Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 24
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 23 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania Policji na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1005) w związku z art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 i 1163) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania Policji na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. Urz. KGP poz. 27) w załączniku - instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu - w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) koordynatorze - należy przez to rozumieć naczelnika wydziału właściwego do spraw odzyskiwania mienia komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) lub kierownika zespołu lub sekcji właściwej do spraw odzyskiwania mienia1) lub osoby upoważnionej przez naczelnika wydziału właściwego do spraw przestępczości gospodarczej komendy wojewódzkiej Policji, koordynatora centralnego do spraw odzyskiwania mienia Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej CBŚP2) oraz funkcjonariusza Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Koordynacji BSWP.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

Dzienniki Urzędowe