REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 125

ZARZĄDZENIE NR 79
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie form i metod planowania i dokonywania wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w jednostkach organizacyjnych Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządzenie określa formy i metody planowania i dokonywania wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w:

1) Komendzie Głównej Policji;

2) komendach wojewódzkich (Komendzie Stołecznej) Policji;

3) szkołach policyjnych;

4) Centralnym Biurze Śledczym Policji;

5) Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;

6) Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA".

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują również wydatki dokonywane w ramach limitów przyznanych na ten cel do dyspozycji Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i jego zastępców, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji i jego zastępców oraz Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" i jego zastępców.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują również wydatki dokonywane w ramach limitów przyznanych na ten cel do dyspozycji komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji oraz ich zastępców, działających na obszarze właściwości terytorialnej odpowiednich komend wojewódzkich (Komendy Stołecznej) Policji.

4. Planowanie i dokonywanie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji realizowane jest na podstawie przepisów odpowiednio ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2)) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227).

§ 2.

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) kierownik jednostki - kierownika jednostki organizacyjnej Policji wymienionej w § 1 ust. 1;

2) dyrektor biura - dyrektora biura lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji;

3) dieta - dietę na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

§ 3.

Wydatkami reprezentacyjnymi są wydatki uzasadnione potrzebą reprezentowania Policji, ponoszone na pokrycie kosztów:

1) podejmowania delegacji zagranicznych w ramach międzynarodowej współpracy Policji;

2) poczęstunków z okazji:

a) świąt państwowych oraz Święta Policji,

b) kontaktów z przedstawicielami organów władzy publicznej i innych podmiotów współpracujących z Policją;

3) zakupu upominków dla podejmowanych gości spoza Policji;

4) zakupu innych dóbr i usług dokonywanego na podstawie indywidualnych decyzji kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej, w granicach planowanych na ten cel środków budżetowych.

§ 4.

1. Wydatki, o których mowa w § 3 pkt 1, mogą obejmować:

1) koszty wyżywienia:

a) za każdą pełną lub rozpoczętą powyżej 8 godzin dobę pobytu delegacji - do wysokości trzykrotnej diety na jednego uczestnika,

b) za rozpoczętą, lecz nieprzekraczającą 8 godzin, dobę pobytu - do wysokości dwukrotnej diety na jednego uczestnika;

2) koszty jednorazowego przyjęcia - do wysokości trzykrotnej diety na jednego uczestnika;

3) koszty zakupu drobnego upominku - do wysokości trzykrotnej diety na jednego uczestnika;

4) wydatki na imprezy kulturalne - do wysokości dwukrotnej diety na jednego uczestnika;

5) inne uzasadnione wydatki, a w szczególności dotyczące zakwaterowania, opłat za usługi przewoźników turystycznych i przejazdów - w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów.

2. Przy organizacji wyżywienia i jednorazowego przyjęcia realizowanych systemem zleconym, stawki określone w ust. 1 pkt 1 i 2 mogą być zwiększone o kwotę marży, nie więcej niż o 100%.

3. Czas pobytu delegacji zagranicznej liczy się od chwili powitania do momentu pożegnania delegacji zagranicznej przez organizatora przedsięwzięcia.

§ 5.

Przy ustalaniu wysokości świadczeń na rzecz uczestników delegacji zagranicznych mających charakter instruktażowo-szkoleniowy, realizowanych w jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, stawki określone w § 4 pkt 1 i 2 obniża się o 50%.

§ 6.

1. W ramach kosztów podejmowania delegacji zagranicznych mogą być pokrywane wydatki z tytułu uczestnictwa w jednorazowym przyjęciu przedstawicieli strony zapraszającej:

1) opiekuna delegacji zagranicznej (osoby towarzyszącej),

2) tłumaczy,

3) innych osób w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników przyjęcia ze strony delegacji zagranicznej - do wysokości stawek określonych w § 4 ust. 1 pkt 2.

2. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przysługują dodatkowo świadczenia poniesione z tytułu:

1) kosztów wyżywienia - w wysokości stawek określonych w § 4 ust. 1 pkt 1;

2) wydatków na imprezy kulturalne - w wysokości stawek określonych w § 4 ust. 1 pkt 4;

3) innych uzasadnionych wydatków, a w szczególności zakwaterowania, opłat za usługi przewoźników turystycznych i przejazdów - w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów, z tym że wydatki dotyczące zakwaterowania i przejazdów są finansowane ze środków przeznaczonych na krajowe podróże służbowe.

§ 7.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach stawki określone w § 4-6, z wyjątkiem należności z tytułu krajowej podróży służbowej, mogą być przekroczone po uzyskaniu pisemnej zgody kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 8.

W przypadku delegacji zagranicznych podejmowanych na indywidualne zaproszenie Komendanta Głównego Policji koszty obsługi delegacji określa każdorazowo Komendant Główny Policji.

§ 9.

Wydatkami okolicznościowymi są wydatki ponoszone na pokrycie kosztów:

1) posługi duszpasterskiej lub czynności objętych ceremoniałem pogrzebowym oraz zakupu wiązanek, wieńców, zniczy i kwiatów w związku z udziałem przedstawicieli Policji w uroczystościach pogrzebowych lub w innych uroczystościach okolicznościowych;

2) ogłoszenia w prasie nekrologu lub kondolencji w imieniu kierownictwa jednostki organizacyjnej Policji;

3) poczęstunku z udziałem przedstawicieli Policji i osób zaproszonych z okazji mianowania na wyższy stopień policyjny, wręczenia odznaczeń, pożegnania osób w związku z rozwiązaniem ich stosunku służbowego lub stosunku pracy oraz innych jubileuszy, rocznic i uroczystości uznanych za ważne w życiu służbowym lub osobistym policjantów i pracowników - do wysokości diety na jednego uczestnika;

4) zakupu symbolicznych upominków w celu uhonorowania policjantów i pracowników w przypadkach, o których mowa w pkt 3;

5) zakupu napojów bezalkoholowych lub innych artykułów spożywczych dla uczestników konferencji, narad, posiedzeń organów kolegialnych lub zespołów powołanych decyzją kierownika jednostki oraz odpraw służbowych - do wysokości 50% diety dziennie na jednego uczestnika.

§ 10.

1. Roczny limit wydatków reprezentacyjnych, o których mowa w § 3, oraz roczny limit wydatków okolicznościowych, o których mowa w § 9, określa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, kierownik jednostki, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansowych jednostki, w ramach obowiązującej w jednostce procedury planowania budżetu.

2. Limit wydatków reprezentacyjnych na podejmowanie delegacji zagranicznych, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie planowanych wizyt przedstawicieli policji i organów ścigania państw obcych w ramach międzynarodowej współpracy Policji.

3. W rocznym limicie wydatków reprezentacyjnych, o których mowa w § 3, uwzględnia się limity wydatków reprezentacyjnych przyznawane bezpośrednio do dyspozycji osób na kierowniczych stanowiskach oraz do wysokości kwot określonych w załączniku do zarządzenia.

4. Przekroczenie łącznej kwoty limitów wydatków reprezentacyjnych określonych w załączniku do zarządzenia na stanowiskach kierowniczych w jednostce organizacyjnej Policji, o której mowa w § 1, w ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych, wymaga zgody Komendanta Głównego Policji.

§ 11.

1. Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe są dokonywane na podstawie decyzji:

1) kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej,

2) Komendanta Głównego Policji lub osoby przez niego upoważnionej - w przypadku jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 i 6

- z uwzględnieniem wymogu oszczędności i gospodarności, a ich wielkość powinna być dostosowana do niezbędnych potrzeb.

2. Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe ponoszone są w ramach środków przeznaczonych na wydatki bieżące i zaliczane do właściwych pozycji klasyfikacji budżetowej.

3. Udokumentowanie i rozliczenie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych następuje na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości, z uwzględnieniem rodzaju przedsięwzięcia oraz liczby uczestników, w przypadkach, o których mowa w § 4 pkt 1-4 i § 9 pkt 3 i 4.

§ 12.

Traci moc zarządzenie nr 144 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie form i metod planowania i dokonywania wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 29, z późn. zm.3)).

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2020 r.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław Szymczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 125, 1091, 1556, 1608, 1635, 1726 i 2020.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823, 1655, 1818, 2020 i 2070.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2010 r. poz. 4, z 2011 r. poz. 52, z 2014 r. poz. 125, z 2018 r. poz. 69 oraz z 2019 r. poz. 81.

Załącznik 1. [LIMIT WYDATKÓW REPREZENTACYJNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM ZAJMUJĄCYM NIEKTÓRE STANOWISKA KIEROWNICZE W POLICJI]

Załącznik do zarządzenia nr 79 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 grudnia 2019 r.

LIMIT WYDATKÓW REPREZENTACYJNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM ZAJMUJĄCYM NIEKTÓRE STANOWISKA KIEROWNICZE W POLICJI

 

 

Lp.

Nazwa stanowiska kierowniczego

Roczny limit (brutto)*

w złotych

w euro

1

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji

4000

- - - - - -

2

Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

2000

- - - - - -

3

Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji

4000

- - - - - -

4

Zastępca Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji

2000

- - - - - -

5

Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA"

4000

- - - - - -

6

Zastępca Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA"

2000

- - - - - -

7

Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji

4000

- - - - - -

8

Zastępca Komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji

2000

- - - - - -

9

Komendant szkoły policyjnej

2500

- - - - - -

10

Zastępca Komendanta szkoły policyjnej

1500

- - - - - -

11

Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)

1500

- - - - - -

12

Zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)

1000

- - - - - -

13

Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji

1800

- - - - - -

14

Zastępca Komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji

1000

- - - - - -

15

Dowódca Jednostki Specjalnej Policji w Kosowie

 

1500

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA