REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 27

ZARZĄDZENIE NR 14
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie sposobu postępowania Policji na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) w związku z art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Zarządzenie określa sposób postępowania przez Policję na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wynikający z obowiązków wskazanych w art. 83 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

§ 2.

 Sposób postępowania, o którym mowa w § 1, określa instrukcja, która stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław Szymczyk

 

Załącznik 1. [INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU]

Załącznik do zarządzenia nr 14 Komendanta Głównego Policji
z dnia 30 czerwca 2020 r.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU

§ 1. 1. Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zwana dalej "Instrukcją", dotyczy postępowania Policji na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wynikających z przepisów art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875 i 1086).

2. Instrukcja została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086).

§ 2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

2) Kodeksie karnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

3) GIIF - należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

4) KGP - należy przez to rozumieć Komendę Główną Policji;

5) CBŚP - należy przez to rozumieć Centralne Biuro Śledcze Policji;

6) BSWP - należy przez to rozumieć Biuro Spraw Wewnętrznych Policji;

7) koordynatorze KGP - należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji naczelnika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej do walki z przestępczością gospodarczą;

8) koordynatorze - należy przez to rozumieć naczelnika wydziału właściwego do spraw odzyskiwania mienia komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) lub kierownika zespołu lub sekcji właściwej do spraw odzyskiwania mienia1) lub osoby upoważnionej przez naczelnika wydziału właściwego do spraw przestępczości gospodarczej komendy wojewódzkiej Policji, koordynatora centralnego do spraw odzyskiwania mienia Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Centralnego Biura Śledczego Policji2) oraz funkcjonariusza Wydziału Analiz i Nadzoru BSWP.

§ 3. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, o których mowa w art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego, funkcjonariusze Policji gromadzą informacje wskazane w art. 83 ust. 2 ustawy oraz kierują za pośrednictwem kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej powiadomienie do GIIF na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji.

§ 4. 1. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstw, o których mowa w § 3, pracownicy Policji kierują do koordynatora za pośrednictwem kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej Policji notatkę służbową, która powinna zawierać dane znajdujące się w załączniku nr 1 do Instrukcji. Koordynator po weryfikacji materiałów kieruje do GIIF powiadomienie, o którym mowa w § 3.

2. Pracownicy Policji zobowiązani są do zwracania uwagi, w szczególności na:

1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem lub dysponowaniem majątkiem Policji;

2) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

3) dokonywanie wpłat i płatności gotówką, także w przypadku transakcji o wartości niższej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086).

§ 5. 1. W uzasadnionym przypadku, funkcjonariusz prowadzący sprawę operacyjną kieruje do GIIF wniosek o udzielenie informacji, zgodnie z procedurą wynikającą z art. 105 ustawy.

2. Wnioski o udzielenie informacji kierowane są do GIIF za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP lub innych upoważnionych przez nich osób.

3. Wnioski o udzielenie informacji powinny być sporządzane przez poszczególne komórki lub jednostki organizacyjne Policji w trzech egzemplarzach (egz. nr 1 - GIIF, egz. nr 2 - ad acta, egz. nr 3 - KGP/BSWP), a następnie przesyłane pismem przewodnim zgodnie z ust. 2.

4. Obowiązek wynikający z ust. 3 w zakresie konieczności sporządzania trzeciego egzemplarza wniosku o udzielenie informacji nie dotyczy CBŚP.

5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji.

§ 6. 1. Koordynator przekazuje do koordynatora KGP zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Instrukcji, informacje obejmujące powiadomienia skierowane do GIIF na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ze wskazaniem:

1) daty wysłania powiadomienia;

2) nazw komórek lub jednostek organizacyjnych Policji kierujących powiadomienie;

3) sygnatury sprawy;

4) kategorii spraw (kryminalne, narkotykowe, korupcyjne, gospodarcze lub inne);

5) liczby podmiotów, których dotyczyły złożone powiadomienia, w rozbiciu na osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

6) liczby rachunków bankowych, których dotyczyły złożone powiadomienia.

2. Koordynator przekazuje do koordynatora KGP zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Instrukcji, informacje dotyczące wniosków złożonych do GIIF na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1-2 i 11 ustawy, ze wskazaniem:

1) daty wysłania wniosku;

2) nazw komórek lub jednostek organizacyjnych Policji kierujących wnioski;

3) kategorii spraw (kryminalne, narkotykowe, korupcyjne, gospodarcze lub inne) i ich sygnatur;

4) liczby podmiotów, których dotyczyły złożone wnioski, w rozbiciu na osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

5) liczby rachunków bankowych, których dotyczyły złożone wnioski;

6) liczby i sposobu wykorzystanych informacji w oparciu o dane uzyskane z GIIF, w szczególności liczby wszczętych na tej podstawie postępowań przygotowawczych i liczby materiałów przekazanych do postępowań będących już w toku.

3. Koordynator przekazuje do koordynatora KGP zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Instrukcji, dane dotyczące informacji przekazanych przez GIIF o powzięciu podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego lub innego przestępstwa niż przestępstwo prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy, ze wskazaniem:

1) daty otrzymania informacji;

2) nazw komórek lub jednostek organizacyjnych Policji, do których skierowano otrzymane informacje celem wykorzystania;

3) sygnatury sprawy;

4) kategorii spraw (kryminalne, narkotykowe, korupcyjne, gospodarcze lub inne);

5) liczby i sposobu wykorzystania informacji uzyskanych z GIIF.

4. Komórki lub jednostki organizacyjne Policji przekazują odpowiednio koordynatorowi właściwemu dla danego garnizonu informacje zgodne z ust. 1-3.

5. Informacje, o których mowa w ust. 1-3, koordynator przekazuje do koordynatora KGP w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału.

6. W przypadku komórek organizacyjnych KGP właściwych w sprawach służby kryminalnej, śledczej, prewencyjnej, obowiązek przekazywania danych informacyjnych do koordynatora KGP wynikający z ust. 5, jest realizowany przez kierowników tych komórek.

§ 7. Kierownik komórki lub jednostki organizacyjnej uzyskującej od GIIF informacje na podstawie art. 106 ustawy, przekazuje koordynatorowi informację zwrotną o sposobie ich wykorzystania, w terminie wskazanym w art. 108 ustawy.

 

1)  Polecenie Komendanta Głównego Policji w sprawie utworzenia komórek ds. odzyskiwania mienia w poszczególnych KWP (pismo z dnia 23.01.2019 r. nr KR-WOM-163/19).

2)  Powołanego zgodnie z decyzją nr 136 Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w Centralnym Biurze Śledczym Policji w zakresie ujawniania i zabezpieczania mienia.

Załącznik nr 1

do Instrukcji postępowania
na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Załącznik nr 2

do Instrukcji postępowania
na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

WNIOSEK DO GIIF O UDZIELENIE INFORMACJI NA PODSTAWIE ART. 105 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Załącznik nr 3

do Instrukcji postępowania
na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

ZESTAWIENIE KWARTALNE KOORDYNATORA DOTYCZĄCE PRZEKAZANYCH POWIADOMIEŃ DO GIIF NA PODSTAWIE ART. 83 UST. 1 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Załącznik nr 4

do Instrukcji postępowania
na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

ZESTAWIENIE KWARTALNE KOORDYNATORA DOTYCZĄCE LICZBY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO GIIF NA PODSTAWIE ART. 105 UST. 1 PKT 1-2 I 11 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Załącznik nr 5

do Instrukcji postępowania
na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

ZESTAWIENIE KWARTALNE KOORDYNATORA DOTYCZĄCE INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ GIIF NA PODSTAWIE ART. 106 UST. 1 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA