REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 68

ZARZĄDZENIE NR 38
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji (Dz. Urz. KGP z 2017 r. poz. 65, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Komendant Główny Policji lub upoważniona przez niego osoba przyznaje sprzęt transportowy komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji, Centralnemu Biuru Śledczemu Policji, Centralnemu Biuru Zwalczania Cyberprzestępczości, Biuru Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnemu Pododdziałowi Kontrterrorystycznemu Policji ,,BOA'', Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji, komendom wojewódzkim (Stołecznej) Policji, Akademii Policji w Szczytnie i szkołom policyjnym, z uwzględnieniem norm ustalonych dla poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Policji.";

2) w § 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie;";

3) w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Akademia Policji w Szczytnie i szkoły policyjne w odniesieniu do sprzętu transportowego użytkowanego w tych jednostkach.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2018 r. poz. 5, z 2019 r. poz. 37, z 2020 r. poz. 24 oraz z 2022 r. poz. 132, 189 i 231.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-10
  • Data wejścia w życie: 2023-08-10
  • Data obowiązywania: 2023-08-10

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA