Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 84
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 8 pkt 2 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 2, z 2018 r. poz. 28 oraz z 2019 r. poz. 84) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Liczba stanowisk policyjnych w oddziałach prewencji Policji i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji, zwanych dalej "oddziałami prewencji Policji", wynosi 6 806, w tym:

1) dowódcy i zastępcy dowódcy - 59 stanowisk;

2) w zespołach organizacji służby - 196 stanowisk;

3) w kompaniach i plutonach prewencji - 5 520 stanowisk;

4) w plutonach wsparcia taktycznego - 194 stanowiska;

5) w kompanii i plutonach wzmocnienia2) - 555 stanowisk;

6) w zespołach szkolenia - 75 stanowisk;

7) w zespołach medycznych - 72 stanowiska;

8) w innych komórkach organizacyjnych - 135 stanowisk.";

2) załącznik nr 9 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r.

 

Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 62 i 93, z 2014 r. poz. 24 i 69, z 2015 r. poz. 39 i 113, z 2017 r. poz. 23, z 2018 r. poz. 91, z 2019 r. poz. 43 oraz z 2020 r. poz. 46 i 66.

2) W strukturze pododdziałów wzmocnienia znajdują się drużyny miotaczy wody, załogi transporterów opancerzonych oraz drużyny automatycznych wyrzutni granatów łzawiących i reflektorów olśniewających, zwane dalej "drużynami AWGŁ/RO". W oddziałach prewencji Policji w Warszawie i Katowicach oraz samodzielnych pododdziałach prewencji Policji w strukturze plutonów wzmocnienia znajdują się również pododdziały wsparcia taktycznego.

Załącznik 1. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W OLSZTYNIE]

Załącznik do decyzji nr 84 Komendanta Głównego Policji
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W OLSZTYNIE

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej lub stanowiska

Liczba

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

2

- Dowódca oddziału

- Zastępca dowódcy oddziału

 

1

2

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Specjalista

- Dyżurny oddziału prewencji Policji

- Asystent

1

 

1

1

5

2

 

9

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Asystent

1

 

1

3

 

4

5

Zespół Szkolenia:

- Pomocnik dowódcy oddziału

- Specjalista

1

 

1

2

 

3

6

Zespół Medyczny:

- Lekarz1)

- Pielęgniarka/Ratownik medyczny

1

 

1

2

 

3

7

Kompania Prewencii:2)

2

188

8

Pluton Wzmocnienia:

- Dowódca plutonu

Drużyna Miotacza Wody:

- Dowódca drużyny

- Referent

- Policjant

1

2

 

1

 

2

2

3

7

Załoga Transportera Opancerzonego:

- Referent

1

 

2

2

Drużyna AWGŁ/RO:

- Dowódca drużyny

- Referent

- Policjant

2

 

2

4

2

8

 

18

9

Pluton Wsparcia Taktycznego:

- Dowódca plutonu

- Dowódca drużyny

- Referent

- Policjant

1

 

1

2

4

8

 

15

10

Zespół Przewodników Psów Służbowych:

- Przewodnik psa służbowego

1

 

5

5

OGÓŁEM

9

248

 

 

1) fakultatywnie specjalista posiadający wyższe wykształcenie medyczne.

2) strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.

Metryka

Dzienniki Urzędowe