REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 46

ZARZĄDZENIE NR 19
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 czerwca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania Policji na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) w związku z art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania Policji na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. Urz. KGP poz. 27, z 2021 r. poz. 54 oraz z 2022 r. poz. 122) w załączniku do zarządzenia - Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) koordynatorze KGP - należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP naczelnika komórki organizacyjnej KGP właściwej do walki z przestępczością gospodarczą3) ;";

2) w § 6 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Koordynator przekazuje do koordynatora KGP, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Instrukcji, informacje dotyczące wniosków złożonych do GIIF na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1, 2, 11 i 13 ustawy, ze wskazaniem:";

3) załącznik nr 3 do załącznika do zarządzenia - Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 4 do załącznika do zarządzenia - Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Roman KUSTER


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535 i 641.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 835, 2180 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 180 i 326.

3) Rozkaz Organizacyjny nr 60/22 z dnia 30 listopada 2022 r. Komendanta Głównego Policji w sprawie wprowadzenia etatu Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji.

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE KWARTALNE KOORDYNATORA DOTYCZĄCE PRZEKAZANYCH POWIADOMIEŃ DO GIIF NA PODSTAWIE ART. 83 UST. 1 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU]

Załączniki do zarządzenia nr 19
Komendanta Głównego Policji z dnia 5 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE KWARTALNE KOORDYNATORA DOTYCZĄCE PRZEKAZANYCH POWIADOMIEŃ DO GIIF NA PODSTAWIE ART. 83 UST. 1 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU


Załącznik 2. [ZESTAWIENIE KWARTALNE KOORDYNATORA DOTYCZĄCE LICZBY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO GIIF NA PODSTAWIE ART. 105 UST. 1 PKT 1, 2, 11 I 13 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU]

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE KWARTALNE KOORDYNATORA DOTYCZĄCE LICZBY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO GIIF NA PODSTAWIE ART. 105 UST. 1 PKT 1, 2, 11 I 13 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA