REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 123

DECYZJA NR 335
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 października 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 168 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego (Dz. Urz. KGP poz. 83 oraz z 2021 r. poz. 55), w załączniku do decyzji w części I „Założenia organizacyjno-programowe szkolenia” pkt 1.8 „Czas trwania szkolenia, organizacja zajęć i zasady oceniania” otrzymuje brzmienie:

„Realizacja treści kształcenia zawartych w programie szkolenia wymaga przeprowadzenia 1123 godzin lekcyjnych. Na całkowity wymiar czasu szkolenia - pobytu słuchaczy w jednostce szkoleniowej składają się:

Przedsięwzięcia

Czas realizacji

Rozpoczęcie szkolenia oraz zapoznanie z regulaminami i organizacją szkolenia

1 dzień

Zajęcia programowe

141 dni

Repetytorium

1 dzień

Egzamin końcowy i zakończenie szkolenia

1 dzień

Ogółem

144 dni szkoleniowe

Rozpoczęcie szkolenia obejmuje:

- sprawdzanie niezbędnych dokumentów,

- włączenie słuchacza do grupy szkoleniowej,

- zakwaterowanie słuchaczy,

- inne niezbędne przedsięwzięcia.

Zapoznanie z regulaminami i organizacją szkolenia obejmuje zaznajomienie z przepisami:

- regulującymi funkcjonowanie jednostki szkoleniowej,

- regulującymi pobyt słuchacza w jednostce szkoleniowej, w tym wynikające z nich prawa i obowiązki,

- dotyczącymi warunków odbywania szkoleń zawodowych w Policji oraz ogólnej charakterystyki programu,

- dotyczącymi rozkładu czasu służby policjantów,

- dotyczącymi praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów,

- dotyczącymi urlopów policjantów,

- dotyczącymi płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów.

Podczas pierwszych trzech dni szkolenia należy przeprowadzić badanie ankietowe, mające na celu diagnozę postaw policjantów wobec problemu przemocy w rodzinie, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety stanowiącego załącznik do programu. Analiza materiału zgromadzonego podczas badania ankietowego powinna być wykorzystana przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w JM02 JS10 KPN15.

JM02 JS10 KPN16 powinien być realizowany przez psychologa policyjnego.

Zajęcia dydaktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w jednostkach 45-minutowych, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie. W uzasadnionych przypadkach, kierownik jednostki szkoleniowej może, przy zachowaniu przepisów dotyczących czasu służby, wprowadzić inny dzienny oraz tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych, a także realizować zajęcia od poniedziałku do soboty. Podczas planowania zajęć dydaktycznych należy uwzględnić korelację realizacji treści programowych, opracowaną przez poszczególne jednostki szkoleniowe. Opracowując korelację treści programowych należy wziąć pod uwagę wskazówki metodyczne i wymagania wejściowe zawarte w poszczególnych jednostkach szkolnych.

Za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, realizującej dane punkty kluczowe jednostki szkolnej, dopuszczalne jest podczas prowadzenia zajęć symulacyjnych bądź ćwiczeń regulowanie czasu zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów, z zastrzeżeniem rozpoczęcia kolejnej jednostki metodycznej w czasie przyjętym w rozkładzie zajęć dydaktycznych.

Czas trwania szkolenia wynosi 144 dni szkoleniowe.

W celu podniesienia efektywności szkolenia zawodowego realizację niektórych treści programowych należy organizować w warunkach rzeczywistych, w jednostkach organizacyjnych Policji. W ramach JM02 JS11 KPN14 zaplanowano 5 służb w jednostce organizacyjnej Policji.

O sposobie, miejscu i czasie pełnienia służby decyduje kierownik jednostki szkoleniowej, uwzględniając wiedzę i nabyte umiejętności słuchaczy. Służby powinny być pełnione w miarę możliwości w systemie trzyzmianowym.

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter programu, w którym kształcone są umiejętności z różnych obszarów (umiejętności uniwersalne i specjalistyczne) niezbędne do realizacji wyspecyfikowanych w programie szkolenia zadań zawodowych dla policjanta na stanowisku w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji, realizujący go nauczyciele policyjni zobligowani są do zapoznania się z całością jego zawartości. Podczas realizacji kolejnych sekwencji wskazane jest odwoływanie się do wcześniej zrealizowanych jednostek szkolnych.

Podczas realizacji treści programowych, z których wynika potrzeba nawiązywania do zasad etyki zawodowej, praw człowieka, polityki antydyskryminacyjnej lub też działań antykorupcyjnych, obowiązkiem każdego nauczyciela policyjnego jest kształtowanie w tym zakresie pożądanych postaw i zachowań.

Egzamin końcowy przeprowadza się nie wcześniej, niż po upływie jednego dnia od planowanego terminu zakończenia realizacji treści programowych, w tym samym terminie we wszystkich jednostkach szkoleniowych, którym powierzono realizację programu. Czas ten przeznaczony jest w szczególności na konsultacje (repetytorium), niezbędne do właściwego przygotowania się do egzaminu końcowego. Zajęcia repetytoryjne organizują opiekunowie dydaktyczni dla swoich grup na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przez uczestników szkolenia, których celem jest:

- uzupełnienie treści szkolenia z zakresu realizowanych jednostek szkolnych,

- powtórzenie treści szkolenia, które na podstawie analizy wyników sprawiały największe trudności w ich opanowaniu,

- zapoznanie lub/i wyjaśnienie treści nowych bądź znowelizowanych aktów prawnych wydanych po zakończeniu realizacji poszczególnych jednostek szkolnych,

- ukierunkowanie uczestników szkolenia do egzaminu końcowego, zapoznanie z harmonogramem oraz przebiegiem egzaminu końcowego.

W trakcie szkolenia stosuje się następujące zasady oceniania:

- nabywana przez słuchaczy wiedza i umiejętności podlegają ocenie bieżącej i okresowej według skali ocen (6-1) lub dwustopniowej z wpisem uogólnionym zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.),

- warunkiem dopuszczenia do zaliczenia/egzaminu, w tym także zaliczenia/egzaminu poprawkowego i komisyjnego, jest poprawienie wszystkich negatywnych ocen bieżących, a w przypadku niepoprawienia przez słuchacza bieżącej oceny negatywnej, słuchacz otrzymuje negatywną ocenę okresową,

- na każdym etapie szkolenia (o ile szczegółowe treści programu nie określają innego kryterium) warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest:

a) z zadań teoretycznych - opanowanie treści programowych na poziomie co najmniej 70%,

b) z zadań praktycznych - opanowanie umiejętności na poziomie gwarantującym właściwą realizację obowiązków służbowych.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 4 października 2021 r.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 956, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1005 i 1728.


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-25
  • Data wejścia w życie: 2021-10-19
  • Data obowiązywania: 2021-10-19
  • Dokument traci ważność: 2023-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA