Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 8
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 1 marca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP poz. 77 oraz z 2020 r. poz. 58) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Czynności w ramach poszukiwań osób zaginionych, dotyczących małoletnich zakwalifikowanych do poziomu II lub poziomu III, wykonują właściwe komórki organizacyjne do spraw prowadzenia poszukiwań w jednostce Policji z udziałem komórki organizacyjnej właściwej do spraw nieletnich jednostki Policji prowadzącej poszukiwania.";

2) w § 35:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Poszukiwania opiekuńcze, o których mowa w § 31 ust. 1 pkt 1 oraz administracyjno-porządkowe czynności jednorazowe, o których mowa w § 32, prowadzą policjanci komórki organizacyjnej właściwej do spraw nieletnich wyznaczeni przez kierownika jednostki Policji właściwej miejscowo dla ostatniego znanego miejsca zamieszkania małoletniego lub nieletniego w rozumieniu przepisów art. 25-28 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320), przed umieszczeniem go w placówce albo ośrodku.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku gdy poszukiwania opiekuńcze, wszczęte na podstawie § 31 ust. 1 pkt 1, 2 lub 3, zgodnie z właściwością prowadzone są przez jedną komórkę organizacyjną Policji, wówczas otrzymaną decyzję sądu, o której mowa w § 31 ust. 1 pkt 1, włącza się do teczki prowadzonych poszukiwań opiekuńczych wszczętych na podstawie § 31 ust. 1 pkt 2 lub 3, nie sporządzając dodatkowej informacji z wykonanych czynności i dokonanych ustaleń, o której mowa w ust. 3.";

3) w § 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Poszukiwania opiekuńcze wszczęte na podstawie § 31 ust. 1 pkt 1 prowadzą policjanci komórki organizacyjnej właściwej do spraw nieletnich wyznaczeni przez kierownika jednostki Policji.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W jednostce Policji prowadzącej poszukiwania opiekuńcze nadzór nad prowadzonymi czynnościami sprawuje kierownik jednostki lub kierownik komórki organizacyjnej Policji, w której są prowadzone.";

4) § 37 otrzymuje brzmienie:

"§ 37. 1. W przypadku wątpliwości dotyczących określenia właściwości miejscowej do prowadzenia poszukiwań opiekuńczych, wszczętych na podstawie § 31 ust. 1 pkt 1, kwestie sporne rozstrzygają kierownicy komórek służby prewencyjnej komend wojewódzkich Policji właściwych dla obu jednostek Policji, a w przypadku dalszych rozbieżności ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje komórka organizacyjna biura KGP właściwego do spraw prewencji.

2. W przypadku wątpliwości dotyczących określenia właściwości miejscowej do prowadzenia poszukiwań opiekuńczych wszczętych na podstawie § 31 ust. 1 pkt 2 lub 3 kwestie sporne rozstrzygają kierownicy komórek służby kryminalnej komend wojewódzkich Policji właściwych dla obu jednostek Policji, a w przypadku dalszych rozbieżności ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje komórka organizacyjna biura KGP właściwego do koordynowania poszukiwań osób zaginionych.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

Dzienniki Urzędowe