskaniem przez policjanta lub pracownika Policji uprawnień operatora BSPP są w całości ponoszone przez jednostkę organizacyjną Policji, wnioskującą o udział w szkoleniu.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, obejmują między innymi:

1) badania lekarskie;

2) szkolenia związane z nabyciem uprawnień operatora BSP;

3) doskonalenie umiejętności.

Rozdział 7

Nadzór i koordynacja

§ 15.

Nadzór i koordynację w zakresie uregulowanym w zarządzeniu sprawuje kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej do spraw sztabowych.

§ 16.

1. Komendant Główny Policji wyznacza, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej do spraw sztabowych, na krajowego koordynatora osobę posiadającą państwowe uprawnienia operatora BSP, która wyróżnia się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w zakresie użytkowania BSPP.

2. Krajowy koordynator realizuje swoje zadania będąc w strukturze komórki organizacyjnej KGP właściwej do spraw sztabowych.

3. Do zadań krajowego koordynatora należy w szczególności:

1) koordynowanie wykorzystania BSPP;

2) prowadzenie ewidencji BSPP;

3) prowadzenie ewidencji operatorów BSPP;

4) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie dotyczącym bezzałogowych statków powietrznych;

5) uczestniczenie w opiniowaniu i opracowywaniu przepisów związanych z BSP;

6) analizowanie potrzeb szkoleniowych w zakresie wykorzystania BSPP;

7) merytoryczne wspieranie jednostek organizacyjnych Policji w zakresie użytkowania BSPP;

8) zbieranie oraz analizowanie informacji na temat zdarzeń z udziałem BSPP.

4. Krajowy koordynator, w odniesieniu do KGP, wykonuje odpowiednio zadania, o których mowa w § 5 i § 17 ust. 4 pkt 1-5, przewidziane dla wojewódzkiego koordynatora.

5. W przypadku nieobecności krajowego koordynatora w służbie lub w KGP, jego zadania wykonuje osoba wyznaczona przez kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej do spraw sztabowych.

6. Odwołanie krajowego koordynatora następuje poprzez wyznaczenie osoby na jego miejsce. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 17.

1. Komendant wojewódzki Policji, na wniosek naczelnika komórki właściwej do spraw sztabowych, wyznacza na wojewódzkiego koordynatora osobę, która wyróżnia się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w zakresie użytkowania BSPP.

2. Wojewódzki koordynator realizuje swoje zadania będąc w strukturze komórki właściwej do spraw sztabowych komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

3. W jednostce organizacyjnej Policji nieposiadającej w swojej strukturze komórki właściwej do spraw sztabowych, wojewódzkiego koordynatora wyznacza się w komórce właściwej do spraw operacyjnych. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

4. Do zadań wojewódzkiego koordynatora należy w szczególności:

1) koordynowanie wykorzystania BSPP na obszarze działania właściwej komendy wojewódzkiej Policji;

2) nadzorowanie stanu wyposażenia w BSPP na obszarze działania właściwej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji oraz przedstawianie propozycji doposażenia w ten sprzęt;

3) organizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego dla operatorów BSPP;

4) organizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego w celu podnoszenia poziomu wiedzy policjantów o BSPP;

5) zbieranie potrzeb szkoleniowych oraz planowanie, w uzgodnieniu z krajowym koordynatorem, liczby kandydatów przewidzianych do skierowania na kurs specjalistyczny dla operatorów BSPP;

6) powiadamianie krajowego koordynatora o zdarzeniach z udziałem BSPP oraz BSP;

7) uczestniczenie, stosownie do potrzeb, w procesie doskonalenia zawodowego lokalnego dla operatorów BSPP organizowanego przez KGP.

5. W przypadku nieobecności wojewódzkiego koordynatora w służbie lub w siedzibie jednostki organizacyjnej Policji, jego zadania wykonuje osoba wyznaczona odpowiednio, przez kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw sztabowych, albo kierownika komórki organizacyjnej do spraw operacyjnych.

6. Odwołanie wojewódzkiego koordynatora następuje poprzez wyznaczenie osoby na jego miejsce. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 8

Ewidencja BSPP

§ 18.

1. Ewidencja BSPP jest prowadzona w komórce organizacyjnej KGP właściwej do spraw sztabowych.

2. Wpis, wykreślenie lub zmiana danych wpisanych do ewidencji BSPP następuje na podstawie wniosku złożonego przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji albo kierownika komórki organizacyjnej KGP lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 5 do zarządzenia.

4. Wzór karty ewidencyjnej BSPP jest określony w załączniku nr 6 do zarządzenia.

5. Ewidencja BSPP może być prowadzona w formie elektronicznej.

Rozdział 9

Przepisy przejściowe i dostosowujące

§ 19.

Koszty obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej operatora BSPP, do czasu objęcia ubezpieczeniem, o którym mowa w § 12 ust. 2, pokrywa jednostka organizacyjna Policji właściwa ze względu na nawiązany stosunek służbowy albo pracy operatora BSPP.

§ 20.

1. Jednostka organizacyjna Policji lub komórka organizacyjna KGP, która od dnia wejścia w życie zarządzenia, nie jest wstanie zapewnić udziału obserwatora BSPP podczas realizowanych czynności, może przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia, użytkować BSPP tylko z jednoczesnym udziałem operatora BSPP i osoby przybranej przez operatora BSPP.

2. Operator BSPP jest obowiązany przeprowadzić osobie przybranej instruktaż z zakresu realizowanych przez nią czynności związanych z użyciem BSPP.

3. Krajowy koordynator, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, przekaże wojewódzkim koordynatorom zakres merytoryczny instruktażu.

4. Wojewódzki koordynator w okresie, o którym mowa w ust. 1, prowadzi wykaz osób przybranych przez operatorów BSPP.

5. Operator BSPP dokumentuje w książce BSPP udział osoby przybranej w realizowanych czynnościach, poprzez wpisanie w rubryce "obserwator" danych tej osoby oraz wpisanie adnotacji "osoba przybrana" w rubryce "uwagi".

§ 21.

Komendant Główny Policji i komendant wojewódzki Policji, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, wyznaczy odpowiednio, krajowego koordynatora i wojewódzkiego koordynatora.

§ 22.

Komendant wojewódzki Policji i kierownik komórki organizacyjnej KGP, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, przekaże kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej do spraw sztabowych, informacje, o których mowa w § 13 i § 18.

Rozdział 10

Przepis końcowy

§ 23.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław Szymczyk

 

 

1) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 125,1091, 1556, 1608, 1635 i 1726.

Załącznik 1. [WNIOSEK O WYKORZYSTANIE BSPP ORAZ DELEGOWANIE OPERATORA I OBSERWATORA BSPP]

Załączniki do zarządzenia nr 63 Komendanta Głównego Policji
z dnia 7 października 2019 r.

Załącznik nr 1

WNIOSEK O WYKORZYSTANIE BSPP ORAZ DELEGOWANIE OPERATORA I OBSERWATORA BSPP

infoRgrafika

Załącznik 2. [KSIĄŻKA BSPP]

Załącznik nr 2

KSIĄŻKA BSPP

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [ZGŁOSZENIE WYPADKU/INCYDENTU]

Załącznik nr 3

ZGŁOSZENIE WYPADKU/INCYDENTU

infoRgrafika

Załącznik 4. [KARTA EWIDENCYJNA OPERATORA BSPP]

Załącznik nr 4

KARTA EWIDENCYJNA OPERATORA BSPP

infoRgrafika

Załącznik 5. [WNIOSEK O WPISANIE, WYKREŚLENIE LUB DOKONANIE ZMIANY W EWIDENCJI BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W POLICJI (BSPP)]

Załącznik nr 5

WNIOSEK O WPISANIE, WYKREŚLENIE LUB DOKONANIE ZMIANY W EWIDENCJI BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W POLICJI (BSPP)

infoRgrafika

Załącznik 6. [KARTA EWIDENCYJNA BSPP]

Załącznik nr 6

KARTA EWIDENCYJNA BSPP

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »