| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 65
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 18 października 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym (Dz. Urz. KGP z 2018 r. poz. 108) w § 15 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, w tym w szczególności potwierdzonych.";

2) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Uzyskane w toku analizy informacje, wskazujące na występowanie czynników sprzyjających dokonywaniu przestępstw, wykroczeń oraz zagrożeń, za eliminację których odpowiedzialne są również inne podmioty, przekazuje się niezwłocznie w formie pisemnej tym podmiotom zgodnie z ich właściwością.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 125, 1091, 1556, 1608, 1635 i 1726.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »