REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 235

ZARZĄDZENIE NR 99
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 grudnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 20e ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji (Dz. Urz. KGP poz. 23 i 42) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) CBZC - Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości;",

b) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) SD - System Dowodzenia, stanowiący część SWD Policji wyodrębnioną dla Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji), CBŚP, BSWP, CLKP, CBZC, BOA, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, szkoły policyjnej lub komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji;";

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zgodę na użytkowanie stanowisk dostępowych SWD Policji poza jednostkę organizacyjną Policji wydaje właściwy komendant wojewódzki Policji (Komendant Stołeczny Policji), Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC, Dyrektor CLKP i dowódca BOA na wniosek kierownika podległej jednostki lub komórki organizacyjnej.";

3) w § 6:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Nadzór nad jakością i aktualnością informacji przetwarzanych w SWD Policji oraz nad terminowością wykonywania operacji przetwarzania w komórkach organizacyjnych CBŚP, BSWP, BOA, CBZC oraz CLKP sprawują kierownicy tych komórek poprzez wykonywanie zadań określonych w ust. 2 pkt 1 oraz w § 5 ust. 4 pkt 2 i 3.",

b) w ust 5 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) Komendant CBZC - w odniesieniu do podległych komórek organizacyjnych CBZC;";

4) użyte w § 6 ust. 5 pkt 3, § 8 ust. 13 pkt 5, § 9 ust. 7 pkt 8 i ust. 8 pkt 8, w różnym przypadku, wyrazy "dyrektor CLKP" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Dyrektor CLKP";

5) użyte w § 6 ust. 5 pkt 4, § 8 ust. 13 pkt 4, § 9 ust. 7 pkt 5 i ust. 8 pkt 7, w różnym przypadku wyrazy "Dowódca BOA" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "dowódca BOA";

6) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, Komendanta CBZC, Dyrektora CLKP, dowódcę BOA, komendantów wojewódzkich Policji (Komendanta Stołecznego Policji), Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych oraz komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji, uprawnia się do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w SWD Policji, a także do administrowania informacjami przetwarzanymi w tych zbiorach danych, w zakresie odpowiadającym realizowanym zadaniom wynikającym z zarządzenia oraz zgodnie z właściwością terytorialną i rzeczową podległych jednostek i komórek organizacyjnych Policji.";

7) w § 8:

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Komendanci wojewódzcy Policji (Komendant Stołeczny Policji), Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC, dowódca BOA, Dyrektor CLKP, Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, komendanci powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji oraz dyrektorzy biur KGP wyznaczają policjantów lub pracowników Policji do realizacji czynności związanych z obsługą merytoryczną SWD Policji, w tym przygotowywaniem uprawnień, o których mowa w ust. 1, nadawaniem użytkownikom SWD Policji przydziałów do właściwego SD, prowadzeniem ewidencji uprawnień, o której mowa w § 10 ust. 1, oraz udziałem w pracach związanych z usprawnieniem i rozwojem SWD Policji.",

b) w ust. 13 po punkcie 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Komendanta CBZC i jego zastępców;",

c) ust. 20 otrzymuje brzmienie:

"20. W przypadku nadania uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, użytkownikowi SWD Policji z CBŚP, BSWP, CLKP, CBZC oraz BOA kierownicy tych jednostek przesyłają dokumenty, o których mowa w ust. 6, do dyrektora biura KGP właściwego w sprawach informatyki w celu realizacji czynności techniczno-organizacyjnych niezbędnych do rozpoczęcia przetwarzania informacji.";

8) w § 9:

a) w ust. 7 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) komendant lub zastępca komendanta CBZC - w przypadku policjantów i pracowników Policji pełniących służbę i zatrudnionych w CBZC;",

b) w ust. 8:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Komendant Główny Policji - w odniesieniu do zastępców Komendanta Głównego Policji, dyrektora biura KGP właściwego w sprawach sztabowych, komendantów wojewódzkich Policji (Komendanta Stołecznego Policji), Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, Komendanta CBZC, dowódcy BOA, Dyrektora CLKP, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych;",

- po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) Komendant CBZC - w odniesieniu do jego zastępców;",

c) w ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Zastępca Komendanta Głównego Policji właściwy w sprawach prewencji - w odniesieniu do dyrektorów biur KGP, zastępcy dyrektora biura KGP właściwego w sprawach sztabowych, komendantów wojewódzkich Policji (Komendanta Stołecznego Policji) i ich zastępców, komendantów CBŚP, BSWP i CBZC oraz ich zastępców, dowódcy BOA i jego zastępców, Dyrektora CLKP i jego zastępców, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i jego zastępców, komendantów szkół policyjnych i ich zastępców;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655, 1115, 1488 i 1855.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-12-06
  • Data wejścia w życie: 2022-12-07
  • Data obowiązywania: 2022-12-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA