REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 39

DECYZJA NR 144
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 12 maja 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie przetwarzania informacji w zbiorze Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 1f w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 268 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przetwarzania informacji w zbiorze Biura Spraw Wewnętrznych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 101 oraz z 2022 r. poz. 206) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się pkt 14;

2) w § 11:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dowodem dokonania rejestracji jest odpowiedni wydruk z WZI BSWP albo formularz lub dokument będący podstawą rejestracji z wpisanym identyfikatorem, o którym mowa w ust. 3.",,

b) uchyla się ust. 5;

3) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje w WZI BSWP rejestruje się w ciągu 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających rejestrację, w szczególności od:

1) otrzymania przez komórkę organizacyjną BSWP informacji o:

a) wydaniu przez prokuratora postanowienia o wszczęciu postępowania przygotowawczego zainicjowanego na wniosek BSWP lub na podstawie materiałów przekazanych przez BSWP do jednostki organizacyjnej prokuratury,

b) wydaniu przez prokuratora postanowienia o przedstawieniu zarzutów policjantowi lub pracownikowi Policji, przedstawieniu przez prokuratora zarzutu popełnienia przestępstwa przez policjanta lub pracownika Policji, przesłuchania policjanta lub pracownika Policji w charakterze podejrzanego, a w przypadku przeprowadzenia tych czynności przez funkcjonariusza BSWP - po ich wykonaniu;

2) sporządzenia protokołu zatrzymania policjanta lub pracownika Policji lub otrzymania przez komórkę organizacyjną BSWP informacji o takim zatrzymaniu;

3) podjęcia czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec policjanta lub pracownika Policji.";;

4) w § 15 uchyla się ust. 3;

5) w § 18 w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) powzięcie przez funkcjonariusza BSWP wiarygodnej informacji, że:

a) czynu stanowiącego podstawę wprowadzenia informacji, w tym danych osobowych, do WZI BSWP nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,

b) zdarzenie lub okoliczność, w związku z którymi wprowadzono informacje, w tym dane osobowe, do WZI BSWP nie ma znamion czynu zabronionego,

c) osoba, której dane dotyczą, została uniewinniona prawomocnym wyrokiem sądu."..

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535 i 641.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-12
  • Data wejścia w życie: 2023-05-12
  • Data obowiązywania: 2023-05-12

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA