Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 13
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie zbioru danych DNA

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) sposoby przetwarzania informacji, w tym danych osobowych w zbiorze danych DNA, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

2) sposób i tryb prowadzenia zbioru danych DNA;

3) czynności związane z rejestracją i przeszukaniem profili DNA w zbiorze danych DNA;

4) sposób weryfikacji przydatności i niezbędności informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w zbiorze danych DNA;

5) wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu informacji, w tym danych osobowych, w zbiorze danych DNA.

§ 2.

Użyte w zarządzeniu określenia i skróty oznaczają:

1) baza danych DNA Interpolu - bazę danych DNA zarządzaną przez Sekretariat Generalny Interpolu, w której przetwarzane są profile DNA udostępnione przez państwa członkowskie Interpolu, której funkcjonowanie określają przepisy Rules on the Processing of Data (RPD) przyjęte rezolucją AG-2011-RES-07 Zgromadzenia Ogólnego Interpolu w 2011 r.;

2) CLKP - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;

3) Interpol - Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej - Interpol;

4) KSIP - Krajowy System Informacyjny Policji, o którym mowa w art. 21nb ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

5) laboratoria pozapolicyjne - inne niż policyjne ośrodki, instytucje lub podmioty naukowe wykonujące badania i opinie z zakresu genetyki sądowej;

6) lk kwp/KSP - laboratorium kryminalistyczne komendy wojewódzkiej Policji lub Komendy Stołecznej Policji;

7) NN osoba - osobę o nieustalonej tożsamości lub osobę usiłującą ukryć swoją tożsamość, o której mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

8) NN ślady - ślady nieznanych sprawców przestępstw, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

9) NN zwłoki - zwłoki ludzkie o nieustalonej tożsamości, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

10) osoby stwarzające zagrożenie - osoby, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2019 r. poz. 2203);

11) osoby zaginione - osoby, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. i ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

12) pakiet - pakiet kryminalistyczny do pobierania wymazów ze śluzówki policzków od osób lub materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości, oznakowany indywidualnym kodem kreskowym;

13) profil DNA - informacje o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) obejmujące dane wyłącznie o niekodującej części DNA;

14) próbka biologiczna - próbkę pobraną od osoby albo ze zwłok ludzkich w celu przeprowadzenia analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), o której mowa w art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

15) registratura zbioru danych DNA - zbiór dokumentacji związanej z przetwarzaniem informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w art. 21a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

16) system CODIS - wchodzący w skład zbioru danych DNA system informatyczny służący do przetwarzania, w tym wymiany, profili DNA;

17) system LIMS - wchodzący w skład zbioru danych DNA system informatyczny służący do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

18) uprawniony organ - organ prowadzący postępowanie karne, postępowanie w sprawach nieletnich lub prowadzący czynności wykrywcze lub identyfikacyjne;

19) ustawa o Policji - ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

20) wniosek o wprowadzenie profilu DNA i próbki biologicznej do zbioru danych DNA - wniosek, o którym mowa w art. 21b ust. 2 ustawy o Policji;

21) wynik badań DNA - profil DNA zapisany w opinii biegłego, sprawozdaniu, notatce urzędowej lub służbowej, systemie CODIS, wydruku aparaturowym (elektroforegramie);

22) zarządzenie o wprowadzeniu do zbioru danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) - zarządzenie, o którym mowa w art. 21b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o Policji.

§ 3.

1. W CLKP prowadzi się zbiór danych DNA, w którym przetwarzane są informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21 a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Policji.

2. Informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej w zbiorze danych DNA, obejmują:

1) informacje, w tym dane osobowe przechowywane w formie:

a) karty rejestracyjnej próbki biologicznej, której wzór jest określony w załączniku nr 1 do zarządzenia,

b) zarządzenia o wprowadzeniu do zbioru danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do zarządzenia,

c) wniosku o wprowadzenie profilu DNA i próbki biologicznej do zbioru danych DNA,

d) dokumentów, na których został utrwalony wynik badań DNA;

2) próbki biologiczne, o których mowa w art. 21a ust. 3 ustawy o Policji;

3) materiały zawierające DNA osoby zaginionej zabezpieczone na zasadach i w sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności przedmioty osobistego użytku, z których można oznaczyć profil DNA osoby zaginionej;

4) informacje o wynikach przeszukania profili DNA lub innych informacji związanych z przetwarzaniem profili DNA, w tym korespondencja prowadzona z uprawnionymi organami.

3. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w:

1) ust. 2 w pkt 1-4 są przetwarzane w formie papierowej w registraturze zbioru danych DNA;

2) ust. 2 w pkt 1 oraz w pkt 4 są przetwarzane w formie elektronicznej w systemie LIMS;

3) ust. 2 w pkt 1 lit. d oraz w pkt 4 są przetwarzane w formie elektronicznej w systemie CODIS.

§ 4.

1. Dyrektor CLKP jako realizujący zadania Komendanta Głównego Policji, o których mowa w art. 21a-21e ustawy o Policji:

1) wykonuje zadania administratora wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);

2) nadaje, zmienia lub cofa uprawnienia do przetwarzania informacji zgromadzonych w zbiorze danych DNA policjantom i pracownikom CLKP i lk kwp/KSP;

3) przetwarza informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21a ust. 2 i 3 ustawy o Policji, gromadzone w zbiorze danych DNA w zakresie niezbędnym do wykonania zadań określonych w zarządzeniu;

4) kontroluje dostęp do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w zbiorze danych DNA;

5) udostępnia informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w pkt 3, podmiotom określonym w ustawie o Policji, jednostkom organizacyjnym Policji, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych i informacji przetwarzanych w zbiorach danych DNA na podstawie przepisów odrębnych;

6) nadzoruje realizację zadań krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych o profilach DNA, o których mowa w art. 145j ust. 2 ustawy o Policji;

7) wyznacza komisję do usunięcia informacji, w tym danych osobowych osób, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. a-g oraz i-k ustawy o Policji, ze zbioru danych DNA oraz zniszczenia próbek biologicznych zgodnie z art. 21e ust. 5 ustawy o Policji;

8) ocenia informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w zbiorze danych DNA, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy o Policji, pod kątem wystąpienia innych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego okoliczności skutkujących koniecznością weryfikacji oraz usunięcia danych i informacji ze zbioru danych DNA na podstawie informacji przekazanych przez uprawnione organy;

9) współpracuje z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania czynności służbowych związanych z przetwarzaniem informacji, w tym danych osobowych, w zbiorze danych DNA;

10) wyznacza oraz upoważnia policjantów lub pracowników CLKP do realizacji zadań, o których mowa w pkt 3-6 oraz 8.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dyrektor CLKP nadaje na pisemny wniosek kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej Policji. Wzór wniosku o nadanie, zmianę lub cofnięcie uprawnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych DNA: CODIS/LIMS/REGISTRATURA, jest określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Rozdział 2

Czynności związane z rejestracją i przeszukiwaniem profili DNA w zbiorze danych DNA

§ 5.

1. W celu rejestracji w zbiorze danych DNA profilu DNA osób wymienionych w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. a-g oraz lit. i-k ustawy o Policji pobiera się próbki biologiczne na jeden pakiet, niezależnie od próbek biologicznych pobranych do innych celów.

2. Można odstąpić od pobrania próbki biologicznej od osoby wymienionej w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. b ustawy o Policji, jeżeli informacja o fakcie pobrania próbki biologicznej od tej osoby, w celu rejestracji w zbiorze danych DNA, została wcześniej zarejestrowana w KSIP w związku z innym postępowaniem, a tożsamość tej osoby nie budzi wątpliwości.

3. W przypadku prowadzenia czynności poszukiwawczych dotyczących osoby zaginionej, próbki biologiczne pobiera się w miarę możliwości od co najmniej dwóch osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c ustawy o Policji.

4. Do każdego pakietu sporządza się kartę rejestracyjną próbki biologicznej.

5. Fakt pobrania próbki biologicznej do zbioru danych DNA rejestruje się w KSIP na zasadach i w sposób określony w przepisach Komendanta Głównego Policji w sprawie KSIP.

6. Profile DNA rejestruje się w zbiorze danych DNA na podstawie zarządzenia o wprowadzeniu do zbioru danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) lub wniosku o wprowadzenie profilu DNA i próbki biologicznej do zbioru danych DNA.

§ 6.

1. W celu rejestracji w zbiorze danych DNA profilu DNA osoby wymienionej w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o Policji, policjant prowadzący postępowanie przygotowawcze wykonuje następujące czynności:

1) sporządza i podpisuje dwa egzemplarze zarządzenia o wprowadzeniu do zbioru danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA);

2) przekazuje do CLKP kartę rejestracyjną próbki biologicznej oraz pakiet;

3) przekazuje do CLKP jeden egzemplarz zarządzenia o wprowadzeniu do zbioru danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), a drugi egzemplarz włącza do akt postępowania.

2. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2, wykonuje się czynności określone w ust. 1 pkt 1 i 3.

§ 7.

1. W celu rejestracji w zbiorze danych DNA profilu DNA osoby wymienionej w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o Policji uzyskanego na podstawie opinii biegłego z laboratorium posiadającego akredytację zgodnie z normą ISO17025 tj. CLKP, lk kwp/KSP lub laboratorium pozapolicyjnego, policjant prowadzący postępowanie przygotowawcze:

1) wykonuje czynności określone w § 6 ust. 1 pkt 1 i 3;

2) przekazuje do CLKP wynik badań DNA.

2. Można przekazać do CLKP lub lk kwp/KSP zarządzenie o wprowadzeniu do zbioru danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) jednocześnie wraz z postanowieniem o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego i materiałem porównawczym pobranym od osoby wymienionej w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o Policji do badań. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku badań genetycznych lub niezakwalifikowania profilu DNA do rejestracji w zbiorze danych DNA zarządzenie to podlega zwrotowi.

§ 8.

W celu rejestracji w zbiorze danych DNA profilu DNA na zarządzenie sądu albo zarządzenie prokuratora w przypadkach, o których mowa w art. 21b ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji, policjant przekazuje do CLKP zarządzenie sądu lub prokuratora z pakietem i kartą rejestracyjną próbki biologicznej, celem uzyskania profilu DNA lub z profilem DNA uzyskanym w ramach opinii biegłego.

§ 9.

1. W celu rejestracji w zbiorze danych DNA profilu DNA NN śladu uzyskanego na podstawie opinii biegłego, policjant wykonuje czynności określone w § 6 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz przekazuje do CLKP wynik badań DNA.

2. Można przekazać do CLKP lub lk kwp/KSP zarządzenie o wprowadzeniu do zbioru danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) jednocześnie wraz z postanowieniem o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego i NN śladami zabezpieczonymi do badań. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku badań genetycznych lub niezakwalifikowania profilu DNA do rejestracji w zbiorze danych DNA zarządzenie to podlega zwrotowi.

§ 10.

1. W celu rejestracji w zbiorze danych DNA profilu DNA NN zwłok lub NN osoby, policjant prowadzący postępowanie lub czynności identyfikacyjne wykonuje następujące czynności:

1) sporządza i podpisuje dwa egzemplarze zarządzenia o wprowadzeniu do zbioru danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA);

2) przekazuje do CLKP próbkę biologiczną;

3) przekazuje do CLKP kartę rejestracyjną próbki biologicznej, o ile próbka została zabezpieczona na pakiet;

4) przekazuje do CLKP jeden egzemplarz zarządzenia o wprowadzeniu do zbioru danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), a drugi egzemplarz włącza do akt postępowania lub czynności identyfikacyjnych.

2. W celu rejestracji w zbiorze danych DNA profilu DNA NN zwłok lub NN osoby uzyskanego na podstawie opinii biegłego, sprawozdania, notatki urzędowej lub służbowej, policjant prowadzący postępowanie lub czynności identyfikacyjne:

1) wykonuje odpowiednio czynności określone w ust. 1 pkt 1 i 4;

2) przekazuje do CLKP wynik badań DNA;

3) przekazuje do CLKP próbkę biologiczną, o ile nią dysponuje.

3. Można przekazać do CLKP lub lk kwp/KSP zarządzenie o wprowadzeniu do zbioru danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) jednocześnie wraz z postanowieniem o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego i z zabezpieczonymi do badań próbkami biologicznymi NN zwłok lub NN osoby. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku badań genetycznych lub niezakwalifikowania profilu DNA do rejestracji w zbiorze danych DNA zarządzenie to podlega zwrotowi.

§ 11.

1. W celu rejestracji w zbiorze danych DNA profilu DNA osoby zaginionej, policjant prowadzący czynności poszukiwawcze dotyczące osoby zaginionej wykonuje następujące czynności:

1) sporządza i podpisuje dwa egzemplarze zarządzenia o wprowadzeniu do zbioru danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA);

2) przekazuje do CLKP materiały zawierające DNA osoby zaginionej zabezpieczone na zasadach i w sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności przedmioty osobistego użytku, z których można oznaczyć profil DNA osoby zaginionej;

3) przekazuje do CLKP jeden egzemplarz zarządzenia o wprowadzeniu do zbioru danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), drugi egzemplarz włącza do teczki poszukiwań.

2. W celu rejestracji w zbiorze danych DNA profilu DNA osoby zaginionej uzyskanego na podstawie opinii biegłego, sprawozdania, notatki urzędowej lub służbowej, policjant prowadzący czynności poszukiwawcze dotyczące osoby zaginionej:

1) wykonuje czynności określone w ust. 1 pkt 1 i 3;

2) przekazuje do CLKP wynik badań DNA;

3) przekazuje do CLKP materiały, o których mowa w ust. 1 pkt 2, o ile nimi dysponuje.

§ 12.

1. W celu rejestracji w zbiorze danych DNA profilu DNA osoby wymienionej w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. j ustawy o Policji, policjant prowadzący czynności poszukiwawcze dotyczące osoby zaginionej wykonuje następujące czynności:

1) sporządza i podpisuje dwa egzemplarze zarządzenia o wprowadzeniu do zbioru danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA);

2) przekazuje do CLKP kartę rejestracyjną próbki biologicznej oraz pakiet;

3) przekazuje do CLKP jeden egzemplarz zarządzenia o wprowadzeniu do zbioru danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), a drugi egzemplarz włącza do teczki poszukiwań.

2. W celu rejestracji w zbiorze danych DNA profilu DNA osoby wymienionej w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. j ustawy o Policji uzyskanego na podstawie opinii biegłego, sprawozdania, notatki urzędowej lub służbowej, policjant prowadzący czynności poszukiwawcze dotyczące osoby zaginionej wykonuje następujące czynności:

1) sporządza i podpisuje dwa egzemplarze zarządzenia o wprowadzeniu do zbioru danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA);

2) przekazuje do CLKP jeden egzemplarz zarządzenia o wprowadzeniu do zbioru danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), a drugi włącza do teczki poszukiwań;

3) przekazuje do CLKP wynik badań DNA;

4) przekazuje do CLKP próbkę biologiczną, o ile nią dysponuje.

§ 13.

1. Profile DNA zarejestrowane w zbiorze danych DNA, są automatycznie przeszukiwane w celach wykrywczych, identyfikacyjnych lub eliminacyjnych przez cały okres przetwarzania w zbiorze danych DNA.

2. Profile DNA, które nie zostały zarejestrowane w zbiorze danych DNA, mogą być jednorazowo przeszukiwane na pisemne zlecenie uprawnionego organu.

3. Mieszanina DNA, zakwalifikowana przez biegłego w ramach wykonywanej opinii biegłego, sprawozdania, notatki urzędowej lub służbowej do analizy porównawczej, może być jednorazowo przeszukiwana na pisemne zlecenie uprawnionego organu.

§ 14.

Tryb pobierania i przekazywania Komendantowi Głównemu Policji materiału biologicznego określony jest w przepisach rozporządzeń wydanych na podstawie art. 15 ust. 8 oraz art. 20 ust. 1m ustawy o Policji oraz rozporządzenia wydanego na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796.).

Rozdział 3

Sposób weryfikacji przydatności i niezbędności oraz usuwania informacji przetwarzanych w zbiorze danych DNA

§ 15.

1. Dla celów przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w art. 21e ust. 1 ustawy o Policji, jednostki organizacyjne Policji, które zarejestrowały informacje w zbiorze danych DNA dokonują oceny zasadności ich dalszego przetwarzania, w tym pod kątem wystąpienia przesłanek, o których mowa art. 21e ust. 2 ustawy o Policji.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji przekazuje do zbioru danych DNA informacje o wystąpieniu przesłanek, o których mowa w art. 21e ust. 2 ustawy o Policji lub innych niezbędnych przesłanek do przeprowadzenia weryfikacji.

3. Komisja, o której mowa w art. 21e ust. 5 ustawy o Policji, dokonuje usunięcia informacji, w tym danych osobowych ze zbioru danych DNA, na podstawie informacji własnych CLKP, przekazanych przez jednostki organizacyjne Policji po ich uprzedniej weryfikacji pod kątem wystąpienia podstawy usunięcia informacji, w tym danych osobowych, określonej w art. 21e ust. 2-4 ustawy o Policji.

4. Usuwanie polega na protokolarnym usunięciu informacji wprowadzonych do zbioru danych DNA z systemów informatycznych, zniszczeniu dokumentacji i próbek biologicznych.

5. CLKP może zwracać się do jednostek lub komórek organizacyjnych Policji oraz innych uprawnionych organów o dokonanie weryfikacji, o której mowa w art. 21e ust. 1 ustawy o Policji, w tym również w zakresie wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 21e ust. 2-4 ustawy o Policji oraz przekazanie wyników tej weryfikacji.

Rozdział 4

Wymiana międzynarodowa informacji o profilach DNA

§ 16.

1. Profile DNA zarejestrowane w zbiorze danych DNA, są udostępniane i przeszukiwane w ramach zautomatyzowanej wymiany profili DNA pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, z wyjątkiem:

1) profili DNA osób wymienionych w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. j ustawy o Policji;

2) profili DNA, co do których organ zlecający rejestrację zastrzegł pisemnie, że nie podlegają wymianie międzynarodowej;

3) profili DNA osób, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. k ustawy o Policji.

2. Wykonywanie zleceń podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 158) następuje na podstawie zarządzenia o wprowadzeniu do zbioru danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA).

§ 17.

1. Profile DNA mogą być przeszukiwane w bazach danych DNA wybranych państw członkowskich Interpolu lub rejestrowane i przeszukiwane w bazie danych DNA Interpolu.

2. W celu dokonania przeszukania lub rejestracji, o których mowa w ust. 1, policjant:

1) zwraca się do CLKP lub lk kwp/KSP o wypełnienie określnego przez Interpol formularza "Interpol DNA profile search request" w zakresie profilu DNA, którego wzór jest określony w rekomendacjach INTERPOL DNA Monitoring Expert Group z 2001 r.;

2) przekazuje uzupełniony formularz "Interpol DNA profile search request" za pośrednictwem oficera kontaktowego komendy wojewódzkiej Policji lub Komendy Stołecznej Policji do komórki organizacyjnej w Komendzie Głównej Policji właściwej do spraw współpracy międzynarodowej.

Rozdział 5

Zadania CLKP oraz lk kwp/KSP związane z przetwarzaniem informacji o profilach DNA w zbiorze danych DNA

§ 18.

Do zadań CLKP należy:

1) sprawdzanie nadesłanej dokumentacji dotyczącej rejestracji profili DNA;

2) zwracanie dokumentacji bez rejestracji profilu DNA w zbiorze danych DNA, organowi zlecającemu rejestrację w przypadku, gdy:

a) pakiet jest uszkodzony, niekompletny lub nieprawidłowo zabezpieczony,

b) stwierdzono nieprawidłowe wypełnienie bądź niekompletność dokumentacji,

c) stwierdzono niezgodność informacji na karcie rejestracyjnej próbki biologicznej z informacjami podanymi w zarządzeniu o wprowadzeniu do zbioru danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA),

d) nie uzyskano profilu DNA,

e) profil DNA nie został zakwalifikowany do rejestracji;

3) dokonywanie rejestracji profilu DNA w zbiorze danych DNA na podstawie zarządzenia o wprowadzeniu do zbioru danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) lub wniosku o wprowadzenie profilu DNA i próbki biologicznej do zbioru danych DNA właściwego organu;

4) ocena i kwalifikacja profilu DNA przeprowadzona przez biegłego CLKP wydającego opinię w celu zapisu profilu DNA w systemie CODIS i rejestracji w zbiorze danych DNA, przy czym profil DNA lub profil DNA dominujący z mieszaniny powinien zawierać co najmniej:

a) osiem pełnych układów autosomalnych markerów STR i amelogeninę,

b) dziesięć markerów STR położonych na chromosomie Y, w przypadku kiedy nie uzyskano profilu DNA w zakresie układów autosomalnych markerów STR,

c) pełen zakres regionów HVI i HVII mitochondrialnego DNA, w przypadku kiedy uzyskano co najmniej osiem pełnych układów autosomalnych markerów STR i amelogeninę;

5) dokonywanie rejestracji w KSIP informacji dotyczących profilu DNA zarejestrowanego w zbiorze danych DNA;

6) przeprowadzanie badań genetycznych w celu uzyskania profili DNA;

7) wykonywanie jednorazowych i automatycznych przeszukań w zbiorze danych DNA;

8) wykonywanie zadań krajowego punktu kontaktowego, o których mowa w art. 145j ust. 2 ustawy o Policji;

9) udostępnianie zgromadzonych informacji i danych uprawnionym organom w formie papierowej lub elektronicznej;

10) weryfikowanie uzyskanych wyników jednorazowych i automatycznych przeszukań w zbiorze danych DNA;

11) przekazywanie informacji o zweryfikowanych pozytywnych wynikach jednorazowych i automatycznych przeszukań uprawnionym organom, którym te informacje mogą być przydatne dla celów wykrywczych, identyfikacyjnych lub eliminacyjnych;

12) informowanie uprawnionego organu zlecającego przeszukanie profili DNA i mieszanin DNA o otrzymanych wynikach w przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3;

§ 19.

Do zadań lk kwp/KSP należy:

1) ocena i kwalifikacja profilu DNA przeprowadzona przez biegłego lk kwp/KSP wydającego opinię w celu zapisu profilu DNA w systemie CODIS i rejestracji w zbiorze danych DNA, o której mowa w § 18 pkt 4 lit. a-c;

2) dokonywanie zapisu profilu DNA w systemie CODIS;

3) przekazywanie do CLKP wyników badań DNA w postaci zapisu w systemie CODIS i wydruku aparaturowego;

4) przekazywanie do CLKP zarządzenia o wprowadzeniu do zbioru danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA);

5) przeprowadzanie jednorazowych przeszukań profili DNA w systemie CODIS w ramach wykonywanych opinii biegłego, sprawozdań, notatek urzędowych lub służbowych.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 20.

Uprawnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych DNA nadane po wejściu w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność.

§ 21.

Traci moc zarządzenie nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wykonywania przez Policję zadań związanych z przetwarzaniem informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) oraz prowadzeniem bazy danych DNA (Dz. Urz. KGP poz. 48).

§ 22.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

Załączniki do zarządzenia nr 13
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 kwietnia 2021 r.

[WZÓR – KARTA REJESTRACYJNA PRÓBKI BIOLOGICZNEJ]

Załącznik nr 1

WZÓR - KARTA REJESTRACYJNA PRÓBKI BIOLOGICZNEJ

Załącznik nr 2

[WZÓR – ZARZĄDZENIE O WPROWADZENIU DO ZBIORU DANYCH DNA INFORMACJI O WYNIKACH ANALIZY KWASU DEOKSYRYBONUKLEINOWEGO (DNA)]

WZÓR - ZARZĄDZENIE O WPROWADZENIU DO ZBIORU DANYCH DNA INFORMACJI O WYNIKACH ANALIZY KWASU DEOKSYRYBONUKLEINOWEGO (DNA)Załącznik nr 3

[WNIOSEK O NADANIE, ZMIANĘ LUB COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE DANYCH DNA: CODIS/LIMS/REGISTRATURA]

WNIOSEK O NADANIE, ZMIANĘ LUB COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE DANYCH DNA: CODIS/LIMS/REGISTRATURA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-13
  • Data wejścia w życie: 2021-04-21
  • Data obowiązywania: 2021-04-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe